Številka: 9000/7-2020-1

Datum: 26.10.2020

OBČINSKEMU SVETU OBČINE MENGEŠ


S K L I C U J E M

15. sejo Občinskega sveta Občine Mengeš, ki bo v 

četrtek, 5. novembra 2020, ob 17. uri, v 

Športni dvorani Mengeš.


Predlagam naslednji dnevni red: 

1. OBRAVNAVA IN SPREJEM ZAPISNIKA 14. REDNE SEJE Z DNE 24.9.2020

2. VOLITVE IN IMENOVANJA - IMENOVANJE KANDIDATA ZA PREDSTAVNIKA OBČINE V RAZVOJNI SVET LJUBLJANSKE URBANE REGIJE
3. ODLOK O PROGRAMU OPREMLJANJA STAVBNIH ZEMLJIŠČ ZA OBMOČJE OC DRNOVO – druga obravnava
- priloga 1
- priloga 2

4. ODLOK O PODLAGAH ZA ODMERO KOMUNALNEGA PRISPEVKA ZA OBSTOJEČO KOMUNALNO OPREMO V OBČINI MENGEŠ – druga obravnava

5. PREDLOG ODLOKA O DOLOČITVI STROŠKOV LOKACIJSKE PREVERITVE V OBČINI MENGEŠ – druga obravnava

6. PREDLOG ODLOKA O PRORAČUNU OBČINE MENGEŠ ZA LETO 2021 – prva obravnava IN ODLOK O PRORAČUNU OBČINE MENGEŠ ZA LETO 2022 - prva obravnava
- priloga 1
- priloga 2
- priloga 3
- priloga 4
- priloga 5
- priloga 6
- priloga 7
- priloga 8
- priloga 9
- priloga 10
- priloga 11
- priloga 12
- priloga 13

7. ODLOK O PREDKUPNI PRAVICI OBČINE MENGEŠ – prva obravnava

8. VARNOSTNA OCENA OBČINE MENGEŠ

9. SEZNANITEV OBČINSKEGA SVETA S PREDLOGOM ODPISA NAJEMNINE ZA KD ŠPAS TEATER Z DNE 27.5.2020
- priloga


10. PREDLOG SPREMEMBE POSLOVNIKA OBČINSKEGA SVETA OBČINE MENGEŠ ZA UVEDBO DIGITALNEGA POIMENSKEGA GLASOVANJA S KONCEM LETA 2020 – skrajšani postopek

11. POBUDE IN VPRAŠANJA


                                                                                                                                                         Župan Občine Mengeš

                                                                                                                                                            Franc Jer


Vabljeni:

- članice in člani občinskega sveta,
- Gvido Modrijan, Structura d.o.o.,
- Dejan Košir, PP Domžale,
- Urška Alič, KD Špas teater,
- Nadzorni odbor Občine Mengeš,
- občinska uprava.