V času poletnih počitnic za varno pot v šolo zarisane talne oznake za pešce na Muljavi

Občina Mengeš je s ciljem izboljšanja prometne varnosti predvidela ureditev javne poti  Muljava v prijaznejšo in varnejšo za pešce.  Cesta je predvidena tudi kot  varna pot v šolo. V ta namen je bil izdelan elaborat prometne ureditve, ki predvideva označbo pasu za pešce s horizontalnimi in vertikalnimi označbami.
 
Elaborat je za povečano varnost pešcev v prometu predvidel označitev koridorja – stezo za pešce,     saj  v območju Muljave ni pločnikov. Cesto pa kot dostop do šole uporablja mnogo šolarjev.
 
Pas za pešce je označen z modro barvo, kar je skladno s Pravilnikom o prometni signalizaciji in prometni opremi na cestah. Talne cestne oznake so bile zarisane v času šolskih počitnic, ker je manj prometa in pred začetkom šolskega leta, ker so hkrati tudi del projekta zagotavljanja varnejših poti v šolo.
 
Občinska uprava