Mandat 2018 - 2022

Številka: 9000-9/2019-1 
Datum: 11.9.2019    
         
 
OBČINSKEMU SVETU OBČINE MENGEŠ
 
S K L I C U J E M
 
8. sejo Občinskega sveta Občine Mengeš, ki bo v četrtek, 26. SEPTEMBRA 2019 ob 17. uri v  sejni sobi – poročni dvorani Občine Mengeš, Slovenska c. 30, Mengeš.
Predlagam naslednji dnevni red:                                                                                                                                                        
                                                                                                                                                                                                                                                                     
1. OBRAVNAVA IN SPREJEM ZAPISNIKA 7. REDNE SEJE Z DNE 20.6.2019 IN DOPISNE SEJE Z DNE 4.9.2019                                                                                                                 
2. VOLITVE IN IMENOVANJA       
- POTRDITEV MANDATA ČLANICI OBČINSKEGA SVETA
- IMENOVANJE ČLANA STATUTARNO – PRAVNE KOMISIJE                                                                                                      
3. POROČILO O IZVRŠEVANJU PRORAČUNA OBČINE MENGEŠ V OBDOBJU OD 1.1. DO 30.6.2019
4. ODLOK O JAVNEM ZAVODU ZDRAVSTVENI DOM DOMŽALE – prva obravnava
5. ODLOK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O KATEGORIZACIJI OBČINSKIH CEST V OBČINI MENGEŠ – skrajšani postopek
6. PREDLOG DOPOLNITVE LETNEGA PROGRAMA PRIDOBIVANJA IN RAZPOLAGANJA NEPREMIČNIN ZA LETO 2019 
7. ZAZIDALNI PREIZKUS ZA ZBIRNI CENTER ZA ODPADKE- FAZA IDEJNA ZASNOVA  
 
Župan Občine Mengeš
Franc JERIČ
 
Vabljeni:
- članice in člani občinskega sveta,
- Anja Ocepek, ZD Domžale
- Uroš Košir, Locus d.o.o.,
- dr. Jure Zavrtanik,
- Dejan Košir, PP Domžale,
- Nadzorni odbor,
- občinska uprava.
 


Številka:  9000-7/2019-1
Datum:  7.6.2019   

OBČINSKEMU SVETU OBČINE MENGEŠ
 
S K L I C U J E M
 
7. sejo Občinskega sveta Občine Mengeš, ki bo v četrtek, 20. junija 2019 ob 17. uri v sejni sobi – poročni dvorani Občine Mengeš, Slovenska c. 30, Mengeš.
Predlagam naslednji dnevni red 
 
                                                                                                                  
2. VOLITVE IN IMENOVANJA
- Soglasje k imenovanju skupnega predstavnika v Svet zavoda ZD Domžale
- Imenovanje predstavnika lokalne skupnosti v Svet lokalnih skupnosti CSD Osrednja Slovenija - vzhod
 
 
 
 
 
 
12. POBUDE IN VPRAŠANJA
 
Župan Občine Mengeš
Franc JERIČ
 
Vabljeni:
- članice in člani občinskega sveta,
- Marko Fatur, JKP Prodnik d.o.o.,
- Katarina Pogačnik, Envirodual d.o.o.,
- Uroš Košir, Locus d.o.o.,
- Mateja Hribar Sicherl, Vrtec Mengeš,
- Nadzorni odbor,
- občinska uprava.
Številka: 9000–6/2019-1
Datum: 22.5.2019        
 
OBČINSKEMU SVETU OBČINE MENGEŠ
Na podlagi 29. člena Poslovnika občinskega sveta (Uradni vestnik Občine Mengeš, št. 9/17)
 
S  K  L  I  C  U  J  E  M
3. izredno sejo Občinskega sveta Občine Mengeš, ki bo v torek, 28. maja  2019 ob 17.00 v sejni sobi – poročni dvorani Občine Mengeš, Slovenska c. 30, Mengeš.
 
 
Župan Občine Mengeš
Franc JERIČ
 
Vabljeni:
- članice in člani občinskega sveta,
- občinska uprava.
 


Številka: 9000–5/2019-1
Datum: 25.3.2019        
 
OBČINSKEMU SVETU OBČINE MENGEŠ
Na podlagi 29. člena Poslovnika občinskega sveta (Uradni vestnik Občine Mengeš, št. 9/17)
 
S  K  L  I  C  U  J  E  M
 
2. izredno sejo Občinskega sveta Občine Mengeš, ki bo v četrtek, 28. marca  2019 ob 16.30 v sejni sobi – poročni dvorani Občine Mengeš, Slovenska c. 30, Mengeš.
 
