Javni razpisi

2021

Datum: 1.9.2021

Številka: 609-4/2021-1


JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE ŠTUDIJA V TUJINI ZA ŠOLSKO LETO 2020/2021

Javni razpis 2021.pdf

Razpisna dokumentacija 2021.docDatum: 30.6.2021

Številka: 671-3/2021


JAVNI RAZPIS ZA ODDAJO VEČNAMENSKE ŠPORTNE DVORANE MENGEŠ V UPORABO V SEZONI 2021/2022

Javni razpis.pdf

Obrazec: Vloga za dodelitev termina za uporabo Večnamenske športne dvorane Mengeš v sezoni 2021/2022

Pravilnik o uporabi Večnamenske športne dvorane Mengeš (Uradni vestnik Občine Mengeš, št. 7/20) 

Cenik za uporabo Večnamenske športne dvorane Mengeš       

       


Datum: 12.3.2021
Številka: 629-2/2021

JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE JAVNIH KULTURNIH PROGRAMOV IN KULTURNIH PROJEKTOV DRUŠTVENE KULTURNE DEJAVNOSTI V OBČINI MENGEŠ

Javni razpis.pdf

RD kultura 2021.docDatum: 12.3.2021
Številka: 329-1/2021

JAVNI RAZPIS ZA SOFINACIRANJE DEJAVNOSTI TURISTIČNIH DRUŠTEV V OBČINI MENGEŠ ZA LETO 2021

JR TURIZEM 2021.pdf

Razpisna dokum. Turizem-taprav.doc

VZOREC Pogodbe.docDatum: 12.3.202
Številka: 629-1/2021

JAVNI POZIV ZA SOFINANCIRANJE PRIREDITEV ZA LETO 2021

JP SOFINANCIRANJE PRIREDITEV.pdf

Vloga - obrazec prireditve.doc

VZOREC POGODBE.docDatum: 12.3.2021
Številka: 69-1/2021

JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE LETNEGA PROGRAMA ŠPORTA V OBČINI MENGEŠ ZA LETO 2021

BESEDILO JR ŠPORT.pdf

2.2-MEN-2020-JR-RAZPISNI OBRAZCI.xlsx

2.3-MEN-2020-JR-POGODBA-izvajalci.docx

2.4-MEN-2021-JR-OBRAZCI-POROČANJE.xlsxDatum: 12.3.2021
Številka: 69-2/2021

JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE MLADINSKIH PROGRAMOV IN PROJEKTOV V OBČINI MENGEŠ

BESEDILO JR MLADINSKI PROGRAMI.pdf

razpisna dok. mladin.doc

VZOREC POGODBE.docDatum: 12.3.2021
Številka: 339-1/2021

JAVNI RAZPIS O SOFINANCIRANJU DEJAVNOSTI DRUŠTEV NA PODROČJU KMETIJSTVA V OBČINI MENGEŠZA LETO 2021

BESEDILO JR KMETIJSTVO 2021.pdf

Razpisna dokum. kmetijstvo.doc

VZOREC POGODBE.docDatum: 12.3.2021
Številka: 69-/2021

JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE PROGRAMOV IN PROJEKTOV VETERANSKIH ORGANIZACIJ V OBČINI MENGEŠ ZA LETO 2021

BESEDILO JR VETERANSKE ORG..pdf

Razp. doku. veteranske org..doc

VZOREC POGODBA.doc
Datum: 12.3.2021
Št. 129-1/2021

JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE HUMANITARNIH IN SOCIALNIH PROGRAMOV IN PROJEKTOV V OBČINI MENGEŠ ZA LETO 2021

Besedilo JR Humanitarni programi.pdf

Razpisna dokumentacija za humanitarne, invalidske....doc

VZOREC POGODBE.docŠtevilka: 3520-1/2021-1
Datum: 10. 3. 2021

Na podlagi 2. odst. 51. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti - ZSPDSLS (Ur. l. RS, št. 11/18 in 79/18), 18. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 31/18) in Sklepa o sprejemu dopolnitve Načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Mengeš za leto 2021, št. 116-17/2021, z dne 18. 2. 2021, objavlja Občina Mengeš JAVNO ZBIRANJE PONUDB ZA PRODAJO NEPREMIČNEGA PREMOŽENJA (stanovanja na naslovu Slamnikarska ulica 4, Mengeš).

Besedilo javnega zbiranja ponudb in prijavni obrazec sta v PDF dokumentih.


Javno zbiranje ponudb.pdf

Prijavni obrazec OBR- Ponudba.pdfNa podlagi 18. in 19. člena Zakona o medijih (Uradni list RS, št. 110/06 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08 – ZPOmK-1, 77/10 – ZSFCJA, 90/10 – odl. US, 87/11 – ZAvMS, 47/12, 47/15 – ZZSDT, 22/16, 39/16, 45/19 – odl. US in 67/19 – odl. US) in 16. člena Odloka o javnem glasilu Mengšan (Uradni vestnik Občine Mengeš št. 6/2009) objavlja Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja razpis za


ODGOVORNEGA UREDNIKA glasila Mengšan


Prijava mora vsebovati:– lastnoročno napisano spremno motivacijsko pismo– osebni in delovni življenjepis– dokazila o izobrazbi– vizijo delovanja in razvoj glasila v naslednjih 5 letih– programsko in oblikovno tehnično zasnovo glasila– konkreten program in koncept uredniškega dela v naslednjih 5 letih– strukturo in način delovanja uredništva– urednikov poslovni, novinarski, dopisniški in uredniško - organizacijski pristop– reference na področju dopisniškega, novinarskega, uredniškega dela oziroma javno društvenega delovanja

 

Na razpis se lahko prijavi oseba, ki:– izpolnjuje pogoje iz Zakona o medijih (19. člen)

 

Mandat odgovornega urednika traja 5 let.Odgovorni urednik sodeluje pri urejanju besedil, oblikovanju posamezne številke, izdajatelju odgovarja za uresničevanje programske zasnove in vsake objavljene informacije ter pripravlja gradivo o tekočih informacijah Občine Mengeš za spletno stran Občine Mengeš.

