KOMASACIJA KMETIJSKIH ZEMLJIŠČ NA OBMOČJU DRNOVO

Ker se bodo kmalu začela terenska dela na komasacijskem območju Drnovo, vas želimo vse občane, predvsem pa lastnike kmetijskih zemljišč na tem komasacijskem območju, na kratko seznaniti z dosedanjim delom, trenutnim stanjem in predvidenimi nadaljnjimi aktivnostmi v zvezi s postopkom.  
 
Kmalu bodo minila štiri leta, kar smo pristopili k projektu komasacije in agromelioracije kmetijskih zemljišč. Dela na Drnovem načrtujemo v sodelovanju s sosednjima občinama Kamnik in Komenda. Lastniki zemljišč ste se takrat v veliki večini strinjali s komasacijo in agromelioracijo, tako da smo leta 2014 uspešno zbrali zadostno število soglasij za uvedbo postopka. S temi soglasji smo na Upravni enoti Kamnik jeseni 2015 po rešitvi pritožb pridobili pravnomočno odločbo o uvedbi komasacije, naslednje leto pa smo na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP) pridobili še odločbo o uvedbi agromelioracije.  
Lani smo uspešno kandidirali na javnem razpisu MKGP – pridobili smo odločbo, s katero nam je Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja odobrila nepovratna sredstva za izvedbo komasacije in agromelioracije. Konec lanskega leta smo izvedli javni razpis za izbor izvajalcev geodetskih in agromelioracijskih del, prejšnji mesec pa smo podpisali pogodbo z najugodnejšim ponudnikom, to je podjetjem Geodetska družba, d. o. o., iz Ljubljane. Njihov pooblaščen pogodbeni predstavnik je g. Darko Pahulje, ki vam bo tudi odgovarjal na vsa strokovna vprašanja v zvezi s predvidenimi deli (e-mail: darko.pahulje@gdl.si, tel.: 01 42 01 225).     
 
Komasacijski postopek se bo tehnično začel izvajati takoj, ko bo to dovoljevalo vreme. Izvajalec je sicer že začel s prvimi aktivnostmi, kar v tej fazi pomeni predvsem priprava potrebnih podatkov. Sledile bodo terenske meritve, ureditev meja na komasacijskem območiu, vrednotenje zemljišč, javna razgrnitev elaborata sedanjega stanja, izdelala se bo idejna zasnova ureditve komasacijskega območja. Naslednje leto bo javno razgrnjen elaborat nove razdelitve, izvedlo se bo zakoličenje novih parcel. Na vse razgrnitve boste lastniki zemljišč pisno vabljeni in boste lahko podali svoje želje, pripombe ter ugovore k razgrnjenim elaboratom. Po končanem komasacijskem postopku bo Upravna enota Kamnik izdala odločbo o novi razdelitvi zemljišč, po pravnomočnosti odločb pa se bodo podatki o novih parcelah in lastnikih vpisali v uradne evidence Geodetske uprave RS ter v zemljiško knjigo. Nato se bodo izvedla še vsa potrebna agromelioracijska dela - delno se bodo rekultivirale obstoječe poljske poti, delno pa se bodo obstoječe uredile in zgradile nove. Pri tem bomo pazili, da se bodo gradbena dela v čim večji možni meri izvajala v obdobjih, ko na poljih ni večjih kmetijskih opravil.    
 
Trudili se bomo, da bodo postopki tekoči, zakoniti in transparentni ter da se bodo v največji možni meri upoštevali interesi vseh udeležencev. Kot že rečeno: lastniki zemljišč boste v vse faze, kjer bo to potrebno, vabljeni osebno. Ostale občane pa s tem obvestilom seznanjamo o predvidenih dogajanjih na komasacijskem območju v naslednjih mesecih in prosimo za razumevanje, če bodo načrtovane aktivnosti imele kakršnekoli moteče vplive na okolico.
 
 
Občinska uprava