Aktualno v občini

Obnova dela cestišča na Dobenem predvidoma od torka, 26. oktobra 2021, do predvidoma četrtka, 28. oktobra 2021

Občina Mengeš bo v času krompirjevih počitnic izvedlaobnovo odseka glavne ceste na Dobeno. Obnova dela cestišča na Dobeno, v skupni dolžini570 metrov, je del sistematične obnove obstoječih cest na Dobenu, ki so zaradivse večje poseljenosti Dobena vse bolj obremenjene. Njihova obnova je

...

Pričetek obnove celotne Slomškove ulice v ponedeljek, 25. oktobra 2021

Občina Mengeš je v sodelovanju z JKP Prodnik začela zobnovo vodovoda in kanalizacije po celotni Slomškovi ulici v naselju Mengeš. Naobčini Mengeš opozarjajo, da je sistematično investicijsko vzdrževanjevodovodnega in kanalizacijskega omrežja ključnega pomena za varno oskrbo spitno vodo

...

S košnjo razbremenilnika Pšate do višje poplavne varnosti v občini Mengeš

V letu 2021 se je Občina Mengeš odločila za košnjorazbremenilnika Pšate tudi v jesenskih mesecih. Razbremenilnik je bil pokošenod mostu na Kolodvorski cesti pa do mostu na Jarški cesti. Ureditevrazbremenilnika je eden od ukrepov za zagotavljanje poplavne varnosti v občini.

Franc Jerič,

...

Vseslovenski dan s parašportniki je v Športni dvorani Mengeš gostila občina Mengeš

Vponedeljek, 27. septembra 2021, je v občini Mengeš potekal »Dan s parašportniki,ki ga je v okviru Evropskega tedna športa organizirala Zveza za šport invalidovSlovenije – Slovenski paraolimpijski komite. Namen dogodka je bil predstavitevrazličnih parašportov, kot na primer

...

Na otvoritvi prenovljenega in novega vodohrana na Dobenu o pomenu oskrbe z vodo

ObčinaMengeš je v letu 2020 pristopila k posodobitvi starega in gradnji novega vodohranana Dobenu, z namenom izboljšanja oskrbe s pitno vodo in požarne varnosti naobmočju. Projekt, ki se je zaključil v septembru, je na otvoritvi predstavil FrancJerič, župan Občine Mengeš: »Občina

...

Na otvoritvi ceste v Topolah zaigrala Mengeška godba

V drugipolovici avgusta se je začela modernizacija ceste od avtobusne postaje obglavni cesti Moste – Mengeš do naselja Topole. Dela so bila zaključena vzačetku septembra in v soboto, 11. septembra 2021, ob 15.00, je bila v dogovoru zvaškim odborom Topole organizirana otvoritvena

...

V začetku septembra se je zaključila tudi sanacija vodovoda in kanalizacije na delu Zadružniške ulice

V mesecu juliju so se začela obnovitvena dela na vodovodu inkanalizaciji na delu Zadružniške ulice, med hišnimi številkami Zadružniškeulica od 1 do 9 in hišnimi številkami Zoranine ulice med 20 in 27. V časusanacije je bila na območju investicije urejena tudi meteorna kanalizacija

...

Od Kolodvorske ceste do parkirišča Lek bo zgrajena kolesarska steza in hodnik za pešce

Z željo po ureditvi prometa v okolici družbe Lek jeobčina pristopila k izgradnji kolesarske steze in hodnika za pešce, kar boomogočalo prihod do delovnega obrata družbe Lek tudi kolesarjem in pešcem. Stem naj bi se na območju mirujočega prometa družbe Lek zmanjšala količinaprometa z

...

V Topolah od avtobusne postaje do naselja 3,5 metrov široka cesta

Občina Mengeš vsako leto nameni del proračuna zaizgradnjo, prenovo in obnovo cest v občini, saj s tem zagotavlja večjopretočnost prometa, nižje vzdrževalne stroške, predvsem pa varnost za vseudeležence v prometu.

V juniju je bil na javnem naročilu izbran izvajalec zaizvedbo gradbenih del

...

V juliju zgrajen sekundarni vodovod na odseku ceste Dobeno – Šorn

Na Dobenu je v okviru projekta obnove vodovodnega in kanalizacijskega omrežja v občini v letu 2021 potekala gradnja manjkajočega sekundarnega voda na odseku ceste Dobeno – Šorn. Vzporedno so potekala tudi investicijsko vzdrževalna dela na vodovodu med hišnimi številkami Dobeno

...

