JAVNI POZIV ZA PREDLOŽITEV VLOG ZA DODELITEV MESEČNE SUBVENCIJE ZA OTROKE, KI NISO BILI SPREJETI V VRTEC MENGEŠ

Do mesečne subvencije v višini 100,00 evrov so upravičeni otroci:
- ki so na podlagi obvestila Vrtca Mengeš uvrščeni na čakalni seznam ali če gre za otroke, katere je na podlagi Zakona o vrtcih, potrebno sprejeti prednostno;
- ki niso vključeni v eno izmed oblik organizirane predšolske vzgoje in varstva, ki jo predvideva Zakon o vrtcih in Občina Mengeš zanje ne zagotavlja sredstev   za doplačila oskrbnih stroškov;
- ki izpolnjujejo starostni pogoj za vključitev v vrtec po Zakonu o vrtcih;
- ki imajo skupaj vsaj z enim od staršev stalno prebivališče na območju občine Mengeš.
 
Subvencijo uveljavlja eden od staršev oziroma zakoniti zastopnik (v nadaljevanju: vlagatelj) pod pogojem, da imata oba z otrokom stalno prebivališče v občini Mengeš. V primeru, da starša živita ločeno, je do uveljavljanja subvencije upravičen tisti od staršev, pri katerem otrok živi, pod pogojem, da imata oba z otrokom stalno prebivališče v občini Mengeš. Pogoji, upravičenci in postopek dodelitve subvencije je določen v pravilniku (dokument pripet tukaj).
 
Vlagatelj uveljavljan pravico do subvencije v skladu s tem javnim pozivom (dokument pripet tukaj) in s pisno vlogo (obrazec vloge se nahaja v spodnji povezavi), ki jo odda na naslov: Občina Mengeš, Slovenska cesta 30, 1234 Mengeš.
 
 
Rok za vložitev vloge je do 31.08.2013.
 
Datum: 18.02.2013
Številka: 146-18/2013
 
Franc Jerič, župan