Številka: 9000-2/2021-1     

Datum: 1. 4. 2021    

OBČINSKEMU SVETU OBČINE MENGEŠ

 

S K L I C U J E M

18. sejo Občinskega sveta Občine Mengeš, ki bo v

četrtek, 15. aprila 2021 ob 17. uri v

sejni sobi Gasilskega doma Loka pri Mengšu (Gasilska cesta 46, Loka pri Mengšu).


Predlagam naslednji dnevni red:              

Točka 1 OBRAVNAVA IN SPREJEM ZAPISNIKA 17. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA OBČINE MENGEŠ Z DNE 18. 2. 2021

Točka2 VOLITVE IN IMENOVANJA

(gradivo od druge do četrte alineja je združeno v PDF dokumentu na povezavi)

Točka 3 ODLOK O JAVNEM REDU IN MIRU V OBČINI MENGEŠ - prva obravnava     

Točka 4 PRAVILNIK O MERILIH IN POGOJIH ZA DOLOČITEV OBRATOVALNEGA ČASA GOSTINSKIH OBRATOV IN KMETIJ, NA KATERIH SE OPRAVLJA GOSTINSKA DEJAVNOST, V OBČINI MENGEŠ

Točka 5 PRAVILNIK O DENARNI SOCIALNI POMOČI V OBČINI MENGEŠ      

Točka 6 DOPOLNITEV NAČRTA RAVNANJA Z NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM OBČINE MENGEŠ ZA LET0 2021

Točka 7 SKLEP O PODELITVI PRIZNANJ OBČINE MENGEŠ ZA LETO 2021

Točka 8  POBUDE IN VPRAŠANJA

 

                                                                                                            Župan Občine Mengeš

                                                                                                               Franc Jerič

 

Vabljeni:

-         članice in člani občinskega sveta

-         Stanislav Golob, predsednik Komisije za podeljevanje priznanj

-         Nadzorni odbor Občine Mengeš

-         občinska uprava.