OCENJEVANJE ŠKODE NA STVAREH ZARADI POSLEDIC POPLAV, VISOKEGA SNEGA IN ŽLEDA MED 30. JANUARJEM IN 10. FEBRUARJEM 2014 V OBČINI MENGEŠ

Datum: 03.03.2014
 
Na podlagi 7. in 54.člena Uredbe o metodologiji za ocenjevanje škode je Uprava RS za zaščito in reševanje sprejela  sklep o ocenjevanju škode na stvareh zaradi omenjene nesreče.  Občina Mengeš zbira prijave za nastalo škodo na:
 
- kmetijskih zemljiščih (OBRAZEC 1),
- delna škoda na stavbah (OBRAZEC 4),
- škoda na gradbeno inženirski infrastrukturi (OBRAZEC 5),
- škoda na kulturni dediščini se ocenjuje skupaj s strokovnjaki iz Zavoda za varstvo  kulturne dediščine.
 
Informacije v zvezi z ocenjevanjem škode v občini Mengeš
Izpolnjene obrazce lahko oškodovanci pošljejo na sedež Občine Mengeš, Slovenska cesta 30, 1234 Mengeš ali jih osebno oddajo v tajništvu Občine Mengeš v času uradnih ur. Prijave lahko posredujete tudi na elektronski naslov: boris.kavcic@menges.si.
Obrazce lahko oškodovanci prevzamete tudi osebno na sedežu Občine Mengeš. Za vse dodatne informacije nas lahko kontaktirate na gsm 040/852-353 (Boris Kavčič).

Škoda zaradi posledic naravnih nesreč se prične ocenjevati na podlagi sklepa Uprave RS za zaščito in reševanje pod pogoji, določenimi z zakonom.
 
 
ZADNJI ROK ZA PRIJAVO ŠKODE V OBČINI MENGEŠ JE PETEK, 7. MAREC 2014!
 
 
Škodo v gozdovih ocenjuje Zavod za gozdove. Obrazce, ki jih je izpolnila komisija Zavoda za gozdove morajo imeti podpise članov Zavoda in žig Zavoda. Izpolnjene obrazce z ocenjeno škodo občine vnesejo v aplikacijo AJDA.
Kontakt:
ZAVOD ZA GOZDOVE SLOVENIJE
KE Domžale
Ljubljanska c. 72/a, 1230 Domžale
tel.: 01
e-pošta : ke.domzale@zgs.si
  
Škodo na kulturni dediščini (obrazec 4) ocenjujejo komisije Zavoda za kulturno dediščino. Izpolnjeni obrazci morajo imeti podpise članov Zavoda in žig Zavoda. Škodo vnesejo občine v aplikacijo AJDA.
  
Škodo na vodotokih (obrazec 5) ocenjuje Agencija RS za okolje, ki obrazce vnese v aplikacijo AJDA. Izpolnjeni obrazci morajo imeti podpise članov komisij in žig pristojnega podizvajalca.
 
Škodo v gospodarstvu (obrazec 7 in 8) ocenjuje Ministrstvo za gospodarstvo (MG podatke o gospodarskih organizacijah na območju občine priskrbijo lokalne skupnosti). Oškodovanci (gospodarske družbe, podjetniki, zavodi in zadruge s sedežem v Republiki Sloveniji) popisano škodo na zalogah materiala, opremi in strojih, nedokončani proizvodnji, trgovskem blagu, izpadu prihodkov.. posredujejo MG. Le-ta ocenjeno škodo odda Upravi RS za zaščito in reševanje. Izpolnjeni obrazci morajo imeti podpise članov komisij MG in podpis in žig oškodovanca. 
 
 
POMEMBNO

Poškodovanost se ugotavlja s primerjavo stanja poškodovane stvari tik pred nesrečo in stanja po nesreči. Pri tem se upošteva tudi življenjsko dobo ter možnosti in vpliv lastne sposobnosti obnavljanja poškodovane stvari.

Vsaka škoda mora biti dokazana z ustreznimi listinami, ki jih preskrbi in predloži oškodovanec, izpolni pa komisija za oceno škode ali pooblaščeni cenilec. Dokumentiranje škode se izvede na obrazcih od 1 do 8.

Komisija za oceno škode ali cenilec morata s podpisom potrditi cenitev škode, zapisnik o ogledu oziroma podatke, na podlagi katerih se bo škoda ocenila. Oškodovanec s podpisom potrdi, da je bil seznanjen s cenitvijo škode, zapisnikom o ogledu oziroma podatki na podlagi katerih se bo škoda ocenila.