OBČINA MENGEŠ NA ZAKLJUČEN RAZPIS "LAS ZA MESTO IN VAS" PRIJAVILA PET PREDLOGOV PROJEKTOV

15. maja 2017 se je zaključil prvi odprt Javni poziv za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja LAS Za mesto in vas v letu 2016. Občina Mengeš je sodelovala pri prijavi 5 predlogov projektov z naslovi, Vzpodbujanje in podpora razvoju turizma, Oživitev tržnic na območju LAS, Sara hišna imena, Zgodbe naših mokrišč in Načrtovanje in povezovanje kolesarskih in drugih poti.  
 
Javni poziv za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja LAS Za mesto in vas v letu 2016 je bil objavljen decembra 2016, prvi rok za oddajo predlogov projektov, 24.4.2017, pa je bil podaljšan za skoraj cel mesec in se je zaključil 15. maja 2017. Namen javnega poziva je izbor projektov, ki bodo v obdobju 2016 do 2023 prispevali k uresničevanju razvojnih ciljev strategije, posebej na družbenem, ekonomskem in okoljskem področju na območju vključenih občin, Domžal, Komende, Medvode, Mengša, Trzina in Vodic. Vizija LAS Za mesto in vas je ustvariti varno, zdravo in privlačno bivalno okolje za vse prebivalce, za kar je bilo na osnovi izdelane strategije z odločbo pristojnih ministrstev zagotovljenih 2.014.710 EUR. Poudarek strategije je na spodbujanju socialnega vključevanja, ustvarjanju in ohranjanju delovnih mest ter boju proti revščini in diskriminaciji, zmanjševanju regionalnih razvojnih razlik in gospodarskem razvoju območja. Poleg tega pa so cilji tudi prispevati k ohranjanju narave, varstvu okolja, kulturne dediščine, kulturne krajine in njenih elementov.
 
Cilj predloga projekta VZPODBUJANJE IN PODPORA RAZVOJU TURIZMA je vzpostavitev informacijske platforme za promocijo turizma na območju vključenih občin, kjer bodo zainteresiranim na voljo celostne in ažurne informacije o aktivnostih na omenjenem območju, npr. rekreativnih poteh, kulturni in naravni dediščini, kulinarični ponudbi, javnih prevozih, prireditvah in dogodkih.
 
Cilj predloga projekta OŽIVITEV TRŽNIC NA OBMOČJU LAS je oprema obstoječih tržnic s premičnimi stojnicami, povezovanje lokalnih proizvodov in izdelkov s prebivalci in obiskovalci občin območja LAS, kar se bo izvajalo tudi z organizacijo skupnih dogodkov v vseh 6 občinah.
 
Cilj predloga projekta STARA HIŠNA IMENA je ohraniti hišna imena, ki se z opuščanjem kmetij in zamiranjem kmečkega življenja izgubljajo. Hišna imena so nastala iz potrebe po ločevanju domačinov in prepoznavanju njihove lastnine, bila so osnova družinskih imen, imen naselij in vasi ter so se, kljub menjavanju lastnikov, na domačijah obdržala več stoletij. Aktivnosti v okviru projekta so usmerjene v ohranjevanje pomembnega, dragocenega dela kulturne dediščine in zgodovine krajev na območju vseh 6 občin vključenih v LAS Za mesto in vas.
 
V predlogu projekta »ZGODBE NAŠIH MOKRIŠČ« so partnerji občine Trzin, Vodice, Medvode in Mengeš, Zavod za naravno dediščino RS in Osnovna šola Mengeš. Predvideno pa je (1) izboljšanje stanja mokrišč, (2) urejanje mokrišč za obiskovalce, (3) izobraževanje lokalnih vodnikov, (4) izobraževalne aktivnosti o mokriščih za mlade, (5) ozaveščanje o mokriščih lokalnega prebivalstva in (6) promocija projekta. Vodilni partner pri projektu je Občina Mengeš.
 
V predlogu projekta »NAČRTOVANJE IN POVEZOVANJE KOLESARSKIH IN DRUGIH POTI« se načrtuje vzpostavitve mreže kolesarskih, pohodnih in drugih rekreativnih poti na celotnem območju LAS Za mesto in vas. V prvem koraku je predviden pregled obstoječe mreže, ustrezno označevanje in opreme poti, nato pa povezovanje med občinami v skupno mrežo kolesarskih, pohodnih in drugih rekreativnih poti na območju LAS Za mesto in vas.