Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu

Občinski svet Občine Mengeš je v skladu z zakonom imenoval
 
SVET ZA PREVENTIVO IN VZGOJO V CESTNEM PROMETU 
 
ki ga sestavljajo predstavniki sveta lokalne skupnosti ter uporabnikov in izvajalcev nalog s področja preventive in vzgoje v cestnem prometu z območja lokalne skupnosti.
 
Sestava:
 
  • Štefan Kovač, Kolodvorska cesta 2b, Mengeš - predsednik  
  • Franc Šuštar, Šubljeva ulica 4, Mengeš - član
  • Franc Zabret, Topole, Topole 16a, Mengeš - član
  • Milan Kralj, Loka pri Mengšu, Trzinska cesta 29, Mengeš - član
  • Jože Brojan, Loka pri Mengšu, Testenova ulica 40, Mengeš - član
  • Martina Šorn povšnar, Zoranina 25, Mengeš - članica
 
 
Naloge:
 
  • ocenjuje stanje varnosti v cestnem prometu na lokalni ravni,
  • predlaga občinskemu svetu v sprejem programe za varnost cestnega prometa in ustrezne ukrepe za njihovo izvajanje,
  • koordinira izvajanje nalog na podlagi programov za varnost cestnega prometa na lokalni ravni skrbi za izvajanje prometne vzgoje, dodatno izobraževanje in obveščanje udeležencev cestnega prometa, izdajanje in razširjanje prometno vzgojnih publikacij in drugih gradiv, pomembnih za preventivo in vzgojo v cestnem prometu na lokalni ravni.