KULTURNI DOM MENGEŠ BO S KROŽNO INTERVENCIJSKO POTJO ZAGOTAVLJAL POŽARNO VARNOST

Občina Mengeš je pristopila k projektu požarna varnost v Kulturnem domu Mengeš (KD Mengeš). Pri pregledu objekta je bilo ugotavljano, da je potrebno zagotoviti nov požarni red, evakuacijske poti iz objekta ter intervencijsko pot za vozila.
 
V okviru projekta požarna varnost v KD Mengeš so bile najprej izvedeni tehnični in organizacijski ukrepi, ki so zahtevali manj finančnih sredstev. Tako so bili zamenjana vsa tesnila na hidrantih v bližini KD Mengeš ter požarno centralo povezali z vsemi prostori v KD Mengeš. Požarno centralo KD Mengeš so hkrati opremili s 24 urno povezavo s centrom za intervencijo.
 
Nato so pristopili k urejanju evakuacijskih poti v samem objektu. Vsa notranja vrata so bila opremljena s t.i. panik kljuko, ki v primeru nevarnosti, požara omogoča hiter izhod večjega števila obiskovalcev. Vsa zunanja vrsta pa so zamenjali z avtomatskimi vrati, ki so povezana s požarno centralo in se v primeru požara avtomatično odprejo ter ostanejo odprta. Za zagotavljanje dodatne evakuacijske poti iz objekta so v severnem delu objekta zamenjani zunanja vrata, jih opremili s panik kljuko ter sprostili pot iz objekta. Pri zagotavljanju poste poti iz objekta, so zaradi parkiranih vozil v neposredni bližini KD Mengeš, ki so zapirala to intervencijsko pot, preučevali različne možnosti. Odločili so se za prenovo treh parkirišč v lasti/upravljanju Občine Mengeš in jih, za zagotavljanje proste evakuacijske poti iz objekta opremili s protiparkirno zaporo. Ugotovili so, da so le tako lahko parkirna mesta v času predstav zagotovo prosta. S tem je bila tudi v s delu objekta zagotovljena možnost varne evakuacijske poti in hitrega izhoda iz območja morebitnega požara.
 
V letu 2016 je bila z namenom zagotavljana varnih evakuacijskih poti preurejena tudi notranjost kulturnega doma oziroma delno spremenjen sedežni red v dvorani. Za zagotavljanje ustrezne širine intervencijske poti so bili v določenih vrstah odstranjeni sedeži.
Občina Mengeš je po izvedenih tehničnih ukrepih pristopila tudi k prenovi organizacijskih ukrepov za zagotavljanje požarne varnosti v objektu, KD Mengeš. Prenovljen je bil požarni red, ki je predpisal, da mora biti ob vsaki predstavi prisotno usposobljeno osebje za zagotavljanje požarne varnosti. To pomeni, da morajo hostese in hostesniki kulturnega doma oziroma najemnik prostora zagotoviti osebje, ki lahko zagotovi varno evakuacijo obiskovalcev v dvorani, začne z gašenjem požara oziroma ga omeji do prihoda gasilcev.
 
S tem je bil organizacijsko in tehnično zagotovljena evakuacijska pot za umik obiskovalcev Kulturnega doma Mengeš po zgoraj omenjenih intervencijskih poteh. Inšpekcijske službe za požarno varnost so po izvedenih ukrepih pregledali objekt in ugotovili, da je sedanja ureditev požarne varnosti v objektu KD Mengeš, lahko vzor za ureditev požarne varnosti v številnih starejših kulturnih domovih v Sloveniji.
 
V letu 2017 se bo s postavitvijo tehničnih ovir vzpostavila še krožna intervencijska pot za vsa intervencijska vozila. Za postavitev tehničnih ovir so se na Občini Mengeš odločili, ker napačno parkirana vozila, predvsem v času predstav, onemogočajo gasilcem in drugim intervencijskim vozilom nemoten dostop do KD Mengeš. Napačnega parkiranja v času predstav niso uspeli preprečiti niti z oznakami o pravilnem parkiranju, niti z dodatnim parkiriščem nasproti stavbe Občine Mengeš.