16. seja, 10.12.2020

Številka: 9000-8/2020-1 

Datum: 26.11.2020

OBČINSKEMU SVETU OBČINE MENGEŠ

 

S K L I C U J E M

16. sejo Občinskega sveta Občine Mengeš, ki bo v 

četrtek, 10. decembra 2020, ob 17. uri, v 

Športni dvorani Mengeš.

 

Predlagam naslednji dnevni red:              

1. OBRAVNAVA IN SPREJEM ZAPISNIKA 15. REDNE SEJE Z DNE 5.11.2020 


2. PREDLOG ODLOKA O PRORAČUNU OBČINE MENGEŠ  ZA LETO 2021 – druga obravnava  IN ODLOKA O PRORAČUNU OBČINE MENGEŠ ZA LETO 2022  - druga obravnava

- Točka 2 priloga 1.pdf 

- Točka 2 priloga 2.pdf 

- Točka 2 priloga 3.pdf 

- Točka 2 priloga 4.pdf 

- Točka 2 priloga 5.pdf 

- Točka 2 priloga 6.pdf 

- Točka 2 priloga 7.pdf 

- Točka 2 priloga 8.pdf 

- Točka 2 priloga 9.pdf 

- TOČKA 2 priloga 10 - amandmaji g. Štebe 


3. NAČRT RAVNANJA Z NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM OBČINE MENGEŠ ZA LET0 2021  IN NAČRT RAVNANJA Z NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM OBČINE MENGEŠ ZA LETO 2022


4. ODLOK O PREDKUPNI PRAVICI OBČINE MENGEŠ – druga obravnava


5. OBRAVNAVA DIIP ZA PROJEKT »PROSTORSKA PREUREDITE OŠ MENGEŠ«

- Točka 5 priloga.pdf 


6. OBRAVNAVA DIIP ZA PROJEKT »REKONSTRUKCIJA SLOVENSKE CESTE«

- Točka 6 priloga.pdf


7. SKLEP O DOLOČITVI POVPREČNE GRADBENE CENE NA PODROČJU OBČINE MENGEŠ ZA LETO 2021 TER VREDNOSTI ZEMLJIŠČ IN ODŠKODNIN ZA TRAJNO USTANOVITEV SLUŽNOSTI


8. SKLEP O DOLOČITVI VREDNOSTI TOČKE ZA IZRAČUN KOMUNALNE TAKSE ZA LETO 2021


9. SKLEP O DOLOČITVI VREDNOSTI TOČKE ZA IZRAČUN NADOMESTILA ZA UPORABO STAVBNEGA ZEMLJIŠČA V OBČINI MENGEŠ ZA LETO 2021

 

10. SKLEP O JAVNEM RAZPISU ZA PODELITEV PRIZNANJ OBČINE MENGEŠ ZA POMEMBNE TRAJNE DOSEŽKE, KI PRISPEVAJO K RAZVOJU, UGLEDU IN PROMOCIJI OBČINE ZA LETO 2021

 

11. VIŠINA TRDINOVE NAGRADE V LETU 2021

 

12. POBUDE IN VPRAŠANJA

 

                                                                                                                                                             Župan Občine Mengeš 

                                                                                                                                                             Franc Jerič

 

Opomba: 

Gradivo k točki 6 in 11 posredujemo naknadno.

 

Vabljeni:  

- članice in člani občinskega sveta,
- Nadzorni odbor Občine Mengeš,
- občinska uprava.