V LETU 2017 TUDI ZA DIMNIKARSKE STORITVE PROSTOR NA KONKURENČNEM TRGU

V letu 2016 je bil sprejet nov Zakon o dimnikarskih storitvah, ki prinaša prednosti tako za dimnikarske družbe kot za uporabnike dimnikarskih storitev. Po novem zakonu dimnikarske družbe ne bodo več s koncesijo omejene na območje, ampak bodo morale za pridobitev licence izpolnjevati pogoje zapisane v zakonu. Uporabniki dimnikarskih storitev pa lahko po novem zakonu sami izbirajo dimnikarsko družbo, glede na svoje prioritete - kvaliteto ali ceno storitev. Koristi konkurenčnega trga bodo deležne tudi vse družbe, ki sedaj niso imele koncesije in zato niso mogle opravljati dimnikarske dejavnosti.
 
Spremembe za uporabnike dimnikarskih storitev
Najpomembnejša sprememba zakona za uporabnike dimnikarskih storitvah je, da lahko sedaj sami izbirajo katera dimnikarska družba bo izvajala meritve, pregledovala in čistila kurilno napravo, dimne vode in zračnike. Uporabniki lahko izbirajo med dimnikarskimi družbami iz seznama dimnikarskih družb, ki bo v dveh mesecih objavljen na spletni strani Ministrstva za okolje in prostor in hkrati posredovan vsem občinam. Na seznamu dimnikarskih družb bodo vse družbe, ki bodo izpolnjujejo zakonske zahteve zapisane v Zakonu o dimnikarskih storitvah.
Nov zakon določa, da morajo uporabniki dimnikarskih storitev dimnikarsko družbo iz seznama Ministrstva za okolje prostor izbrati najkasneje do 30. junija v tekočem letu. Izbrana dimnikarska družba bo nato pristojna za pregled male kurilne naprave najmanj 12 mesecev. V primeru, da uporabniki ne bodo sporočili spremembe, bo za izvajanje dimnikarskih storitev na njihovi mali kurilni napravi pristojna dimnikarska družba, ki je do 31.12.2016 na njihovem območju izvajala obvezno državno gospodarsko javno službo pod pogojem, da je dimnikarska družba pridobila dovoljenje oziroma licenco za opravljanje dejavnosti.
Vse uporabnike dimnikarskih storitev je potrebno posebej opozoriti, da izbira dimnikarske družbe ni povezana z odločitvijo ali bodo male kurilne naprave vpisane v evidenco, ali bodo izvedli prvi pregled, ali bodo dovolili opravljanje dimnikarskih storitev, ali bodo omogočili pregled sprememb, nadgradenj ali ponovno aktiviranje malih kurilnih naprav pred začetkom kurilne sezone, ali bodo eno leto hranili zapisnik o pregledu in da na podlagi inšpekcijskega pregleda odpravijo ugotovljene pomanjkljivosti. Obveznosti uporabnika dimnikarskih storitev nov zakon ne spreminja, saj se tako zagotavlja varstvo okolja, učinkovita raba energije, varuje se človekovo zdravje in zagotavlja varstvo pred požari.
Uporabniki dimnikarskih storitev še naprej ostajajo vsi lastniki malih kurilnih naprav, ki so vpisani v evidenci Ministrstva za okolje in prostor. Vpis ali izbris male kurilne naprave za uporabnika na osnovi pisnega dopisa opravi izbrana dimnikarska družba. Z izpisom male kurilne naprave iz evidence pa bo potrebno malo kurilno napravo pred uporabo ponovno pregledati.  
Spremembe zakone za dimnikarske družbe
V letu 2016 so se dimnikarske storitve izvajale na osnovi koncesijskega sistema, z novim zakonom pa se uvaja licenčni sistem. To pomeni, da dimnikarske družbe ne bodo več omejene na koncesijo in območje izvajanje dejavnosti, ampak bodo vse družbe vpisane na seznam dimnikarskih družb pri Ministrstvu za okolje in prostor lahko opravljale dimnikarske storitve na celotnem območju Slovenije. Nov sistem bo omogočal, da bodo na področje dimnikarskih storitev lahko vstopile tudi nove družbe, ki dejavnosti še niso izvajale. Dimnikarske storitve lahko opravljajo tudi tuje družbe, če izpolnjujejo pogoje za zakonito izvajanje dimnikarskih storitev v Sloveniji.
Licence za opravljanje dimnikarskih storitev bo izdala upravna enota pri kateri je registrirana dimnikarska družba. Licenca se bo izdajala za nedoločen čas in je osnova za izdajo dimnikarske izkaznice, ki bo veljala 10 let. Dimnikarska izkaznica bo vsebovala serijsko številko, datum izdaje in trajanje izkaznice, fotografijo in osebno ime dimnikarja, datum izdaje licence, ime organa, ki je pristojen za izdajo dimnikarske izkaznice in lastnoročni podpis dimnikarja.
Dimnikarske družbe za izvajanje svojih storitev in ugotavljanju pomanjkljivosti pri uporabnikih vodijo evidence o uporabnikih kurilnih naprav, o upravnikih in etažnih lastnikih, o malih kurilnih napravah ter o storitvah in pomanjkljivosti na njih.
Ministrstvo za okolje in prostor pa je pristojno za izvajanje nadzora nad izvajanjem dimnikarskih storitev in zato vodi evidenco o dimnikarskih družbah in dimnikarjih.
 
Občinska uprava