LAS Za mesto in vas - javni poziv 2019

LAS Za mesto in vas je objavil Javni poziv za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja LAS Za mesto in vas v letu 2019. Namen javnega poziva je izbor operacij (projektov), katerih rezultati prispevajo k uresničevanju razvojnih ciljev na območju občin Domžale, Komenda, Medvode, Mengeš, Trzin in Vodice. Javni poziv je odprtega tipa kar pomeni, da lahko prijavitelji vloge predložijo neprekinjeno od objave razpisa naprej, oziroma dokler so sredstva na voljo.
 
Prvi rok za predložitev vlog je 11. 10. 2019, naslednji roki so še 31. 1. 2020 in 31. 3. 2020.
 
Okvirna višina razpoložljivih sredstev za sofinanciranje znaša 672.830,47 EUR, od tega:
 
- iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja: 274.847,24 EUR, delež sofinanciranja upravičenih stroškov za operacije sofinancirane iz EKSRP znaša do 75 %.
 
- iz Evropskega sklada za regionalni razvoj: 397.983,23 EUR, delež sofinanciranja upravičenih stroškov, za operacije sofinancirane iz ESRR znaša 80 %. 
 
V primeru, da bodo vsa razpisana sredstva porabljena pred 31. 3. 2020, bo LAS objavil zaprtje razpisa na spletni strani LAS Za mesto in vas. V kolikor sredstva v okviru načrtovanih rokov ne bodo v celoti porabljena oz. bo LAS prejel dodatna sredstva, bo razpisan dodatni rok za odpiranje vlog.
 
Prijavitelji lahko kandidirajo za sredstva iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) ali Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR). V pozivu so opredeljeni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati upravičenci, upravičeni in neupravičeni stroški, merila za izbor operacij in postopek izbora operacij, ki se bodo sofinancirale iz sredstev LAS Za mesto in vas.
 
Razpisna dokumentacija vsebuje dokument javnega poziva, Strategijo lokalnega razvoja, ki je podlaga za določitev vsebin projektov, navodila za pripravo vloge (Sklop A - EKSRP, Sklop B - ESRR) ter ločeni vlogi za prijavo operacije (Obrazec 1 Vloga - Sklop A EKSRP, Obrazec 1 Vloga - Sklop B ESRR ) skupaj z obveznimi prilogami.
 
Za prijavo projektne ideje si oglejte razpisno dokumentacijo in prijavne obrazce na povezavi Javni poziv 2019.
 
Za dodatne informacije in pomoč pri pripravi vloge lahko kontaktirate prek elektronske pošte: las-zmv@rralur.si  ali telefona: 01 306 19 05.