Prostorski akti

SKLEP o pripravi občinskega podrobnega prostorskega načrta za širitev območja LEK 2. faza

DOPOLNITEV SKLEPA o pripravi Odloka občinskega podrobnega prostorskega načrta za širitev območja LEK 1. faza


DOPOLNJEN OSNUTEK ODLOKA O OBČINSKEM PODROBNEM NAČRTU ZA TP MM KOLIČEVO - gradivo za javno razgrnitev

1_OPPN_TP MMKolicevo_dopolnjeni osnutek_tekstualni del.pdf

2_OPPN_TP MMKolicevo_dopolnjeni osnutek_grafični del.pdf

3_OPPN_TP MMKolicevo_dopolnjeni osnutek_priloge.pdfDOPOLNJEN OSNUTEK ODLOKA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA OOBČINSKEM LOKACIJSKEM NAČRTU ZA OBMOČJE UREJANJA ME – 26I - OBMOČJE RTP 110/20KV MENGEŠ S KABELSKIMI IN DALJNOVODNIMI PRIKLJUČKI NA OBSTOJEČE ELEKTRO OMREŽJE - gradivo za javno razgrnitev

1_SD OLN RTP Menges_dopolnjeni osnutek_tekstualni del.pdf

2_SD OLN RTP Menges_dopolnjeni osnutek_grafični del.pdf

3_SD OLN RTP Menges_dopolnjeni osnutek_priloge.pdfGRADIVO ZA PRIDOBITEV 2. MNENJ, K PREDLOGU ODLOKA O OBČINSKEM PODROBNEM PROSTORSKEM NAČRTU ZA POSLOVNO GRADNJO AVTO DETR – DEL EUP ME53 (OPPN) - 2.mnenja

PREDLOG

OPPN AVTO DETR_predlog OPPN_grafika.pdf

OPPN AVTO DETR_predlog OPPN_txt.pdf

OPPN AVTO DETR_predlog OPPN_zloženka.pdf

STROKOVNE PODLAGE

01_GEODETSKI NACRT_AVTO DETR.pdf

02_ARHITEKTURA_AVTO DETR_validacija.pdf

03_ANALIZA TVEGANJA.pdf

04_ELABORAT EKONOMIKE_ESPR.pdf

05_MERITVE HRUPA_EIMV.pdf

06_AVTO DETR_osončenje_F1.mp4

06_AVTO DETR_osončenje_F2.mp4

SMERNICE

OPPN AVTO DETR_konkretne smernice NUP.pdf

MNENJA

OPPN AVTO DETR_1. mnenja NUP.pdfNa podlagi 119. člena v povezavi z 112. členom Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/2017) župan Občine Mengeš sprejema,

STROKOVNA STALIŠČA DO PRIPOMB IN PREDLOGOV PODANIH V ČASU JAVNE RAZGRNITVE IN JAVNE OBRAVNAVE DOPOLNJENEGA OSNUTKA ZA

»Občinski podrobni prostorski načrt za poslovno gradnjo Avto Detr – del EUP ME53 v Mengšu« PRIPRAVA SPREMEMB IN DOPOLNITEV ODLOKA O OBČINSKEM LOKACIJSKEM NAČRTU ZA OBMOČJE UREJANJA ME – 26I - OBMOČJE RTP 110/20KV MENGEŠ S KABELSKIMI IN DALJNOVODNIMI PRIKLJUČKI NA OBSTOJEČE ELEKTRO OMREŽJE


Izhodišča SD OLN RTP Mengeš 20220408.pdf

SKLEP o pripravi sprememb in dopolnitev Odloka o občinskem lokacijskem načrtu za območje urejanja ME – 26I - območje RTP 110/20KV Mengeš s kabelskimi in daljnovodnimi priključki na obstoječe elektro omrežje
GRADIVO DOPOLNJENEGA OSNUTKA ODLOKA O OBČINSKEM PODROBNEM PROSTORSKEM NAČRTU ZAPOSLOVNO GRADNJO AVTO DETR – DEL EUP ME53 (OPPN) - za javno razgrnitev 


DOPOLNJEN OSNUTEK OPPN

OPPN AVTO DETR_dopolnjen osnutek OPPN_grafika.pdf

OPPN AVTO DETR_dopolnjen osnutek OPPN_txt.pdf

OPPN AVTO DETR_dopolnjen osnutek OPPN_zloženka.pdf

STROKOVNE PODLAGE

GEODETSKI NACRT_AVTO DETR.pdf

ARHITEKTURA_AVTO DETR_validacija.pdf

ANALIZA TVEGANJA.pdf

ELABORAT EKONOMIKE_ESPRI.pdf

MERITVE HRUPA_EIMV.pdf

SMERNICE

OPPN AVTO DETR_konkretne smernice NUP.pdf

MNENJA

OPPN AVTO DETR_1. mnenja NUP.pdf


Na podlagi 119. člena v povezavi z 112. členom Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/2017) župan Občine Mengeš sprejema

