ODPRTJE VSEH ŠPORTNIH, ŠOLSKIH IN OTROŠKIH IGRIŠČ V OBČINI MENGEŠ.

Številka: 849-2/2020-1
Datum: 26. 5. 2020
Na podlagi 98. člena Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (Uradni list RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo, 97/10 in 21/18 – ZNOrg) in 28. člena Statuta Občine Mengeš (Uradni vestnik Občine Mengeš, št. 1/15), izdajam naslednji
S K L E P
Sklep št. 849-2/2020, z dne 16. 3. 2020, o zaprtju vseh športnih, šolskih in otroških igrišč v občini Mengeš, zaradi razglašene pandemije COVID 19, se odpravi.
 
Sklep se objavi v Uradnem vestniku Občine Mengeš in na spletni strani.
Sklep začne veljati takoj.
 
Franc Jerič
župan