OBČINA MENGEŠ NADALJUJE Z UREJANJEM KOMUNALNE INFRASTRUKTURE, SEDAJ NA DVEH OBMOČJIH M52 IN M53 (OBMOČJE BIVŠE TOVARNE TAMIZ)

Občina Mengeš je v tem mesecu začela z izvedbenimi deli urejanja komunalne infrastrukture na območju M52 in M53. Z izvedbo projekta bo zagotavljana potrebna komunalna infrastruktura za dva poslovna subjekta na območju M52 in načrtovano stanovanjsko gradnjo na območju M53. Urejanje komunalne infrastrukture poteka v dveh fazah, v prvi fazi sta že bila zgrajena komunalni in vodovodni kanal ter optični vod. V drugi fazi, ki bo predmet zasebnega poslovnega investitorja, pa se bo izvedla pokablitev zračnega električnega voda z izgradnjo elektro kabelske kanalizacije.  
 
V prvi fazi je bil zgrajen primarni vodovod v dolžini 320 m, ki je prilagojen načrtovanim potrebam območij M52 in M53. Primarni vodovod bo tako zagotavljal nemoteno oskrbo subjektov, tako poslovnih kot gospodinjstev s pitno vodo ter zagotavljal požarno varnost z dvema novima hidrantoma. Vzporedno z vodovodnim sistemom je bila zgrajena tudi fekalna kanalizacija v dolžini 250 m, na katero so priključene tudi odpadne vode obeh poslovnih in načrtovanih stanovanjskih objektov. V projekt je vključena tudi izgradnja telekomunikacijskih vodov v dolžini 101 m, s cevno kanalizacijo in navezavo na obstoječe kabelske jaške na omrežje Telekoma Slovenije. Kabelski razvodi se bodo gradili v kasnejših fazah, odvisno od dogovorov z upravljavcem oziroma ponudnikom TK storitev. Cevovodi so, zaradi lažjega vzdrževanja in morebitnih popravil, vgrajeni po javnih površinah, v hodnik za pešce in kolesarsko stezo.
V drugi fazi, ki je predmet zasebnega poslovnega investitorja na območju M52, se bo gradila elektro kabelska kanalizacija. V okviru gradnje se bo obstoječi zračni električni vod, ki sedaj seka območji M52 in M53, zamenjal z električno kanalizacijo vgrajeno v zemljo. Električna kanalizacija bo priklopljena na elektro omarico na Liparjevi ulici in bo zagotavljala dobavo potrebne električne energije za načrtovano stanovanjsko gradnjo na območju M53 in oba poslovna subjekta na območju M52.
 
Izvedbena dela prve faze, ki jih na občini koordinira Gregor Lojevec, bodo zaključena predvidoma v začetku decembra. Območje oziroma zemljišče po katerem potekajo gradbena dela, bo po zaključku investicije vrnjeno v prvotno stanje.
 
Občinska uprava