NADGRADNJA CENTRALNE ČISTILNE NAPRAVE DOMŽALE - KAMNIK PRISPEVA K IZBOLJŠANJU KAKOVOSTI REKE KAMNIŠKA BISTRICA, VARUJE PODTALNICO IN ZAGOTAVLJA ČISTO PITNO VODO

Javno podjetje Centralna čistilna naprava Domžale – Kamnik d.o.o. (JP CČN) je izvajalec obvezne gospodarske javne službe čiščenja odpadne vode za Občine Domžale, Kamnik, Mengeš, Komenda, Cerklje na Gorenjskem in Trzin. JP CČN je bila ena prvih čistilnih naprav v Sloveniji in že 37 let zagotavlja optimalno čiščenje odpadnih vod za prebivalce in industrijo. V letu 2017 je bila s 15,5 mio EUR nadgrajena za doseganje višjega učinka čiščenje in sprejemanje večje količine odpadne vode v čiščenje, kar posledično pomeni tudi povečane stroške za čiščenje odpadne vode.
 
Strošek čiščenja odpadne vode je na položnici komunalnih storitev prikazana z dvema pozicijama, kot omrežnina in storitev. Obe postavki v svojem imenu in za račun JP CČN zaračunavajo komunalna podjetja, za Občino Mengeš je to Javno komunalno podjetje Prodnik.
 
Strošek omrežnine predstavlja amortizacija, ki jo je skladno z zakonodajo potrebno obračunavati za amortizacijo infrastrukture, ki je potrebna za čiščenje vode in je zaradi omenjene nadgradnje oziroma vloženih sredstev sedaj višja.
 
Druga postavka na položnici je strošek storitve, ki jo sestavljajo vsi stroški potrebni za izvajanje čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode. Ti stroški vključujejo material in storitve, ki so nujni za doseganje ustrezne kakovosti čiščene vode, ki jo JP CČN odvaja v reko Kamniška Bistrica.
 
Skupni strošek čiščenja odpadne vode, ki ga je gospodinjstvo plačevalo do sedaj in vključuje omrežnino in storitev, je nespremenjeno že od leta 2016 in je znašalo okoli 4,3 EUR + DDV. Strošek je preračunan za 4 člansko družino, ki povprečno porabi 14 m3 pitne vode na mesec (cca 114 l vode na dan). Skupni strošek, od leta 2018 dalje, pa bo višji in bo znašal 7,3 EUR + DDV.
 
Višji strošek skladno z izvedeno nadgradnjo v letu 2017 omogoča visoka kakovost čiščenja komunalnih in industrijskih odpadnih vod, kar je za 30.000 gospodinjstev in tukajšnje industrije bistvenega pomena. Nadgradnja tako vsem na območju JP CČN zagotavlja urejeno in zdravo bivalno okolje, predvsem izboljšuje kakovosti reke Kamniška Bistrica, varuje podtalnice in zagotavlja čisto pitno vodo.
 
Fotografije: Klemene Razinger (Arhiv: JP CČN)