JAVNO NAZNANILO O JAVNI RAZGRNITVI ŠTUDIJE VARIANT S PREDLOGOM NAJUSTREZNEJŠE VARIANTE ZA DALJNOVOD 2 X110 KV KAMNIK - VISOKO TER OKOLJSKEGA POROČILA

Ministrstvo za infrastrukturo in prostor, Direktorat za prostor in Direktorat za energijo  s tem
 
J A V N I M   N A Z N A N I L O M
 
obveščata javnost o javni razgrnitvi
študije variant s predlogom najustreznejše variante  
za daljnovod 2 x110 kV Kamnik-Visoko 
ter okoljskega poročila
 
I.
Javna razgrnitev bo potekala 17. septembra 2013 do 18. oktobra 2013:
      na Ministrstvu za infrastrukturo in prostor, Direktoratu za prostor, Tržaška cesta 19a, Ljubljana,
      na spletnih staneh Ministrstva za infrastrukturo in prostor na naslovu:
      v prostorih Občine Kamnik, Glavni trg 24, Kamnik;
      v prostorih Občine Mengeš, Slovenska cesta 30, Mengeš;
      v prostorih Občine Cerklje na Gorenjskem, Trg Davorina Jenka 13, Cerklje na Gorenjskem;
      v prostorih Občine Šenčur, Kranjska cesta 11 4208 Šenčur;
      v prostorih  Občine Komenda, Zajčeva 23, Komenda.
 
II.
Javne obravnave bodo potekale:
      26. 9. 2013 ob 17.00 v prostorih bivše knjižnice - Slovenska cesta 28, Mengeš (poleg
upravne stavbe Občine Mengeš),
      1. 10. 2013 ob 19.00 v sejni sobi občine Cerklje, Trg Davorina Jenka, Cerklje na Gorenjskem
      1. 10. 2013  ob 16. 00 v sejni sobi občine Šenčur, Kranjska cesta 11 4208 Šenčur.
      2. 10. 2013 ob 17.00 v sejni dvorani občine Komenda, Glavarjeva 104, Komenda
 
III.
Javnost ima v času javne razgrnitve, do 18. oktobra 2013, možnost dajati pripombe in predloge na razgrnjeno gradivo, in sicer:
      pisno na mestih javne razgrnitve (na obrazcu za pripombe),
      po pošti na naslov: Ministrstvo za infrastrukturo in prostor, Direktorat za prostor, Langusova ulica 4, Ljubljana, s pripisom »DV Kamnik-Visoko« 
      elektronsko na naslov: gp.mzip@gov.si, s pripisom »DV Kamnik-Visoko«. 
Obrazec za pripombe je na voljo na mestih javne razgrnitve in na spletni strani Ministrstva za infrastrukturo in prostor.
 
Ministrstvo za infrastrukturo in prostor bo preučilo pripombe in predloge in do njih zavzelo stališče, ki bo objavljeno na spletni strani ministrstva in posredovano udeleženim občinam. Osebe, ki ne želijo, da se v stališču objavi njihovo ime in priimek, morajo pri dajanju pripomb in predlogov to posebej navesti.
 
mag. Tanja BOGATAJ
 
Danijel LEVIČAR
GeneralnA direktorICA
DIREKTORATA ZA PROSTOR 
 
V.D. GENERALNEGA DIREKTORJA
DIREKTORATA ZA ENERGIJO