 

Prijavljen kandidat morat imeti organizacijske sposobnosti, kumunikativnost, sposobnost odgovornega samostojnega dela, sposobnost dela v skupini, sposobnost za korektno delo.Zaželjeno je poznavanje uredniškega dela in izkušnje s področja novinarskega dela.

 

Kandidate vabimo, da pošljejo pisne prijave do 29.1.2021 na naslov: Občina Mengeš, Slovenska cesta 30, 1234 Mengeš s pripisom “Ne odpiraj – razpis Mengšan”. Prijave bo obravnavala Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja in izbrala najprimernejšega kandidata/kandidatko.Kandidate bomo o izbiri pisno obvestili v roku osmih dni po potrditvi mandata novemu uredniku/urednici na Občinskem svetu Občine Mengeš.

 

Številka:  615-1/2021-1
Datum:  8.1.2021

 

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

Predsednik, Robert Ručigaj


Razpis za odgovornega urednika javnega glasila Mengšan.doc

2020


JAVNI RAZPIS ZA ODDAJO VEČNAMENSKE ŠPORTNE DVORANE MENGEŠ V UPORABO, št. 671-2/2020

- Obrazec: Vloga za dodelitev termina za uporabo Večnamenske športne dvorane Mengeš;

- Pravilnik o uporabi Večnamenske športne dvorane Mengeš (Uradni vestnik Občine Mengeš, št. 7/20);

- Cenik za uporabo Večnamenske športne dvorane Mengeš.JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE ŠTUDIJA V TUJINI ZA ŠOLSKO LETO 2019/2020

Javni razpis 2020.pdf

Razpisna dokumentacija 2020.pdfObjavljen javni razpis za vključitev v projekt Podjetno nad izzive v Ljubljanski urbani regiji - PONI LUR

Regionalna razvojna agencija Ljubljanske urbane regije (RRA LUR) je v ponedeljek, 27. julija 2020, objavlja javni razpis za vključitev v projekt Podjetno nad izzive v Ljubljanski urbani regiji (PONI LUR). Glavni cilj projekta je, da udeleženci programa tekom usposabljanja osvojijo vsa potrebna znanja in veščine za uspešen in učinkovit razvoj svoje ideje ter zagon novega podjetja. RRA LUR v okviru projekta zagotovi podporno podjetniško okolje, v katerem lahko udeleženci uspešno razvijejo in realizirajo lastne poslovne ideje.


Datum: 17.1.2020
Številka: 629-1/2020

JAVNI POZIV ZA SOFINANCIRANJE PRIREDITEV ZA LETO 2020

- besedilo javnega poziva

- vloga/obrazecDatum: 17.1.2020
Številka: 339-1/2020

JAVNI RAZPIS O SOFINANCIRANJU DEJAVNOSTI DRUŠTEV NA PODROČJU KMETIJSTVA V OBČINI MENGEŠ ZA LETO 2020

- besedilo javnega razpisa

- razpisna dokumentacijaDatum: 17.1.2020
Številka: 69-2/2020

JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE MLADINSKIH PROGRAMOV IN PROJEKTOV V OBČINI MENGEŠ ZA LETO 2020

- besedilo javnega razpisa

- razpisna dokumentacijaDatum: 17.1.2020
Številka: 329-1/2020

JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE DEJAVNOSTI TURISTIČNIH DRUŠTEV V OBČINI MENGEŠ ZA LETO 2020

- besedilo javnega razpisa

- razpisna dokumentacijaDatum: 17.1.2020
Številka: 69-3/2020

JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE PROGRAMOV IN PROJEKTOV VETERANSKIH ORGANIZACIJ V OBČINI MENGEŠ ZA LETO 2020

- besedilo javnega razpisa

- razpisna dokumentacijaDatum. 17.1.2020
Številka: 129-1/2020

JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE HUMANITARNIH IN SOCIALNIH PROGRAMOV IN PROJEKTOV V OBČINI MENGEŠ ZA LETO 2020

- besedilo javnega razpisa

- razpisna dokumentacijaDatum: 17.1.2020
Številka: 69-1/2020

JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE PROGRAMOV ŠPORTA V OBČINI MENGEŠ ZA LETO 2020

- besedilo javnega razpisa

- razpisna dokumentacija

- vzorec pogodbeDatum: 17.1.2020
Številka: 629-2/2020

JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE JAVNIH KULTURNIH PROGRAMOV IN KULTURNIH PROJEKTOV DRUŠTVENE KULTURNE DEJAVNOSTI V OBČINI MENGEŠ ZA LETO 2020

- besedilo javnega razpisa

- razpisna dokumantacija