Zaključena zahtevna investicija obnove gospodarske javne infrastrukture po ulici Pristava

Vsako leto se skladno z načrtom obnovitvenih del sanira delvodovodnega in kanalizacijskega omrežja v občini, primarni cilj obnovegospodarske javne infrastrukture je varno in nemoteno zagotavljanje pitne vode terustrezno urejeno odvajanje komunalne odpadne vode.

V letu 2021 se je začela

...

Mobilna cepilna enota tudi v občini Mengeš

V torek, 6. julija 2021, je mobilna enota Zdravstvenegadoma Domžale v dogovoru z Občino Mengeš izvajala cepljenje proti virusu SARSCoV-2 na območju občine Mengeš. Cepljenje je potekalo v avli Kulturnega domaMengeš. Franc Jerič, župan Občine Mengeš, je o cepljenju povedal: »Skupaj

...

Slovesnost ob dnevu državnosti je v letu 2021 potekala v Športni dvorani Mengeš

Napredvečer dneva državnosti, v četrtek, 24. junija 2021, je v občini Mengešpotekala osrednja slovesnost ob dnevu državnosti. Franc Jerič, župan ObčineMengeš, je v svoj nagovor zaključil z besedami: »Spoštujmo naš praznik in sezavedajmo njegovega pomena!« Na slovesnosti so bila

...

Investicijsko-vzdrževalna dela na vodovodu in kanalizaciji tudi na Zadružniški

Občina Mengeš skupaj z JKP Prodnik izvaja investicijsko-vzdrževalnadela na vodovodu in kanalizaciji na območju občine Mengeš. Sistematičnoinvesticijsko vzdrževanje vodovodnega in kanalizacijskega omrežja je ključnegapomena za varno oskrbo s pitno vodo in ustrezno urejeno odvajanje

...

Plakatna mesta - referendum, 11. julij 2021

Pogoji za pridobitev pravice do uporabe plakatnih mest


Občina Mengeš ponuja organizatorjem referendumske kampanje za zakonodajni referendum o Zakonu spremembah in dopolnitvah Zakona o vodah, ki bo 11. julija 2021 brezplačno plaketiranje. 


Več informacij v Sklepu o plakatnih mestih 

...

V soboto simbolična otvoritev nove, popolnoma prenovljene ceste na Dobenu

Na cesti Zgornje Dobeno - Rašica je bila spomladi 2021zaključena rekonstrukcija ceste. Simbolična otvoritev se je, zaradi spoštovanjaomejitev v času epidemije, vse od fine preplastitve prestavljala in je bilaizvedena skupaj z občnim zborom Turističnega društva Dobeno (TD Dobeno) in

...

Zdravstveni dom Domžale uspešno izvedel množično cepljenje brez naročanja

V soboto, 12. junija 2021, je od 13:45 do 15:45 vcepilnem centru Zdravstvenega doma Domžale potekalo množično cepljenje brez naročanja.Rezerviranih je bilo 545 odmerkov cepiva Johnson & Johnson. Gašper Orehek,pomočnik direktorice Zdravstvenega doma Domžale, je povedal: »V

...

Novogradnja sekundarnega vodovoda na Dobenu

Vmesecu maju je JKP Prodnik v dogovoru z Občino Mengeš začel z novogradnjo oz.podaljškom vodovoda na Zgornjem Dobenu, med hišnimi številkami Dobeno 8c doDobeno 22. 

V tem delu se bo gradil sekundarni vodovod v dolžini 150 metrovNa novozgrajeni vodovod bodo priključeni novi

...

Tudi CČN Domžale Kamnik vključena v mednarodno raziskavo odpadnih vod za analizo razširjenosti drog v slovenskih mestih

Slovenija že četrto leto sodeluje v mednarodni raziskavio uporabi prepovedanih drog z analizo odpadnih vod. Raziskavo vodi Evropskicenter za spremljanje drog in zasvojenosti z drogami, v Sloveniji pa jo koordiniraInstitut Jožef Stefan (IJS). V Sloveniji raziskava poteka v sodelovanju spodjetji

...

Občinski praznik Občine Mengeš na rojstni dan pisatelja Janeza Trdine

V letu 2021 se je občinski praznik Občine Mengeš začeltradicionalno, Franc Jerič, župan občine Mengeš in Bogo Ropotar, podžupanObčine Mengeš, sta v soboto, 29. maja 2021, na rojstno hiši in ob spomenik vparku nasproti nje postavila venec. Nadaljnjo praznovanje s slavnostnoakademijo

...

