14. seja, 24.9.2020

Številka: 9000-5/2020-1

Datum: 10.9.2020

OBČINSKEMU SVETU OBČINE MENGEŠ 


S K L I C U J E M 

14. sejo Občinskega sveta Občine Mengeš, ki bo v 

četrtek, 24. septembra 2020, ob 17. uri, v

sejni sobi, poročni dvorani Občine Mengeš (Slovenska cesta 30, Mengeš).Predlagam naslednji dnevni red:

1. OBRAVNAVA IN SPREJEM ZAPISNIKA 13. REDNE SEJE Z DNE 18.6.2020

2. ODLOK O REBALANSU PRORAČUNA OBČINE MENGEŠ ZA LETO 2020 – skrajšani postopek
- točka 2 priloga 1.pdf
- točka 2 priloga 2.pdf
- točka 2 priloga 3.pdf
- točka 2 priloga 4.pdf
- točka 2 priloga 5.pdf
- točka 2 priloga - Amandma reb 2020 - II.pdf
- točka 2 priloga amandma Štebe.pdf
- točka 2 priloga amandma Štebe 2.pdf

3. ODLOK O PROGRAMU OPREMLJANJA STAVBNIH ZEMLJIŠČ ZA OBMOČJE OC DRNOVO
- točka 3 priloga 1.pdf
- točka 3 priloga 2.pdf

4. ODLOK O PODLAGAH ZA ODMERO KOMUNALNEGA PRISPEVKA ZA OBSTOJEČO KOMUNALNO OPREMO V OBČINI MENGEŠ – prva obravnava

5. PREDLOG ODLOKA O DOLOČITVI STROŠKOV LOKACIJSKE PREVERITVE V OBČINI MENGEŠ – skrajšani postopek

6. POTRDITEV PREDINVESTICIJSKE ZASNOVE IN INVESTICIJSKEGA PROGRAMA ZA PROJEKT »REGIONALNA KOLESARSKA POVEZAVA KAMNIK – MENGEŠ – TRZIN - LJUBLJANA«
- točka 6 priloga1.pdf
- točka 6 priloga 2.pdf
- točka 6 priloga 3.pdf

7. PREDLOG NOVE CENE PROGRAMOV ZA PREDŠOLSKO VZGOJO V VRTCU MENGEŠ
- točka 7 priloga 1.pdf

8. SOGLASJE K SPREMEMBAM SISTEMIZACIJE DELOVNIH MEST V VRTCU MENGEŠ ZA ŠOLSKO LETO 2020/2021
- točka 8 priloga 1.pdf

9. PREDLOG DOPOLNITVE LETNEGA PROGRAMA PRIDOBIVANJA IN RAZPOLAGANJA NEPREMIČNIN ZA LETO 2020
- točka 9 priloga 1.pdf

10. PRAVILNIK O UPORABI VEČNAMENSKE ŠPORTNE DVORANE MENGEŠ

11. ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE MENGEŠ ZA LETO 2019 – skrajšani postopek
- točka 11 priloga 1.pdf
- točka 11 priloga 2.pdf
- točka 11 priloga 3.pdf

12. POROČILO O IZVRŠEVANJU PRORAČUNA OBČINE MENGEŠ V OBDOBJU OD 1. 1. DO 30. 6. 2020
- točka 12 priloga 1.pdf
- točka 12 priloga 2.pdf
- točka 12 priloga 3.pdf

13. POROČILA O POSLOVANJU JAVNIH ZAVODOV IN MEDOBČINSKEGA INŠPEKTORATA IN REDARSTVA V LETU 2019
- točka 13 priloga 1.pdf
- točka 13 priloga 2.pdf
- točka 13 priloga 3.pdf
- točka 13 priloga 4.pdf
- točka 13 priloga 5.1.pdf
- točka 13 priloga 5.2.pdf
- točka 13 priloga 6.pdf
- točka 13 priloga 7.pdf
- točka 13 priloga 8.1.pdf
- točka 13 priloga 8.2..pdf
- točka 13 priloga 8.3.pdf
- točka 13 priloga 8.4.pdf

14. POROČILA PREDSTAVNIKOV OBČINE MENGEŠ V SVETIH JAVNIH ZAVODOV
- točka 14 priloga 1.pdf

15. POBUDE IN VPRAŠANJA

Predlog dodatnih točk:

PREDLOG SPREMEMBE POSLOVNIKA OBČINSKEGA SVETA OBČINE MENGEŠ ZA ELEKTRONSKO POIMENSKO GLASOVANJE - skrajšani postopek
- Predlog dodatne točke 1 - priloga mnenje.pdf

VOLITVE IN IMENOVANJA - Soglasje k imenovanju direktorja Zdravstvenega doma Domžale
- Predlog dodatne točke 2 - priloga KVIAZ - priloga.pdf


                                                                                                                                                                                 Župan Občine Mengeš

                                                                                                                                                                              Franc JERIČ

Opomba: Gradivo k točki 6 bo posredovano naknadno.

Vabljeni:

- članice in člani občinskega sveta,
- Barbara Strajnar, Občina Kamnik,
- Mateja Hribar Sicherl, ravnateljica Vrtca Mengeš,
- Gvido Modrijan, Structura d.o.o.
- občinska uprava.