OBČINA OČISTILA DEL BREŽINE IN STRUGE PŠATE PRI RAVBARJEVEM GRADU

Občina Mengeš je že pred časom obvestila pristojne, da je ob in v strugi Pšate pri Ravbarjevem gradu večja količina odpadlega vejevja, drevja in drugih ovir, ki zmanjšujejo pretok Pšate. Ker s strani pristojnih in tudi samega povzročitelja, v primernem roku nismo prejeli odgovora, smo se na občini odločili, da samoiniciativno uredimo brežino in strugo Pšate ter tako zagotovimo pretočnost Pšate in s tem popravno varnost prebivalcev v bližini.
 
Na brežino in v strugo Pšate je povzročitelj protipravno odložil vejevje, drevje in druge ovire (celo bodečo žico), ki vplivajo na pretočnost Pšate in predstavljajo poplavno nevarnost. Pristojne upravljavce vodotoka Pšata smo večkrat neuspešno opozarjali, da se lahko v primeru povečanega deževja drevje in veje ustavijo pod kamnitim mostom na Šolski ulici in predstavljajo poplavno nevarnost za vse stanovalce v bližini kot tudi za Vrtec.