Cesta Zgornje Dobeno - Rašica sedaj tudi s fino preplastitvijo

V letu 2020 je Občina Mengeš pristopila k sanacijicestišča Zgornje Dobeno – Rašica. Cestni odsek je bil izbran v dogovoru zVaškim odborom Dobeno. Sanacija cestišč na Dobenu so nujne zaradi prometnevarnosti najbolj izpostavljenih udeležencev v prometu, saj se zaradi vse

...

Državno prvenstvo v namiznem tenisu v Športni dvorani Mengeš

V soboto, 22. maja 2021, in v nedeljo, 23. maja 2021, jepod strogimi ukrepi za preprečevanje širjenje koronavirusa potekalo državnoprvenstvo v namiznem tenisu. Tokrat je tekmovalce gostila Športna dvoranaMengeš. V soboto, 22. maja 2021, je tekmovalcem dobrodošlico izrekel tudi FrancJerič,

...

Zdravstveni dom Domžale vabi na cepljenje proti covid-19

Zdravstveni dom Domžale vabi na cepljenje proti covid-19

Zdravstveni dom Domžale je v posebnem letaku, ki smo gaprejeli tudi občanke in občani občine Mengeš, pojasnil, kako deluje cepivo,kakšni so stranski učinki, zakaj se je potrebno cepiti in kje si lahkopreberemo več o cepivih in

...

Za projekt regionalne kolesarske pot Kamnik – Mengeš – Trzin – Ljubljana pridobili podporo za črpanje evropskih nepovratnih sredstev

Regionalna kolesarska povezava od Kamnika do Ljubljane bonamenjena dnevi migraciji prebivalcev na delovno mesto in mesto šolanja vobčinah Kamnik, Mengeš, Trzin in Ljubljana. Franc Jerič, župan Občine Mengeš,je pojasnil: »Na občini Mengeš smo pristopili k projektu , ker verjamemo,

...

Na Dobenu se zaključuje projekt rekonstrukcije obstoječega in gradnja novega vodohrana

Občina Mengeš je v letu 2020 za posodobitev vodohrana naDobenu, za izboljšanje oskrbe s pitno vodo in izboljšanje požarne varnosti,pristopila k posodobitvi starega vodohrana na Dobenu. Tako je v letu 2020 pridobilagradbeno dovoljenje, sledila je izvedba zemeljskih in gradbeno obrtniških

...

Za varno oskrbo s pitno vodo se obnavlja vodovod in kanalizacija na Pristavi

Investicijsko-vzdrževalna dela na vodovodu inkanalizaciji na Pristavi v Mengšu se izvajajo v skladu s terminskim planom. Zaradispecifike del, potrebno je namreč dnevno razbijanje skal, je potrebna posebnaprometna ureditev oziroma daljša zapora ceste. Delne zapore so se pričeleaprila, z

...

Zgrajen manjkajoči hodnik za pešce na Glavičevi

Občina Mengeš v sklopu investicijsko vzdrževalnih del najavnih površinah vsako leto izvede dela z namenom izgradnje manjkajočeinfrastrukture. Redno izvajanje vzdrževalnih del na prometnih in drugih javnihpovršinah je pomembno predvsem za izboljšanje prometne varnosti,

...

Slovenska bakla za olimpijske igre Tokio 2020 tudi na atletski stezi v občini Mengeš

Anže Lanišek in ekipa Smučarsko skakalnega kluba Mengeš, ki so jo sestavljali Taj Ekart, Benjamin Bedrač, Timo Simnovec, Alen Pestotnik, Jaka Perne in Nik Bergant Smerajc, so slovensko olimpijsko baklo nesli dva kroga.

Investicijsko-vzdrževalna dela na vodovodu in kanalizaciji na Pristavi v Mengšu

V aprilu so se takoj, ko so vremenske razmere dopuščale, začelainvesticijsko-vzdrževalna dela na vodovodu in kanalizaciji na Pristavi v Mengšu.V času trajanja obnove vodovoda in kanalizacije bo vzpostavljena zapora ceste,ki bo označena. Dela se bodo predvidoma zaključila v prvi polovici

...

V aprilu 2021 potekajo tradicionalne društvene čistine akcije, skupne čistilne akcije zaradi ukrepov za zajezitev epidemije covid-19 ne bo

Občina Mengeš vsako leto aprila podpre društvene čistilneakcije in na svetovni dan Zemlje organizira skupno čistilno akcijo. V letu 2021potekajo društvene čistilne akcije od petka, 9. aprila 2021, do ponedeljka, 19.aprila 2021. Skupne čistilne akcije pa, zaradi ukrepov za zajezitev

...

