Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu

Obèinski svet Obèine Mengeš je v skladu z zakonom imenoval
 
SVET ZA PREVENTIVO IN VZGOJO V CESTNEM PROMETU 
 
ki ga sestavljajo predstavniki sveta lokalne skupnosti ter uporabnikov in izvajalcev nalog s podroèja preventive in vzgoje v cestnem prometu z obmoèja lokalne skupnosti.
 
Sestava:
 
  • Boštjan Skok, Glavni trg 9, Mengeš - predsednik  
  • Franc Šuštar, Šubljeva ulica 4, Mengeš - član
  • Franc Zabret, Topole, Topole 16a, Mengeš - član
  • Milan Kralj, Loka pri Mengšu, Trzinska cesta 29, Mengeš - član
  • Rok Burja, Glavni trg 3, Mengeš - član
  • Martina Šorn Povšnar, Zoranina 25, Mengeš - članica
 
 
Naloge:
 
  • ocenjuje stanje varnosti v cestnem prometu na lokalni ravni,
  • predlaga obèinskemu svetu v sprejem programe za varnost cestnega prometa in ustrezne ukrepe za njihovo izvajanje,
  • koordinira izvajanje nalog na podlagi programov za varnost cestnega prometa na lokalni ravni skrbi za izvajanje prometne vzgoje, dodatno izobraževanje in obvešèanje udeležencev cestnega prometa, izdajanje in razširjanje prometno vzgojnih publikacij in drugih gradiv, pomembnih za preventivo in vzgojo v cestnem prometu na lokalni ravni.