Stara hišna imena

Z odkrivanjem kulturne dediščine se bolj zavedamo svoje identitete in vloge v prostoru in času, v katerem živimo. V podeželskih okoljih imajo pomembno vlogo pri prepoznavanju ljudi med seboj hišna imena. Poleg ljudi zaznamujejo tudi vso ostalo lastnino neke hiše – polja, gozd, živino. Prav za hišna imena je značilno, da razen v redkih primerih ostajajo enaka kljub menjavi priimka ali lastnika pri hiši.
V okviru projekta Stara hišna imena, v katerem sodelujejo občine Komenda, Medvode, Mengeš, Trzin in Vodice, so bila v mengeški občini letos obravnavana naselja Dobeno, Loka pri Mengšu in Topole. Na podlagi zgodovinskih zapisov v franciscejskih katastrih in župnijskih knjigah ter s pomočjo domačinov, ki so sodelovali na srečanjih, je bilo v navedenih krajih zbranih 125 starih hišnih imen. Pri zbiranju imen in predvsem zanimivosti, povezanih z njimi, so sodelovali tudi učenci OŠ Mengeš, ki so na ta način obogatili znanje o svojih domačih krajih.
Z namenom ohranitve in oživitve rabe hišnih imen so bili lastniki hiš s hišnimi imeni povabljeni k podaji soglasja za označitev domačije. Lastniki, ki so soglasje podali, so table s hišnimi imeni prejeli v juliju in avgustu. Na tablah so imena izpisana v domači narečni obliki, pri čemer se uporablja tudi znak Ə, ki se prebere kot polglasnik. Lastniki domačij, ki se za označitev domačij niso odločili, še vedno lahko prejmejo brezplačno tablo s hišnim imenom. Za več informacij se lahko obrnejo na Razvojno agencijo Zgornje Gorenjske, telefon 04 581 34 16 ali e-pošta klemen.klinar@ragor.si.
Ob koncu projekta je bila izdana še knjižica s seznamom zbranih hišnih imen. Brezplačna knjižica je občanom na voljo v tajništvu Občine Mengeš. Zbrana hišna imena Dobena, Loke in Topol so umeščena tudi na skupni spletni portal gorenjskih hišnih imen www.hisnaimena.si.
Projekt »Stara hišna imena« poteka v okviru LAS Za mesto in vas in je financiran s strani Občine Mengeš, ostalih sodelujočih občin in Evropske unije preko Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP: Evropa investira v podeželje).
Klemen Klinar