 
Župan Občine Mengeš
 
Vabljeni:
 
- članice in člani občinskega sveta,
- občinska uprava.
 

 
 
 
Številka: 9000-4/2019-1
Datum: 15.3.2019  

OBČINSKEMU SVETU OBČINE MENGEŠ
S K L I C U J E M
 
6. sejo Občinskega sveta Občine Mengeš, ki bo v četrtek, 28. marca 2019 ob 17. uri v  sejni sobi – poročni dvorani Občine Mengeš, Slovenska c. 30, Mengeš.
 
Predlagam naslednji dnevni red:                                                                                                                                                                              
                                                                                                                                       
                                                                                                                                                           Stran                                                                                   
1. OBRAVNAVA IN SPREJEM ZAPISNIKA 3. SEJE Z  DNE 24.1.2019, 1. IZREDNE SEJE Z DNE 18.2.2019, 4. REDNE SEJE Z DNE 21.2.2019 IN 5. REDNE SEJE Z DNE 7.3.2019 
2. SKLEP O PODELITVI PRIZNANJ OBČINE MENGEŠ ZA LETO 2019 
7. PREDLOG POTRDITVE CEN STORITEV OBVEZNIH GOSPODARSKIH JAVNIH SLUŽB
VARSTVA OKOLJA:
 - ZBIRANJE KOMUNALNIH ODPADKOV BREZ BIORAZGRADLJIVIH ODPADKOV,
 - OBDELAVA DOLOČENIH VRST KOMUNALNIH ODPADKOV IN
 - ODLAGANJE OSTANKOV PREDELAVE ALI ODSTRANJEVANJA KOMUNALNIH
ODPADKOV.
priloga 1 ELABORAT PRODNIK
priloga 2 ELABORAT SNAGA
8. POBUDE IN VPRAŠANJA
 
Župan Občine Mengeš
Franc JERIČ
 
Dodatno gradivo:
 
 
 
Vabljeni:
- članice in člani občinskega sveta,
- Stanislav Golob, Martin Einsiedler, Komisija za podeljevanje priznanj,
- Olaf Grbec, Gol-šport d.o.o.,
- Evgenija Petak, Protim Ržišnik Perc d.o.o.,
- Mateja Hribar Sicherl in Neža Pibernik, Vrtec Mengeš,
- Marko Fatur, JKP Prodnik,
- Nadzorni odbor,
- občinska uprava.
 


Številka: 9000-4/2019-1
Datum: 25.2.2019
 
 
OBČINSKEMU SVETU OBČINE MENGEŠ
S K L I C U J E M
 
5. sejo Občinskega sveta Občine Mengeš, ki bo v 
četrtek, 7. marca 2019 ob 17. uri v
 
 sejni sobi – poročni dvorani Občine Mengeš, Slovenska c. 30, Mengeš.
 
Predlagam naslednji dnevni red:
 
1. OBRAVNAVA IN SPREJEM ZAPISNIKA 3. SEJE Z  DNE 24.1.2019, 1. IZREDNE SEJE Z DNE
18.2.2019 IN 4. REDNE SEJE Z DNE 21.2.2019
 
3. POBUDE IN VPRAŠANJA
 
Župan Občine Mengeš
Franc JERIČ
 
Opomba: Gradivo k točki 1 prejmete naknadno.
 
Vabljeni:
- članice in člani občinskega sveta,
- Nadzorni odbor,
- občinska uprava.
Številka: 9000–3/2019-1
Datum: 13.2.2019
 
OBČINSKEMU SVETU OBČINE MENGEŠ
Na podlagi 29. člena Poslovnika občinskega sveta (Uradni vestnik Občine Mengeš, št. 9/17)
 
S K L I C U J E M
 
1. izredno sejo Občinskega sveta Občine Mengeš, ki bo v ponedeljek, 18. februarja 2019 ob 17. uri v sejni sobi – poročni dvorani Občine Mengeš, Slovenska c. 30, Mengeš.
 
 
Župan Občine Mengeš
Franc JERIČ
 
Opomba: Dodatno gradivo prejmete naknadno.
 
Vabljeni:
- članice in člani občinskega sveta,
- občinska uprava.

