NA OBČINSKEM SVETU OBČINE MENGEŠ JE BIL PREDSTAVLJEN TUDI PROJEKT REGIONALNE KOLESARSKE POVEZAVE OBČIN SEVERNO OD LJUBLJANE

Predlog projekta sta svetnicam in svetnikom predstavila Bogo Ropotar, podžupan Občine Mengeš in Barbara Strajnar, koordinatorka projekta. Projekt Regionalne kolesarske povezave predvideva povezavo Mestne občine Ljubljana, Občine Trzin, Občine Mengeš in Občine Kamnik.
 
Bogo Ropotar, podžupan Občine Mengeš je svetnicam in svetnikom pojasnil: »V okviru Evropske kohezijske politike je v tej finančni perspektivi za regionalni razvoj na voljo 420 milijonov evrov. Občine smo bile konec leta 2017 s strani Regionalne razvojen agencije Ljubljanske urbane regije pozvane k oddaji projektnih predlogov za črpanje teh sredstev. Zainteresirane občine smo pristopile k oblikovanju predloga projekta za vzpostavitev regionalne kolesarske povezave. Spodbujanje multimodalne urbane mobilnosti je namreč ena od 5 prioritetnih vsebin, za katere je možno črpati sredstva. Projekt je bil izbran kot ustrezen in bo za upravičene stroške 100 % sofinanciran, zato ocenjujemo, da je finančni vložek občine glede na prednosti, ki jih prinaša, upravičen
 
Barbara Strajnar, koordinatorka projekta, je na predstavitvi predloga projekta izpostavila: »Projekt obravnava načrtovanje in gradnjo regionalne kolesarske povezave za potrebe dnevne mobilnosti na relaciji Kamnik – Mengeš – Trzin – Ljubljana. Izboljšanje infrastrukturnih pogojev bo omogočalo dnevno migracijo s kolesom predvsem občankam in občanom vključenih občin. Gre za eno od najbolj urbaniziranih regij v državi. Z izgradnjo omenjene kolesarske infrastrukture ne bomo omogočili samo zmanjšanja toplogrednih plinov oziroma porabe fosilnih goriv, ampak prebivalcem območja omogočili zdrav način transporta  
 
Projekt Regionalne kolesarske povezave občin severno od Ljubljane smo občine začele pripravljati v letu 2017. V letu 2018 je predvidena izdelava projektne in investicijske dokumentacije, v letu 2019 odkup zemljišč, v letih 2020 in 2021 pa sama gradnja kolesarske infrastrukture. V času trajanja projekta bo potekalo tudi intenzivno osveščanje javnosti o prednostih in pomenu kolesarskega prometa za zmanjšanje toplogrednih plinov in seveda zaradi pozitivnega vpliva na zdravje.
 
Kolesarska povezava je predvidena kot hrbtenica kolesarskega omrežja v sodelujočih občinah. Omogočala bo hitro, varno in udobno kolesarjenje ter bo hkrati učinkovito povezana z vsemi vrstami javnega potniškega prometa. S tem bo vsem udeležencem v prometu omogočila hitro in varno kolesarjenje kot alternativo vožnji z osebnim avtomobilom. Kolesarska povezava bo omogočala tudi hitro, varno in udobno kolesarjenje v rekreacijske namene.
 
Celotna investicija je v vseh štirih občinah, Kamnik, Mengeš, Trzin in Ljubljana, ocenjena, glede na tekoče cene, na 3.734.217 eur (DDV je vključen), od tega je delež občine Mengeš 716.934 eur (DDV je vključen). Delež občine Mengeš se bo financiral iz EU sredstev, v višini 485.703 eur, nacionalnih sredstev, v višini 121.426 eur in iz občinskega proračuna, v višini 109.805 eur.