RAZPIS ZA DIREKTORJA (M/Ž) KNJIŽNICE DOMŽALE

Na podlagi 17. člena Zakona o knjižničarstvu (Uradni list RS, 87/01, 96/02 – ZUJIK, 92/15),
35. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, 12/91, 45/94-odl. US, 8/96, in 56/08),
15. člena Odloka o Knjižnici Domžale (Uradni vestnik : Občina Domžale, št. 3/05, 6/09,
Občina Mengeš, št. 6/07, 4/09, Občina Moravče, št. 2/04, 3/09,
Občina Lukovica, št. 3/04, 3/09, Občina Trzin, št. 2/04, 4/09)
 
razpisuje dela in naloge
 
DIREKTORJA (m/ž) KNJIŽNICE DOMŽALE
 
za mandatno dobo 5 let.
Poleg splošnih pogojev, določenih z zakonom, mora kandidat izpolnjevati še naslednje pogoje:
-                     ima končano VII. stopnjo družboslovne ali humanistične smeri,
-                     ima opravljen strokovni bibliotekarski izpit,
-                     ima najmanj pet let delovnih izkušenj v zavodu za kulturno dejavnost, od tega tri leta na vodstvenih delovnih mestih,
-                     obvlada sistem COBISS,
-                     ima organizacijske sposobnosti,
-                     je državljan Republike Slovenije.
Nastop dela bo 1.3.2017. Zaželeno je, da kandidat priloži tudi življenjepis in vizijo razvoja knjižnice v
mandatu. Kandidati naj svoje prijave z vsemi dokazili o izpolnjevanju razpisnih pogojev v roku 10 dni od dneva objave razpisa pošljejo v zaprti ovojnici z oznako »Za razpis direktorja« na naslov Knjižnica
Domžale, Cesta talcev 4, 1230 Domžale.
Kandidati bodo o izbiri obveščeni v zakonskem roku.
 
Svet Knjižnice Domžale