OBNOVA VAŠKEGA VODNJAKA IN UREDITEV NJEGOVE OKOLICE V LOKI PRI MENGŠU

Občina Mengeš je v oktobru začela z obnovo vaškega vodnjaka v Loki pri Mengšu. Vodnjak je v preteklosti predstavljal eno od središč za druženje krajanov, zato občina v okviru zaključnih del načrtuje tudi ureditev okolice.
 
Občina Mengeš je na podlagi izdelanega projekta za rekonstrukcijo vaškega vodnjaka v Loki pri Mengšu in pridobljenega kulturno varstvenega soglasja Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije - Kranj pridobila soglasji za poseg v spomenik in za poseg v varstveno območje dediščine.
 
Vodnjak je bil pred začetkom rekonstrukcije umaknjen za živo mejo, zato se je na pobudo vaščanov najprej odstranila živa meja. Pred začetkom obnove samega vodnjaka je bil v celoti urejen teren, kjer stoji vodnjak in zgrajen oporni zid.
 
Vodnjak je bil zasut z zemljo, zato se je pod vodnjakom na novo izvedla ponikovalnica za odvajanje meteorne vode. V sklopu čiščenja je bil posebej očiščen tudi spodnji kamen, ki predstavlja stik vodnjaka s tlemi. Sledila bo postavitev kamnitega dela vodnjaka na isto mesto ter v podobni obliki. Mehanizma za dvig vode na vodnjaku ni bilo nameščenega, zato restavracija v projektu ni predvidena. Dodatno pa bo občina hortikulturno uredila okolico vodnjaka.