PODPIS KONCESIJSKE POGODBE

Občina Mengeš upravlja z javno razsvetljavo, ki v celotni občini obsega 749 svetilk od katerih jih je le 101 skladnih z Uredbo o zmanjševanju svetlobnega onesnaževanja.  Uredba med drugim določa, da so občine dolžne uskladiti in posodobiti svojo javno razsvetljavo in sicer na način da bo do 31.12.2012 vsaj 50 % svetil javne razsvetljave skladnih z zahtevami uredbe do leta 2016 pa mora biti posodobljena vsa javna razsvetljava.
 
Občina Mengeš se je odločila, da projektu prenove pristopi s podelitvijo koncesije in uporabo poslovnega modela pogodbenega zagotavljanja prihrankov, v okviru katere je izbrani koncesionar dolžan na svoje stroške izvesti celovito prenovo javne razsvetljave takoj po podpisu pogodbe, v obdobju trajanja koncesije pa mu pripada del finančnih prihrankov, iz naslova znižanja rabe električne energije po izvedeni prenovi.
 
Na javnem razpisu je Občina Mengeš za koncesionarja izbrala konzorcij družb Petrol d.d., Eltec Petrol d.o.o. in Javna razsvetljava d.d.. Koncesionar bo najpozneje do 28. februarja, zamenjal 648 neustreznih svetilk s sodobnimi in energetsko visoko učinkovitimi svetili ter uvedel sistem energetskega knjigovodstva in energetskega upravljanja javne razsvetljave. Vrednost investicije koncesionarja znaša  254.837 EUR z DDV. Koncesionar je v pogodbeni dobi 10 let dolžan izvajati gospodarsko javno službo v skladu z vsemi standardi in predpisi, izvajati tekoče in po potrebi investicijsko vzdrževanje javne razsvetljave ter oskrbovati javno razsvetljavo z električno energijo.
 
Občina Mengeš bo s podelitvijo koncesije za opravljanje lokalne gospodarske službe: dobava, postavitev, vzdrževanje in izvajanje javne razsvetljave v občini Mengeš znižala stroške električne energije za delovanje javne razsvetljave in stroške tekočega vzdrževanje, ki so povezani z izvajanjem gospodarske javne službe javne razsvetljave v primerjavi z letom 2011 za več kot 25 %.
 
Franc Jerič, župan