V občini Mengeš bo potekalo zbiranje nevarnih odpadkov v četrtek, 22. aprila 2021

V občini Mengeš bozbiranje nevarnih odpadkov potekalo za Kulturnim domom Mengeš, na Slovenskicesti 30. Zabojnik za zbiranje nevarnih odpadkov bo na lokaciji od 14.30 do 20.00.Nevarne odpadke naj prinese polnoletna oseba in pri tem spoštuje epidemiološkeukrepe za omejitev širjenja epidemije

...

Obvestilo o cepljenju proti klopnemu meningoencefalitisu

V sredo, 7. aprila 2021, je za občanke in občane občine Mengeš ostalo neporabljenih še 22 brezplačnih otroških doz in 13 brezplačnih odraslih doz za cepljenje proti klopnemu meningoencefalitisu.

Zdravstveni dom Domžale obvešča, da so zaradi

...

Zdravstven dom Domžale poziva vse osebe starejše od 60 let, da se prijavijo na cepljenje proti covid-19

Zdravstveni dom Domžale obvešča, da je prišlo do spremembe vNacionalni strategiji za cepljenje proti Covid-19, zato trenutno cepimo samoosebe starejše od 60 let.


Naročanje na cepljenje po telefonu

Na cepljenje se lahko naročite na telefonsko številko 01/7245 162, od ponedeljka do petka

...

Odprta vsa igrišča in športna dvorana v občini Mengeš

Vse uporabnike športnih in otroških igrišč ter Športnedvorane Mengeš obveščamo, da so le-ti ponovno odprti.

Naprošamo vas, da pri uporabi igrišč in športne dvoraneupoštevate ukrepe države in priporočila NIJZ.


SKLEP

...

Obvestilo o prilagojenem poslovanju Občine Mengeš

Zaradi izvajanja nujnih ukrepov zazajezitev širjenja tretjega vala epidemije in s tem okužbe z virusom SARS-CoV-2 bo od 1. do vključno 11. aprila 2021 prilagojeno tudi poslovanje Občine Mengeš.

 

Za nujne primere so zaposleni v občinski upravi Mengeš dosegljivi preko telefona ali

...

Navodila za stik s svetovalci in za dostop v prostore Centra za socialno delo

Ob naraščanju stisk, ki jih povzroča epidemija COVID-19, sporočamo, da smo vam navoljo ves poslovni čas po telefonu 01 724 63 70 in e-pošti gpcsd.domza@gov.si.

 

Poslovni čas Center za socialno delo, osrednja Slovenija –vzhod (Masljeva ulica 3, 1230 Domžale)

  • ponedeljek, od 7.00
...

Zaprta vsa igrišča in športna dvorana v občini Mengeš

Vse uporabnike športnih in otroških igrišč ter Športne dvorane Mengeš obveščamo, da bodo le-ti zaprti, in sicer v času od 1. aprila 2021 do vključno 11. aprila 2021


Prosimo, da to prepoved dosledno upoštevate.


Sklep

...

OBVESTILO O PRODAJI STANOVANJA V LASTI OBČINE MENGEŠ

Javni razpis št. 3520-1/2021-1, za prodajo občinskega stanovanja (garsonjere) je objavljen na tej povezavi: http://www.menges.si/objave/javni-razpisi

ODPRTA VSA IGRIŠČA V OBČINI MENGEŠ

Vse uporabnike športnih in otroških igrišč obveščamo, da so le-ta ponovno odprta. Naprošamo vas, da pri uporabi igrišč upoštevate vsa priporočila NIJZ.

Sklep.pdf

...

Cepljenje proti klopnemu meningoencefalitisu

 

Obveščamo vas, bomo v ponedeljek 01.03.2021 vZdravstvenem domu Domžale pričeli s cepljenjem proti klopnemumeningoencefalitisu. Potekalo bo v mesecu marcu, in sicer za samoplačnike (plačnik je lahko tudi ena odobčin ustanoviteljic za svoje občane), kot tudi za tiste za katere

...

Množično presejalno testiranje SARS CoV-2 s hitrimi antigenskimi testi

Objavljamo dodatne termine množičnega presejalnega testiranja SARS CoV-2 s hitrimi antigenskimi testi, ki ga organizira Zdravstveni dom Domžale. Testiranje bo potekalo v Domžalah v Športnem parku pri drsališču, in sicer od ponedeljka 1.3.2021 do petka 5.3.2021 med 8.30 in 14.00 uro.

Na

...

Športno rekreativne dejavnosti ponovno dovoljene

Športno rekreativne dejavnosti ponovno dovoljene ob upoštevanju priporočil NIJZ.

