Občinski svet

Občinski svet je najvišji organ odločanja v Občini Mengeš ter šteje 16 svetnikov in svetnic. Funkcija svetnika občinskega sveta ni združljiva s funkcijo župana, člana nadzornega odbora, kot tudi ne z delom v občinski upravi ter z drugimi funkcijami, za katere tako določa zakon.

Svetniki občinskega sveta se volijo za štiri leta.


Sestava

V Občinski svet Občine Mengeš so bili na lokalnih volitvah 18. 11. 2018 izvoljeni:

Rok Burja, Nova Slovenija - Krščanski demokrati

Peter Gubanc, Skupaj za mengeško občino – skupaj zmoremo več

Franc Hribar, Slovenska ljudska stranka

Mery Kegl, Skupaj za mengeško občino – skupaj zmoremo več

Tina Jamšek, Franc Jerič – Lista za občino Mengeš

Aleš Janežič, Skupaj za mengeško občino – skupaj zmoremo več

Dr. Urška Koce, Zeleni Slovenije

Mojca Likar, Franc Jerič – Lista za občino Mengeš

Matjaž Loboda, Franc Jerič – Lista za občino Mengeš

Urška Mehle, Franc Jerič – Lista za občino Mengeš

Bogo Ropotar, Franc Jerič – Lista za občino Mengeš

Robert Ručigaj, Franc Jerič – Lista za občino Mengeš

Matic Slokan, Slovenska demokratska stranka - SDS

Jure Šinkovec, Franc Jerič – Lista za občino Mengeš

Mag. Tomaž Štebe, Zeleni Slovenije

Tina Štrukelj, Franc Jerič – Lista za občino Mengeš


Naloge Občinskega sveta:

1. Občinski svet sprejema statut občine, poslovnik občinskega sveta, odloke in druge predpise občine ter sprejema mnenja o vsebini zakonov in drugih predpisov, ki zadevajo koristi občine.

2. V okviru svojih pristojnosti občinski svet predvsem:

•    sprejema prostorske plane in druge plane razvoja občine,

•    sprejema strateške in izvedbene akte in druge razvojne načrte,

•    sprejema občinski proračun, rebalans proračuna, spremembe proračuna in zaključni račun,

•    na predlog župana s splošnim aktom ustanovi občinsko upravo, s katerim določi njene naloge in notranjo organizacijo,

•    v sodelovanju z občinskimi sveti drugih občin ustanavlja skupne organe občinske uprave ter skupne organe za izvrševanje ustanoviteljskih pravic v javnih zavodih in javnih podjetjih,

•    daje soglasje k prenosu nalog iz državne pristojnosti na občino in odloča o na občino prenesenih zadevah iz državne pristojnosti, če po zakonu o teh zadevah ne odloča drug občinski organ,

•    nadzoruje delo župana, podžupanov in občinske uprave glede izvajanja odločitev občinskega sveta,

•    potrjuje mandate članov občinskega sveta ter ugotavlja predčasno prenehanje mandata občinskega funkcionarja, •    imenuje člane nadzornega odbora in na predlog nadzornega odbora opravi predčasno razrešitev člana nadzornega odbora, •    imenuje in razrešuje člane komisij in odborov občinskega sveta,

•    določi, kateri izmed članov občinskega sveta bo začasno opravljal funkcijo župana, če temu predčasno preneha mandat, pa ne določi podžupana, ki bo začasno opravljal njegovo funkcijo, ali če je župan razrešen,

•    v skladu z zakonom odloča o ravnanju s stvarnim premoženjem v lasti občine, •    odloča o višini in obsegu najema posojila, dajanju poroštev ter izdaji soglasij k zadolževanju,

•    razpisuje referendum,

•    s svojim aktom, v skladu z zakonom, določa višino sejnine članov občinskega sveta in plače oziroma plačila za opravljanje funkcije članov drugih občinskih organov in delovnih teles, ki jih imenuje,

•    določa vrste in način izvajanja lokalnih javnih služb,

•    ustanavlja javne zavode in javna podjetja ter druge pravne osebe javnega prava v skladu z zakonom,

•    imenuje in razrešuje člane organov občine, ustanovljenih na podlagi zakona in statuta,

•    odloča o drugih zadevah, ki jih določata zakon in ta statut.