Stališča do pripomb in predlogov zbranih v postopku javne razgrnitve

DOPOLNJENEGA OSNUTKA ODLOKA O OBČINSKEM PODROBNEM PROSTORSKEM NAČRTU ZA OBMOČJE UREJANJA EUP ME 58 PC OPPN, ME 57/1 ZD IN ME 64 SSc OPPN »JUŽNA POVEZOVALNA CESTA
Na podlagi 119. člena v povezavi z 112. členom Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/2017) župan Občine Mengeš sprejemaSTALIŠČA DO PRIPOMB IN PREDLOGOV K SPREMEMBAM IN DOPOLNITVAM ZAZIDALNEGA NAČRTA ZA UREDITVENO OBMOČJE M28/2 V MENGŠU
GRADIVO ZA PRIDOBITEV 1. MNENJA MINISTRSTVA ZA ZDRAVJE, V POSTOPKU PRIPRAVE OBČINSKEGA PODROBNEGA PROSTORSKEGA NAČRTA ZA POSLOVNO GRADNJO AVTO DETR – DEL EUP ME53 (OPPN) 

DOPOLNJEN OSNUTEK OPPN

OPPN AVTO DETR_dopolnjen osnutek OPPN_grafika_2022 01 24.pdf

OPPN AVTO DETR_dopolnjen osnutek OPPN_txt_2022 01 24.pdf

STROKOVNE PODLAGE

GEODETSKI NACRT_AVTO DETR_2021 05 05

ARHITEKTURA_AVTO DETR_validacija_2021 11 25

ANALIZA TVEGANJA_2021 11 24

ELABORAT EKONOMIKE_ESPRI_2021 12 27

MERITVE HRUPA_EIMV_2021 07 01

SMERNICE

OPPN AVTO DETR_konkretne smernice NUP

MNENJA

OPPN AVTO DETR_1. mnenja NUP


GRADIVO DOPOLNJENEGA OSNUTKA ODLOKA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAZIDALNEGA NAČRTA ZA UREDITVENO OBMOČJE M28/2 V MENGŠU, za javno razgrnitev 

je dostopno na povezavi.


GRADIVO DOPOLNJENEGA OSNUTKA ODLOKA O OBČINSKEM PODROBNEM PROSTORSKEM NAČRTU ZA ENOTO UREJANJA EUP ME 58 PC OPPN, ME 57/1 ZD IN ME 64 SSC OPPN – »JUŽNA POVEZOVALNA IN NAPAJALNA CESTA« za javno razgrnitev

je dostopno na povezavi.


GRADIVO ZA PRIDOBITEV 1. MNENJ V POSTOPKU PRIPRAVE OBČINSKEGA PODROBNEGA PROSTORSKEGA NAČRTA ZA POSLOVNO GRADNJO AVTO DETR – DEL EUP ME53 (OPPN)


OPPN AVTO DETR_osnutek OPPN_grafika_2021 11 25. pdf

OPPN AVTO DETR_osnutek OPPN_txt_2021 11 25.pdf

01_GEODETSKI NACRT_AVTO DETR_2021 05 05.pdf

02_ARHITEKTURA_AVTO DETR_validacija_2021 11 25.pdf

03_ANALIZA TVEGANJA_2021 11 24.pdf

OPPN_DETR_O_odlok6_IK_241121


PRIPRAVA OBČINSKEGA PODROBNEGA PROSTORSKEGA NAČRTA za RTP KOLIČEVO KARTON


Izhodišča za OPPN RTP Količevo Karton_ 20210802.pdf

SKLEP-OPPN-OBJAVA-URVOM.pdf
GRADIVO ZA PRIDOBITEV MNENJ V POSTOPKU PRIPRAVE OBČINSKEGA PODROBNEGA PROSTORSKEGA NAČRTA ZA POSLOVNO GRADNJO AVTO DETR – DEL EUP ME53 (OPPN), pridobitev konkretnih smernic in mnenj o CPVO


OPPN AVTO DETR_konkretne smernice NUP
ČETRTE SPREMEMBE IN DOPOLNITVE OBČINSKEGA PROSTORSKEGA NAČRTA - OPN, SD4 OBČINE MENGEŠ


