Nadzorni odbor občine je najvišji organ nadzora javne porabe v občini.

Nadzorni odbor ima v skladu z zakonom naslednje pristojnosti:

·        opravlja nadzor nad ravnanjem s premoženjem občine,

·        nadzoruje namenskost in smotrnost porabe sredstev proračuna občine,

·        nadzoruje finančno poslovanje uporabnikov proračunskih sredstev.

Nadzorni odbor v okviru svojih pristojnosti ugotavlja zakonitost in pravilnost poslovanja občinskih organov, občinske uprave, javnih zavodov, javnih podjetij in občinskih skladov ter drugih porabnikov sredstev proračuna občine in pooblaščenih oseb z občinskimi javnimi sredstvi in občinskim premoženjem ter ocenjuje učinkovitost in gospodarnost porabe občinskih javnih sredstev.

Nadzorni odbor ima toliko članov, kolikor političnih strank oziroma list se je uvrstilo v občinski svet, od katerih morata imeti najmanj dva člana deset let delovnih izkušenj s finančno-računovodskega področja in VII. stopnjo izobrazbe. Predsednika, namestnika in člane nadzornega odbora imenuje občinski svet izmed občanov, na predlog komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja na podlagi predhodno izvedenega javnega poziva. Komisija iz prejšnjega stavka mora pri pripravi predloga upoštevati primernost izobrazbe in delovne izkušnje kandidatov, pri čemer imajo prednost kandidati z izkušnjami na področju javnih financ.

Član nadzornega odbora ne more biti član občinskega sveta, župan, podžupan, direktor občinske uprave, delavec občinske uprave ali član poslovodstev javnih zavodov, javnih podjetij in občinskih skladov ter drugih organizacij, ki so uporabniki občinskih proračunskih sredstev.

Članstvo v nadzornem odboru preneha z dnem razrešitve oziroma z dnem poteka mandata članom občinskega sveta, ki je nadzorni odbor imenoval. Za predčasno razrešitev člana nadzornega odbora se primerno uporabljajo razlogi za predčasno prenehanje mandata člana občinskega sveta. Razrešitev opravi občinski svet na predlog nadzornega odbora.


Sestava članov nadzornega odbora

Občinski svet Občine Mengeš je imenoval Nadzorni odbor Občine Mengeš v sestavi:

  • Marko Juvan, predsednik
  • Marjetka Horjak, namestnica predsednika
  • Barbara Justin, članica
  • Mojca Reven, članica
  • Urša Brumec, članica
  • Uroš Istenič, član


Naloge nadzornega odbora:

·        opravlja nadzor nad razpolaganjem s premoženjem občine,

·        nadzoruje namenskost in smotrnost porabe sredstev občinskega proračuna,

·        nadzoruje finančno in materialno poslovanje uporabnikov proračunskih sredstev,

·        ugotavlja zakonitost in pravilnost poslovanja občinskih organov, občinske uprave, javnih zavodov, javnih podjetij in občinskih skladov ter drugih porabnikov sredstev občinskega proračuna in pooblaščenih oseb z občinskimi javnimi sredstvi in občinskim premoženjem ter ocenjuje učinkovitost in gospodarnost porabe občinskih javnih sredstev.

 

 

Poslovnik Nadzornega odbora Občine Mengeš

Poslovnik Nadzornega odbora Občine Mengeš.pdf 

 


Končna poročila

Končno poročilo o nadzornem pregledu - Športna dvorana Mengeš

Končno poročilo o nadzornem pregledu postopka oddaje prostora Na trgu pod kostanji

Končno poročilo o nadzornem pregledu Prevoz šolskih otrok v občini Mengše za leti 2019 in 2020

Končno poročilo o nadzornem pregledu Zaključnega računa Proračuna Občine Mengeš za leto 2021

Poročilo o realizaciji programa dela Nadzornega odbora za leto 2021

Končno poročilo o nadzornem pregledu namenske porabe proračunskih sredstev: Sofinanciranje humanitarnih in socialnih programov in projektov v Občini Mengeš za leto 2019 in 2020

Končno poročilo o nadzornem pregledu Zaključnega računa 2020

Končano poročilo o nadzornem pregledu rekonstrukcije obstoječega Kuclerjevega mostu v naselje - 2. del.pdf

Končno poročilo o nadzornem pregledu protiprašne zaščite dela Ropretove ceste in ceste na Gmajni

KONČNO POROČILO O NADZORNEM PREGLEDU – nabava 17ih prenosnih računalnikov z uradno programsko opremo in ostalimi storitvami 

Poročilo o realizaciji programa dela nadzornega odbora občine za leto 2020

Končno poročilo o nadzornem pregledu - Javni razpisi za sofinanciranje programov in projektov veteranskih organizacij v občini Mengeš za leto 2019

Končno poročilo o nadornem pregledu - javni razpis za sofinanciranje mladinskih programov in projektov v OM za leto 2019.pdf

Končno poročilo o nadzornem oregledu prenove brvi pri Kulturnem domu Mengeš in sanaciji mostu v Topolah pri Mengšu.pdf

KONČNO POROČILO O NADZORNEM PREGLEDU – Javni razpis za sofinanciranje dejavnosti društev na področju kmetijstva v Občini Mengeš za leto 2019.pdf

KONČNO POROČILO O NADZORNEM PREGLEDU – Pregled upoštevanja priporočil izbranih nadzornih pregledov preteklega mandata nadzornega odbora.pdf

Končno poročilo o nadzornem pregledu namenske porabe proračunskih sredstev za poslovanje Krajevne organizacije Rdečega križa Mengeš.pdf

Končno poročilo o nadzornem pregledu porabe proračunskih sredstev investicijsko vzdrževanje in obnova - Zdravstvena postaja Mengeš, referenčna ambulanta in čajna kuhinja.pdf

Končno poročilo o nadzornem pregledu porabe proračunskih sredstev Kulturnega društva Svoboda Mengeš.pdf

Končno poročilo o nadzornem pregledu porabe sredstev Namiznohokejskega kluba Mengeš za leto 2018.pdf

Končno poročilo o nadzornem pregledu Zaključnega računa proračuna Občine Mengeš za leto 2018.pdf

Končno poročilo o nadzornem pregledu zaključnega računa proračuna Občine Mengeš za leto 2019.pdf

Končno poročilo o nadzornem pregledu - Javni razpisi za sofinanciranje programov in projektov veteranskih organizacij v občini Mengeš za leto 2019