Občinski svet odloča o tudi vseh, na občino prenesenih pristojnostih iz državne pristojnosti, če zakon ne določa, da o teh zadevah odloča drug občinski organ.  


Stalni komisiji Občinskega sveta
Občinski svet kot svoja delovna telesa ustanovi dve stalni komisiji. Komisiji v okviru svojega delovnega področja v skladu poslovnikom občinskega sveta in aktom o ustanovitvi obravnavata zadeve iz pristojnosti občinskega sveta ter dajeta svetu mnenja in predloge.

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

Občinski svet ima komisijo za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, ki jo imenuje med svojimi člani. 

V komisiji za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je po en predstavnik vsake politične stranke oziroma liste, ki se je uvrstila v občinski svet. Prednost pri imenovanju predsednika ima stranka ali lista, ki je na volitvah prejela največ glasov volivcev.

Komisijo za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja imenuje svet praviloma na konstitutivni seji po konstituiranju sveta, najpozneje pa na prvi naslednji seji.

Sestava

Občinski svet Občine Mengeš je imenoval Komisijo za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja v sestavi:
•    Robert Ručigaj, predsednik
•    Aleš Janežič, član
•    Tomaž Štebe, član
•    Rok Burja, član
•    Matic Slokan, član
•    Franc Hribar, član

Naloge:
•    Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja opravlja zlasti naslednje naloge:
•    predlaga kandidate za člane delovnih teles sveta, občinskih organov, ravnateljev, direktorjev in predstavnikov ustanovitelja v organih javnih zavodov, javnih agencij, javnih skladov in javnih podjetij,
•    daje pobude in predloge v zvezi s kadrovskimi vprašanji v občini, ki so v pristojnosti sveta,
•    izvaja mandatne zadeve,
•    izdaja akte v zvezi s pravicami in obveznostmi funkcionarjev.

Statutarno-pravna komisija

Občinski svet ima statutarno-pravno komisijo, ki ima pet članov, od katerih morata biti vsaj dva člana univerzitetna diplomirana pravnika.

Sestava


Občinski svet Občine Mengeš je imenoval statutarno-pravna komisijo v sestavi:
•    Tina Jamšek, predsednica
•    Peter Gubanc, namestnik predsednice
•    Jan Kodela, član
•    Matic Slokan, član
•    Tina Štrukelj, članica

Naloge: 
•    Statutarno-pravna komisija obravnava predlog statuta občine in poslovnika občinskega sveta in njunih sprememb oziroma dopolnitev, odlokov in drugih aktov, ki jih svet sprejema v obliki predpisov. 
•    Statutarno-pravna komisija oblikuje svoje mnenje oziroma stališče glede skladnosti obravnavanih predlogov aktov z ustavo, zakoni in statutom občine ter glede medsebojne skladnosti z drugimi veljavnimi akti občine.
•    Statutarno-pravna komisija predlaga svetu v sprejem spremembe in dopolnitve statuta občine in poslovnika občinskega sveta ter obvezno razlago določb splošnih aktov občine.
•    Med dvema sejama sveta ali v času seje, če tako zahteva predsedujoči na seji, razlaga poslovnik občinskega sveta statutarno-pravna komisija.Stalna delovna telesa občinskega sveta

Občinski svet ustanovi stalna delovna telesa, ki v okviru svojega delovnega področja v skladu s poslovnikom občinskega sveta in aktom o ustanovitvi obravnavajo zadeve iz pristojnosti občinskega sveta ter dajejo svetu mnenja in predloge.

