OBVESTILO - SKLEP O OCENJEVANJU ŠKODE V TEKOČI KMETIJSKI PROIZVODNJI ZARADI POSLEDIC SUŠE V LETU 2013 IN ZBIRANJE VLOG OŠKODOVANCEV

Uprava RS za zaščito in reševanje – državna komisija za ocenjevanje škode  je na podlagi izdelane predhodne ocene škode v tekoči kmetijski proizvodnji, priznanih kultur ter kriterijev regijske komisije 12.09.2013 sprejela sklep  o ocenjevanju škode v tekoči kmetijski proizvodnji zaradi posledic suše v letu 2013 v občini Mengeš.
Na podlagi tega sklepa se prične z zbiranjem vlog oškodovancev, ki so utrpeli škodo zaradi posledic suše 2013 na prizadetih območjih katastrskih občin in prizadetih kulturah.
Izpolnjene obrazce lahko oškodovanci pošljejo na občino Mengeš, Slovenska cesta 30, 1234 Mengeš ali jih osebno oddajo na vložišče občine Mengeš najkasneje do  30. septembra 2013.
Prijava ( OBRAZEC 2 ) mora obvezno vsebovati naslednje podatke:
1.1.             Vrsta nesreče
1.2.             Datum nastanka
1.3.             Občina
1.4.             Ime in priimek nosilca kmetijskega gospodarstva
1.5.             Davčna številka
1.6.             Naslov nosilca
1.7.             KGM-MID  iz registra kmetijskih gospodarstev. Če KGM-MID ni urejen na datum 20.07.2013, ni upravičen do državne pomoči
GERK – številka GERK-a
VRSTA KULTURE IN ŠIFRA – seznam priznanih kultur
 
POŠKODOVANOST – dejanski odstotek poškodovanosti
POVRŠINA POŠKODOVANE KULTURE – dejanska površina poškodovane kulture v arih v GERK-u
Prilagamo tudi  seznam prizadetih kultur po k.o., za občino Mengeš, na katerih se ocenjuje škoda.
 
 
Občinska uprava