Otroška igrišča zaenkrat ostajajo zaprta.

Sklep odprtje športnih igrišč.pdf

...

Obvestilo o obdelavi osebnih podatkov

OBVESTILO O OBDELAVI OSEBNIH PODATKOV
šPORTNA DVORANA MENGEŠ
VIDEONADZOR


Na podlagi Uredbe EU 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem varstvu osebnih podatkov — GDPR) in nacionalne zakonodaje o varstvu

...

Obvestilo zasebnih zobozdravstvene ordinacije s koncesijo v Zdravstveni postaji Mengeš

Vse zasebne zobozdravstvene ordinacije s koncesijo trenutno normalno delujejo, a žal se epidemiološka  slika nikakor ne popravi. Čaka nas resna in dolga  zima. Še vedno velja Odredba o začasnih ukrepih na področju opravljanja zdravstvene dejavnosti zaradi zajezitve in

...

Cepljenje proti virusu SARS-Cov-2 tudi v Zdravstvenem domu Domžale

V Zdravstvenem domu Domžale bodo skladno znacionalno strategijo cepljenja proti virusu SARS-Cov-2 pričeli s cepljenjemoseb starejših od 80 let. Cepljenje bodo nadaljevali s cepljenjem osebstarejših od 60 let. Na koncu bodo proti virusu SARS-Cov-2 ostalo populacijo.

Vse, ki se želite

...

MNOŽIČNO PRESEJALNO TESTIRANJE SARS-CoV-2 S HITRIMI ANTIGENSKIMI TESTI

Zdravstveni dom Domžale od 04.01.2021 dalje organizira množično presejalno testiranje SARS-Cov-2 s hitrimi antigenskimi testi za občane Občine Domžale, Občine Lukovica, Občine Mengeš, Občine Moravče in Občine Trzin.

Na testiranje se ni potrebno posebej naročiti. S seboj imejte osebno

...

Obvestilo zasebnih zobozdravstvenih ordinacij v Zdravstveni postaji Mengeš

Obvestilo zasebnih zobozdravstvenih ordinacij v Zdravstveni postaji Mengeš

 

Vse zasebne zobozdravstvene ordinacije s koncesijo trenutno normalno delujejo, a žal se epidemiološka slika vztrajno slabša. Čakata nas resna ter nepredvidljiva jesen in zima. Še vedno velja Odredba o

...

Nujna sanacijska dela na objektu Glasbene šole Domžale, oddelek Mengeš

Objekt v katerem že več kot sedem desetletij poteka pouk, sedaj Glasbene šole Domžale, oddelka Mengeš, je bil potreben obnove, zato je Občina Mengeš v drugem rebalansu proračuna za leto 2020 rezervirala sredstva za obnovo. Franc Jerič, župan Občine Mengeš, je o sanaciji povedal: »V

...

Rekonstrukcija ceste zgornje Dobeno Rašica

Promet na Dobenu se zaradi vse večje poseljenosti vsakoletno povečuje, zato Občina Mengeš za zagotavljanje varnosti v cestnem prometu in prevoznosti cest vsako leto obnovi nekaj bolj dotrajanih odsekov cest. Najprej je bilo razširjeno in sanirano cestišče v spodnjem, ravninskem delu ceste,

...

Na Levčevi ulici izvedena nujna obnova vodovoda, vodovodnih priključkov in kanalizacije

Občina Mengeš je po zaključeni obnovi vodovoda in kanalizacije na Glavarjevi ulici z upravljavcem gospodarske javne infrastrukture, JKP Prodnik, ugotovila, da je nujna tudi obnova vodovoda, vodovodnih priključkov in kanalizacije v delu Levčeve ulice. V sklopu vodovodnih in kanalizacijskih

...

Predstavljena idejna zasnova za preureditev stare telovadnice Osnovne šole Mengeš

V začetku oktobra je bila predstavnikom Sveta šole in Sveta staršev Osnovne šole Mengeš predstavljena idejna zasnova za preureditev stare telovadnice šole. Uvodoma je Franc Jerič, župan Občine Mengeš, vse prisotne povabil na ogled večnamenske nizkoenergijske Športne dvorane Mengeš:

...

POZIV PROSTOVOLJCEM ZA POMOČ V DOMU POČITKA MENGEŠ

Spoštovani.

 

Občina Mengeš in Civilna zaščita občine Mengeš pozivata vse prostovoljce, ki bi lahko nudili pomoč v Domu počitka Mengeš, da posredujejo ime in priimek, ter telefonsko številko ali elektronski naslov na e-naslov marko.kocjan@menges.si. Dom počitka Mengeš

...