Občina Mengeš

Javni razpis za delovno mesto direktorja Knjižnice Domžale

Javni razpis za delovno mesto direktorja Knjižnice Domžale

Svet Knjižnice Domžale objavlja razpis za delovno mesto direktorja (m/ž) Knjižnice Domžale za mandatno dobo 5 let.


Poleg splošnih pogojev, določenih z zakonom, mora kandidat izpolnjevati še naslednje pogoje:

  • ima končano VII. stopnjo družboslovne ali humanistične smeri;
  • ima opravljen strokovni bibliotekarski izpit;
  • ima najmanj pet let delovnih izkušenj v zavodu za kulturno dejavnost, od tega tri leta na vodstvenih delovnih mestih;
  • obvlada sistem COBISS;
  • ima organizacijske sposobnosti;
  • je državljan Republike Slovenije.

 

Nastop dela bo 1. marca 2022. Zaželeno je, da kandidat priloži tudi življenjepis in vizijo razvoja knjižnice v prihodnjem mandatu. Kandidati naj svoje prijave z vsemi dokazili o izpolnjevanju razpisnih pogojev v roku 10 dni od dneva objave razpisa pošljejo v zaprti ovojnici z oznako »Za razpis direktorja« na naslov Knjižnica Domžale, Cesta talcev 4, 1230 Domžale.

Kandidati bodo o izbiri obveščeni v zakonskem roku.