"LAS V MOJEM KRAJU"

 
Lokalne akcijske skupine (LAS) so eno izmed orodij Evropskega sklada za razvoj podeželja, s katerim se spodbuja odločanje o celostnem razvoju posameznih območij po pristopu »od spodaj navzgor«. Partnerstvo LAS je tripartitno, sestavljajo ga predstavniki civilne družbe, gospodarstva in javnih institucij. Glavna naloga LAS je priprava in izvedba lokalne strategije razvoja ter delitev in upravljanje finančnih sredstev, ki so ji dodeljena.
 
 
Več o LAS - Lokalna akcijska skupina si lahko preberete v spodnjem članku!
 
LOKALNI RAZVOJ, KI GA VODI SKUPNOST
'Lokalni razvoj, ki ga vodi skupnost' je eno izmed orodij Evropskega sklada za razvoj podeželja, s katerim EU spodbuja celostni razvoj posameznih območij po pristopu 'od spodaj navzgor'. Lokalni razvoj v državah članicah vodijo t. i. lokalne akcijske skupine (v nadaljevanju LAS), ki so partnerstva, sestavljena iz predstavnikov javnih institucij, gospodarstva ter civilne družbe, in izhajajo iz lokalnega območja.
Glavna naloga LAS je spodbujanje lokalnega razvoja z združevanjem razpoložljivih človeških in finančnih virov ter povezovanje lokalnih deležnikov k izvajanju skupnih projektov. Uravnotežen lokalni razvoj namreč temelji na razvojnih zmogljivostih območja in aktivnem vključevanju prebivalstva v skupno načrtovanje, odločanje in izvajanje. Tak pristop 'od spodaj navzgor' lokalnemu prebivalstvu omogoča, da sámo določi prioritete in razvojne cilje ter tako odloča o lastnem lokalnem razvoju.
 
'Lokalni razvoj, ki ga vodi skupnost' omogoča večjo fleksibilnost, prilagojenost dejanskim potrebam območja ter uspešnejše naslavljanje širokega nabora izzivov z najrazličnejših področij npr. socialne vključenosti in enakosti, podjetništva ter ustvarjanja novih delovnih mest, družabnega življenja, rekreacije in prostega časa, turizma, kulture, varstva narave in okolja, kmetijstva ter diverzifikacije dejavnosti na podeželju in drugih dejavnosti. Tako prispeva k višji kakovosti življenja lokalne skupnosti.
 
Do sedaj je v Sloveniji uspešno delovalo 33 LAS, ki so pokrivale skoraj celotno območje Slovenije. LAS so izvajale različne projekte, ki so prispevali k uresničevanju lokalnih razvojnih potreb. Podprti projekti so bili sofinancirani iz Evropskega sklada za razvoj podeželja do 85 % njihove celotne vrednosti. Vsebine uresničenih projektov so zelo raznolike: ureditev pohodniških, kolesarskih in drugih tematskih poti, ureditev prireditvenih, muzejskih in razstavnih prostorov, ureditev središč naselij, parkov in botaničnih vrtov, ureditev športnih in otroških igrišč, izvedba različnih dogodkov, festivalov in izobraževanj, obnova objektov kulturne dediščine (domačije, spomeniki, kapelice ipd.), ureditev tržnic, tržnih prostorov ter nabava skupnih stojnic, razvoj in promocija lokalnih znamk, zasaditve šolskih sadovnjakov in eko vrtov, vzpostavitev ter delovanje krajinskih in regionalnih parkov, energetska obnova javnih stavb, energetsko knjigovodstvo ter svetovanja o različnih aktualnih temah.
 
Ključne naloge LAS pa so priprava in izvedba Strategije lokalnega razvoja, na podlagi katere se izberejo projekti za izvedbo, ter posledično delitev in upravljanje finančnih sredstev, ki so LAS dodeljena.
 
Območje občin Domžale, Komenda, Medvode, Mengeš, Trzin, Vodice do sedaj še ni bilo vključeno v LAS. Trenutno se oblikujejo nova partnerstva za uravnotežen lokalni razvoj, zato vabimo vas, prebivalce, skupine, društva, podjetnike in druge lokalne akterje, da se pridružite oblikovanju nove LAS, ki bo delovala na območju navedenih občin.
 
 
RRA LUR