Stalni odbori občinskega sveta štejejo po štiri člane, od katerih morata biti najmanj dva člana izvoljena izmed članov občinskega sveta, dva člana pa sta lahko izvoljena izmed predstavnikov občanov, razen če ta poslovnik določa drugače. 

Odbor za družbene in društvene dejavnosti
Občinski svet Občine Mengeš je imenoval odbor za družbene in društvene dejavnosti v sestavi:
•    Aleš Janežič, predsednik
•    Matjaž Loboda, namestnik predsednika
•    France Bevk, član
•    Marko Peterlin, član

Naloge:
•    predšolska vzgoja ter šolstvo in izobraževanje,
•    zdravstveno in socialno varstvo,
•    kultura,
•    šport,
•    druge društvene dejavnosti,
•    turistična dejavnost in razvoj turizma.

Odbor za okolje in prostor


Občinski svet Občine Mengeš je imenoval odbor za okolje in prostor v sestavi:
•    Urška Mehle, predsednica
•    Franc Hribar, namestnik predsednice
•    Tim Janežič, član
•    Urška Koce, članica

Naloge:
Delovno področje odbora za okolje in prostor so naslednja področja iz pristojnosti sveta:
•    prostorsko načrtovanje in občinski prostorski akti,
•    prostorski ukrepi,
•    komunalna in prometna infrastruktura,
•    varovanje okolja,
•    področje okolja in prostora za razvoj gospodarskih dejavnosti,
•    stavbna zemljišča in stanovanjska gradnja,
•    kmetijska zemljišča in razvoj kmetijstva,
•    zaščita in reševanje.

Odbor za gospodarstvo, finance in proračun
Občinski svet Občine Mengeš je imenoval odbor za gospodarstvo, finance in proračun v sestavi:
•    Tina Štrukelj, predsednica
•    Mojca Likar, namestnica predsednice
•    Tomaž Štebe, član
•    Mery Kegl, članica

Naloge:
•    proračun ter finančno in materialno poslovanje občine,
•    finančna priprava in izvedba investicij,
•    zadolževanje občine,
•    finančne naložbe,
•    razpolaganje z občinskim premoženjem,
•    finančno poslovanje gospodarskih javnih služb in javnih podjetij.Občasna delovna telesa občinskega sveta
Občasna delovna telesa ustanovi občinski svet s sklepom, s katerim določi pristojnosti in naloge delovnega telesa ter opravi imenovanje.

Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu
Občinski svet Občine Mengeš je ustanovil svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu ter imenoval člane v sestavi:
•    Jure Šinkovec, predsednik
•    Mojca Aleš, namestnica predsednika
•    Boštjan Skok, član
•    Valentin Justin, član
•    Tone Vidrgar, član
•    Martin Šorn Povšnar, član

Naloge:
•    ocenjuje stanje varnosti v cestnem prometu na lokalni ravni,
•    predlaga občinskemu svetu v sprejem programe za varnost cestnega prometa in ustrezne ukrepe za njihovo izvajanje,
•    koordinira izvajanje nalog na podlagi programov za varnost cestnega prometa na lokalni ravni, skrbi za izvajanje prometne vzgoje, dodatno izobraževanje in obveščanje udeležencev cestnega prometa, izdajanje in razširjanje prometno vzgojnih publikacij in drugih gradiv, pomembnih za preventivo in vzgojo v cestnem prometu na lokalni ravni.

Komisija za podeljevanje priznanj
Občinski svet Občine Mengeš je ustanovil komisijo za podeljevanje priznanj Občine Mengeš in imenoval člane v sestavi:
•    Martin Einsiedler 
•    Samo Gabrilo 
•    Valentin Korenjak 
•    Stanislav Golob 
•    Milan Kralj 
•    Anton Hribar

Naloge:
•    Vodi postopek podelitve priznanj Občine Mengeš.