Prostorski akti

GRADIVO za pridobitev mnenj v postopku priprave za OPPN za enoto urejanja EUP ME 58 PC, ME 57/1 ZD in ME 64 SSc, v nadaljevanju »OPPN Južna povezovalna in napajalna cesta«

GRADIVO_OPPNJuzna_povezovalna_napajalna_cesta.zip
IZHODIŠČA ZA PRIPRAVO SPREMEMB IN DOPOLNITEV OBČINSKEGA PODROBNEGA PROSTORSKEGA NAČRTA (ZAZIDALNEGA NAČRTA) M28/2, (OPPN)

izhodisca_SD_OPPN_M28_2.pdf

Prometna_studija_IC_Menges_Topole_.pdfIzhodišča in obrazložitev s prikazom skladnosti z nadrejenimi prostorskimi akti - OBČINSKI PODROBNI PROSTORSKI NAČRT ZA ŠIRITEV INDUSTRIJSKE CONE LEK MENGEŠ ‐ 1. FAZA


1_1_Izhodisca_OPPN_siritev LEK 1. faza.pdf

OPPN_Lek3_izhodisca_grafika.pdfObčinski podrobni prostorski načrt za območja urejanja ME 58 PC, ME 57/1 ZD in ME 64 SSc (OPPN_Južna povezovalna in napajalna cesta) - gradivo za mnenja.

IZHODISCA-JUZNA-POVEZOVALNA-CESTA-8525_izhodišča_za_pripravo_OPPN_1.pdf

SKLEP-OPPN-JUZNA-POVEZOVALNA-CESTA.pdf

JUŽNA-POVEZOVALNA-CESTA-MENGES-CELOTNO-GRADIVO-8525_SP_J_Obvoznica_Menges_celotno.pdfJAVNA RAZGRNITEV PREDLOGA MODELOV VREDNOTENJA NEPREMIČNIN

Spoštovani!

V skladu s 3. odstavkom 19. člena Zakona o množičnem vrednotenju (ZMVN-1) mora občina javnost na krajevno običajen način seznaniti o kraju, času javne razgrnitve, ki traja najmanj 30 dni, o spletnem naslovu, na katerem je dostopen predlog modelov vrednotenja, in o načinu dajanja mnenj in pripomb javnosti.

Spletni naslov, na katerem bo od 1. do 30. oktobra javnosti dostopen predlog modelov je https://www.mvn.e-prostor.gov.si.

RAZGRNITEV: Vse občine razgrnejo predlog modelov istočasno od 1.oktobra 2019 do 30.oktobra2019.
Ratgrnitev bo potekala v upravnih prostorih Občine Mengeš, Slovenska cesta 30, Mengeš, 1. nadstropje.

ROK ZA PRIPOMBE Vsi zainteresirani lahko podajo mnenja in pripombe k predlogu modelov od 1. oktobra 2019 do 15. novembra 2019.

Termini in lokacije javne predstavitve predloga modelov vrednotenja nepremičnin, ki jih bo izvedla Geodetska uprava Republike Slovenije na območjih Območnih geodetskih uprav.