17. seja, 18.2.2021

Številka: 9000-1/2021-1

Datum: 5.2.2021

OBČINSKEMU SVETU OBČINE MENGEŠ


S K L I C U J E M

17. sejo Občinskega sveta Občine Mengeš, ki bo v

četrtek, 18. februarja, ob 17. uri, v

Športni dvorani Mengeš.Predlagam naslednji dnevni red:

Točka 1⦁ OBRAVNAVA IN SPREJEM ZAPISNIKA 16. REDNE SEJE Z DNE 10.12.2020
Točka 2⦁ VOLITVE IN IMENOVANJA: Imenovanje odgovornega urednika glasila Mengšan

Točka 3⦁ ODLOK O REBALANSU PRORAČUNA OBČINE MENGEŠ ZA LETO 2021 - SKRAJŠANI POSTOPEK

- TOČKA 3 priloga 1.pdf

- TOČKA 3 PRILOGA 2.pdf

- TOČKA 3 PRILOGA 3.pdf

- TOČKA 3 PRILOGA 4.pdf

- TOČKA 3 PRILOGA 5.pdf

- TOČKA 3 PRILOGA 6.pdf

Točka 4⦁ NAČRT PRIDOBIVANJA PREMIČNEGA PREMOŽENJA OBČINE MENGEŠ ZA LET0 2021

Točka 5⦁ DOPOLNITEV NAČRTA RAVNANJA Z NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM OBČINE MENGEŠ ZA LET0 2021

Točka 6⦁ LETNI PROGRAM ŠPORTA V OBČINI MENGEŠ ZA LETO 2021

- TOČKA 6 PRILOGA 1.pdf

- TOČKA 6 PRILOGA 2.pdf

Točka 7⦁ LETNO POROČILO O IZVEDENIH UKREPIH IZ AKCIJSKEGA NAČRTA LOKALNEGA ENERGETSKEGA KONCEPTA (LEK) IN NJIHOVIH UČINKIH V OBČINI MENGEŠ ZA LETO 2019 IN PLAN DELA ZA LETO 2020

Točka 8⦁ LETNO POROČILO O IZVEDENIH UKREPIH IZ AKCIJSKEGA NAČRTA LOKALNEGA ENERGETSKEGA KONCEPTA (LEK) IN NJIHOVIH UČINKIH V OBČINI MENGEŠ ZA LETO 2020 IN PLAN DELA ZA LETO 2021

Točka 9⦁ PREDLOG ZA NAKUP ZEMLJIŠČA, NAMENJENEGA ZA UREDITEV ZBIRNEGA CENTRA

- TOČKA 9 PRILOGA 1.pdf

Točka 10⦁ VARNOSTNA OCENA OBČINE MENGEŠ

Točka 11⦁ POBUDE IN VPRAŠANJA


                                                                                                                                                 Župan Občine Mengeš

                                                                                                                                                    Franc Jerič


Opomba: Gradivo k točki 2 prejmete naknadno.


Vabljeni:

⦁ članice in člani občinskega sveta,
⦁ Olaf Grbec, Gol-šport d.o.o.
⦁ Branka Buršič, Eutrip, d.o.o.,
⦁ Dejan Košir, PP Domžale
⦁ Nadzorni odbor Občine Mengeš,
⦁ občinska uprava.