S K L E P O PRIPRAVI ČETRTIH SPREMEMB IN DOPOLNITEV OBČINSKEGA PROSTORSKEGA NAČRTA OBČINE MENGEŠ

IZHODIŠČA ZA  PRIPRAVO  ČETRTIH  SPREMEMB  IN  DOPOLNITEV  OBČINSKEGA PROSTORSKEGA  NAČRTA OBČINE  MENGEŠ 

Sklep in izhodišča


GRADIVO ZA PRIDOBITEV MNENJ V POSTOPKU PRIPRAVE OBČINSKEGA PODROBNEGA PROSTORSKEGA NAČRTA ZA POSLOVNO GRADNJO AVTO DETR – DEL EUP ME53 (OPPN), pridobitev konkretnih smernic in mnenj o CPVO


OPPN AVTO DETR_izhodisca NUP

OPPN AVTO DETR_izhodisca_grafika

OPPN AVTO DETR_izhodisca_txt

SKLEP-O-SPREJEMU-IZDELAVE-OPPN


IZHODIŠČA ZA PRIPRAVO OBČINSKEGA PODROBNEGA PROSTORSKEGA NAČRTA ZA POSLOVNO GRADNJO AVTO DETR – DEL EUP ME53 (OPPN)


OPPN_DETR_IZH_txt 

 OPPN_DETR_IZH_grafikaGRADIVO za pridobitev mnenj v postopku priprave za OPPN za enoto urejanja EUP ME 58 PC, ME 57/1 ZD in ME 64 SSc, v nadaljevanju »OPPN Južna povezovalna in napajalna cesta«

GRADIVO_OPPNJuzna_povezovalna_napajalna_cesta.zip

Prometna študija
IZHODIŠČA ZA PRIPRAVO SPREMEMB IN DOPOLNITEV OBČINSKEGA PODROBNEGA PROSTORSKEGA NAČRTA (ZAZIDALNEGA NAČRTA) M28/2, (OPPN)

izhodisca_SD_OPPN_M28_2.pdf

Prometna_studija_IC_Menges_Topole_.pdfIzhodišča in obrazložitev s prikazom skladnosti z nadrejenimi prostorskimi akti - OBČINSKI PODROBNI PROSTORSKI NAČRT ZA ŠIRITEV INDUSTRIJSKE CONE LEK MENGEŠ ‐ 1. FAZA


1_1_Izhodisca_OPPN_siritev LEK 1. faza.pdf

OPPN_Lek3_izhodisca_grafika.pdfObčinski podrobni prostorski načrt za območja urejanja ME 58 PC, ME 57/1 ZD in ME 64 SSc (OPPN_Južna povezovalna in napajalna cesta) - gradivo za mnenja.

IZHODISCA-JUZNA-POVEZOVALNA-CESTA-8525_izhodišča_za_pripravo_OPPN_1.pdf

SKLEP-OPPN-JUZNA-POVEZOVALNA-CESTA.pdf

JUŽNA-POVEZOVALNA-CESTA-MENGES-CELOTNO-GRADIVO-8525_SP_J_Obvoznica_Menges_celotno.pdfJAVNA RAZGRNITEV PREDLOGA MODELOV VREDNOTENJA NEPREMIČNIN

Spoštovani!

V skladu s 3. odstavkom 19. člena Zakona o množičnem vrednotenju (ZMVN-1) mora občina javnost na krajevno običajen način seznaniti o kraju, času javne razgrnitve, ki traja najmanj 30 dni, o spletnem naslovu, na katerem je dostopen predlog modelov vrednotenja, in o načinu dajanja mnenj in pripomb javnosti.

Spletni naslov, na katerem bo od 1. do 30. oktobra javnosti dostopen predlog modelov je https://www.mvn.e-prostor.gov.si.

RAZGRNITEV: Vse občine razgrnejo predlog modelov istočasno od 1.oktobra 2019 do 30.oktobra2019.
Ratgrnitev bo potekala v upravnih prostorih Občine Mengeš, Slovenska cesta 30, Mengeš, 1. nadstropje.

ROK ZA PRIPOMBE Vsi zainteresirani lahko podajo mnenja in pripombe k predlogu modelov od 1. oktobra 2019 do 15. novembra 2019.

Termini in lokacije javne predstavitve predloga modelov vrednotenja nepremičnin, ki jih bo izvedla Geodetska uprava Republike Slovenije na območjih Območnih geodetskih uprav.