OBVESTILO O NUJNOSTI IZVEDBE SANITARNE SEČNJE IN VARSTVENIH DEL ZA ODPRAVO POSLEDIC ŽLEDA

Spoštovani,
obveščamo vas, da je na območju katastrskih občin Loka, Dobeno, Mengeš za izvedbo potrebnih varstvenih del za odpravo posledic žleda v gozdovih izdana generalna odločba, ki tudi vas, kot lastnika gozdne posesti na tem območju, zavezuje k izvedbi potrebnih del. Generalna odločba se šteje za vročeno po 15 dneh po javni objavi na oglasni deski krajevne enote Zavoda za gozdove Slovenije, ki je odločbo izdala ter na oglasni deski e-uprave (http://e-uprava.gov.si/e-uprava/oglasnaDeska.euprava).
 
Lastniki gozda ste z generalno odločbo pozvani, da pregledate svoje gozdove in opravite sanitarno sečnjo in preventivna varstvena dela ali zagotovite njihovo izvedbo. Pri tem morate posekati, izdelati in odpeljati iz gozda vsa drevesa, ki so izruvana, odlomljena, prelomljena, močno nagnjena ali imajo močno poškodovane krošnje (več kot 1/3 polomljene krošnje pri iglavcih ter več kot 80 % poškodovane krošnje pri listavcih), v nadaljevanju: močno poškodovana drevesa. Drevesa za posek praviloma niso označena.
 
Prednostno je treba:
·         zagotoviti posek in izdelavo drevja, ki ovira  prevoznost gozdnih vlak;
·         posekati in izdelati vsa močno poškodovana drevesa iglavcev. V kolikor se drevesom ne olupi lubje v gozdu, je treba zagotoviti odvoz lesa iz gozda na lupljenje oziroma v nadaljnjo predelavo;
·         vzpostaviti gozdno higieno. Gozdno higieno se vzpostavi s pospravilom polomljenih vrhov iglavcev v primerih, ko posek dreves brez vrhov ni potreben, ter s pospravilom močno poškodovanih tanjših dreves iglavcev. Vrhove in debelca iglavcev je treba razžagati in zložiti na kupe ali odpeljati iz gozda;
·         v kolikor so sečni ostanki ter polomljeni vrhači že naseljeni s podlubniki, jih je treba požgati ali drugače uničiti zalego. Pri požiganju je treba zagotoviti požarno varnost!
 
Pri rednem opravljanju dejavnosti javne gozdarske službe, Zavoda za gozdove Slovenije, je bilo ugotovljeno, da je žled poškodoval tudi vaš gozd, v večjem obsegu tudi iglavce in da se sanacija poškodovanega gozda še ne izvaja oziroma še ni izvedena v celoti.
 
Ne glede na skrajni rok za sanacijo iglavcev (20. 3. 2015), vas opozarjamo, da so neizdelani iglavci velika nevarnost za namnožitev podlubnikov. V primeru, da ugotovimo, da je poškodovano drevje naseljeno s podlubniki, bomo na ZGS začeli upravni postopek izvršbe del na vaše stroške. Zato vas pozivamo, da vsaj prednostna dela izvedete čim prej.
 
 
Za morebitna vprašanja ali svetovanje lahko pokličete na Zavod za gozdove Slovenije, pristojnega revirnega gozdarja ali krajevno enoto Domžale, tel. 01/7241275. Če sami ne morete izvesti ali zagotoviti izvedbe potrebnih del, vam bodo na krajevni enoti oz. revirni gozdar svetovali tudi glede možnih izvajalcev del in odkupovalcev lesa.
 
 
Lep pozdrav!               
 
Bogdan Bartol, u.d.i.g.
Vodja krajevne enote Domžale