Odbor za gospodarstvo, finance in proračun

Obèinski svet Obèine Mengeš je na podlagi zakona z odlokom ustanovil stalna delovna telesa, ki imajo predsednika in pet èlanov od katerih se predsednik in najmanj dva člana izvolita izmed članov Občinskega sveta, drugi pa lahko izmed obèanov Obèine Mengeš.
 
ODBOR ZA GOSPODARSTVO, FINANCE IN PRORAČUN
 
Sestava:
 
 • Marija Sitar, Slovenska cesta 20a, Mengeš - predsednica  
 • Matjaž Loboda, Loka pri Mengšu, Gasilska cesta 44, Mengeš - član
 • Matej Hribar, Slovenska cesta 8, Mengeš - član
 • Janez Habjan, Grobeljska cesta 8a, Mengeš - član
 • Samo Gabrilo, Zadružniška ulica 7, Mengeš - član
 • Beti Stopar, Loka pri Mengšu, Testenova ulica 57, Mengeš - članica
 
 
Naloge:
 
 • proraèun ter finanèno in materialno poslovanje obèine,
 • finanèna priprava in izvedba investicij,
 • zadolževanje obèine,
 • finanène naložbe,
 • razpolaganje z obèinskim premoženjem,
 • finanèno poslovanje gospodarskih javnih služb in javnih podjetij.