Številka: 9000-2/2019-1
Datum: 7.2.2019
 
OBČINSKEMU SVETU OBČINE MENGEŠ
S K L I C U J E M
 
4. sejo Občinskega sveta Občine Mengeš, ki bo v četrtek, 21. februarja 2019 ob 17. uri v sejni sobi – poročni dvorani Občine Mengeš, Slovenska c. 30, Mengeš.
 
Predlagam naslednji dnevni red:
 
 
OPOMBE
Predlog dodatnih točk:
 
 
 
Župan Občine Mengeš
Franc JERIČ
 
Opomba: Gradivo k točki 2 in 3 prejmete naknadno.
 
Vabljeni:
- članice in člani občinskega sveta,
- Lidija Dovgan Žvegla,
- Nadzorni odbor,
- občinska uprava.

 
 
Številka: 9000-1/2019-1
Datum: 11.1.2019        
 

OBČINSKEMU SVETU OBČINE MENGEŠ
 

S K L I C U J E M
 
3. sejo Občinskega sveta Občine Mengeš, ki bo v
četrtek, 24. januarja 2019 ob 17. uri v
 sejni sobi – poročni dvorani Občine Mengeš, Slovenska c. 30, Mengeš.
 
Predlagam naslednji dnevni red:
 
1. OBRAVNAVA IN SPREJEM ZAPISNIKA 2. SEJE Z  DNE 10.1.2019
 
 
Župan Občine Mengeš
Franc JERIČ
 
Opomba: Gradivo k točki 1 in 6 prejmete naknadno.

Vabljeni:
- članice in člani občinskega sveta,
- Manca Jug, LOCUS d.o.o.,
- Nadzorni odbor,
- občinska uprava.

Številka: 9000-7/2018-1
Datum: 28.12.2018        
 

OBČINSKEMU SVETU OBČINE MENGEŠ
 
S K L I C U J E M
 
 2. sejo Občinskega sveta Občine Mengeš, ki bo v
četrtek, 10. januarja 2019 ob 17. uri v
 sejni sobi – poročni dvorani Občine Mengeš, Slovenska c. 30, Mengeš.
 
Predlagam naslednji dnevni red:                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                  
1. OBRAVNAVA IN SPREJEM ZAPISNIKA 1. – KONSTITUTIVNE SEJE Z  DNE 29.11.2018                                                                                                                   
2. VOLITVE IN IMENOVANJA
- Potrditev mandata člana občinskiemu svetu
- Imenovanje Nadzornega odbora
- Imenovanje Statutarno – pravne komisije
- Imenovanje Odbora za družbene in društvene dejavnosti
- Imenovanje Odbora za okolje in prostor
- Imenovanje Odbora za gospodarstvo, finance in proračun
- Imenovanje Komisije za podeljevanje priznanj
- Imenovanje Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu
3. SKLEP O FINANCIRANJU POLITIČNIH STRANK ZA MANDATNO OBDOBJE 2018 - 2022
4. POBUDE IN VPRAŠANJA
 
Župan Občine Mengeš
Franc JERIČ
 
Vabljeni:
- članice in člani občinskega sveta,
- Jure Šinkovec,
- občinska uprava.


OBČINSKEMU SVETU OBČINE MENGEŠ
Na podlagi 7. in 8. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Mengeš (Uradni vestnik Občine Mengeš, št. 9/17 – UPB)
 

S K L I C U J E M
 
1. – konstitutivno sejo Občinskega sveta Občine Mengeš, ki bo v
četrtek, 29. NOVEMBRA 2018 ob 19. uri v
 sejni sobi – poročni dvorani Občine Mengeš, Slovenska c. 30, Mengeš.
 
Dnevni red:
                                                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                                                  
1. Ugotovitev števila navzočih novoizvoljenih članov sveta
2. Poročilo občinske volilne komisije o izidu volitev v svet in volitev župana
3. Imenovanje mandatne komisije za pregled prispelih pritožb in pripravo predloga potrditve mandatov članov sveta
4. Poročilo mandatne komisije in potrditev mandatov članov sveta
- Priloga Pritožba
5. Poročilo mandatne komisije in odločanje o pritožbah kandidatov za župana
6. Imenovanje komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
 
 
 

Župan Občine Mengeš
                                                                                                                                                   Franc JERIČ
 
 

Priloga:
- Pritožba zoper „odločite“ OVK Občine Mengeš, ki lahko vpliva na podelitev mandatov
 
 
Vabljeni:
- izvoljeni člani in članice občinskega sveta,
- Jože Rožman, predsednik Občinske volilne komisije Občine Mengeš
- občinska uprava