OBVESTILO O IZVEDBI PREDHODNIH ARHEOLOŠKIH RAZISKAV V OKVIRU PRIPRAVE DRŽAVNEGA PROSTORSKEGA NAČRTA ZA DALJNOVOD 2X110 KV KAMNIK - VISOKO

Ministrstvo za infrastrukturo in prostor Direktorat za prostor je v skladu z Zakonom o umeščanju prostorskih ureditev državnega pomena v prostor (Uradni list RS, št. 80/10, 106/10 – popr. in 57/12; v nadaljnjem besedilu: ZUPUDPP) koordinator priprave državnega prostorskega načrta za daljnovod 2 x 110 kV Kamnik-Visoko, za katerega je pobudo podal minister pristojen za energijo. V postopku priprave tega državnega prostorskega načrta je bil predlagan potek daljnovoda izbran na podlagi primerjave različnih variant, ki so bile proučene in primerjane s prostorskega, varstvenega, funkcionalnega in ekonomskega vidika, upoštevan pa je bil tudi  vidik družbene sprejemljivosti. V sklopu priprave državnega prostorskega načrta je bilo pripravljeno okoljsko poročilo kot podlaga za izvedbo postopka celovite presoje vplivov na okolje. Predlagana najustreznejša rešitev je bila skupaj z okoljskim poročilom že predstavljena na javni razgrnitvi, ki jo je organiziralo Ministrstvo za infrastrukturo in prostor Direktorat za prostor med 17. 9. 2013 do 18. 10. 2013.