Mandat 2011 - 2014

Številka: 900-10/2014-1

Datum: 4.9.2014

 

OBČINSKEMU SVETU OBČINE MENGEŠ

 

Na podlagi 18. člena Poslovnika Občinskega sveta

 

SKLICUJEM

 

27. sejo Občinskega sveta Občine Mengeš, ki bo

v četrtek, 18. septembra 2014 ob 17. uri v

sejni sobi - poročni dvorani Občine Mengeš, Slovenska cesta 30, Mengeš

 

 

Predlagam naslednji dnevni red:

 

1. OBRAVNAVA IN SPREJEM ZAPISNIKA 26. SEJE Z DNE 19.6.2014

2. POBUDE IN VPRAŠANJA

3. ODLOK O OBČINSKEM PODROBNEM PROSTORSKEM NAČRTU ZA OBMOČJE

"LO 08 IK/1 JABLJE" - 2. OBRAVNAVA

4. ODLOK O SPREMEMBI IN DOPOLNITVI ODLOKA O OBČINSKEM LOKACIJSKEM

NAČRTU OBMOČJA "ME 25 MALI MENGEŠ" - 2. OBRAVNAVA

5. ODLOK O KATEGORIZACIJI OBČINSKIH CEST V OBČINI MENGEŠ - HITRI

POSTOPEK

6. ODLOK O TRETJI SPREMEMBI ODLOKA O IZVRŠEVANJU PRORAČUNA

OBČINE MENGEŠ ZA LETO 2014 - HITRI POSTOPEK

7. SKLEP O DOLOČITVI VREDNOSTI TOČKE ZA IZRAČUN NADOMESTILA

ZA UPORABO STAVBNEGA ZEMLJIŠČA V OBČINI MENGEŠ ZA LETO 2015

8. SKLEP O DOLOČITVI VREDNOSTI TOČKE ZA IZRAČUN KOMUNALNE

TAKSE ZA LETO 2015

9. SKLEP O DOLOČITVI POVPREČNE GRADBENE CENE NA PODROČJU

OBČINE MENGEŠ ZA LETO 2015 TER VREDNOSTI ZEMLJIŠČ IN

ODŠKODNIN ZA TRAJNO USTANOVITEV SLUŽNOSTI

10. POROČILO NADZORNEGA ODBORA

 

Župan Občine Mengeš

Franc Jerič

 

Vabljeni:

- članice in člani občinskega sveta,

- ga. Urša Dirjec Meško, Fin Ars d.o.o.,

- ga. Vera Rutar, RRD d.o.o.,

- g. Gvido Modrijan, Structura d.o.o.,

- nadzorni odbor,

- člani delovnih teles občinskega sveta,

- občinska uprava (direktorica občinske uprave in poročevalci),

- mediji

 

 

Številka: 900-9/2014

Datum: 5.6.2014

 

OBČINSKEMU SVETU OBČINE MENGEŠ

 

Na podlagi 18. člena Poslovnika občinskega sveta

 

SKLICUJEM

 

26. sejo Občinskega sveta Občine Mengeš, ki bo

v četrtek, 19. junija 2014 ob 17. uri v

sejni sobi - poročni dvorani Občine Mengeš, Slovenska cesta 30, Mengeš

 

Predlagam naslednji dnevni red:

 

1.OBRAVNAVA IN SPREJEM ZAPISNIKA 25. SEJE Z DNE 17. 4. 2014

2. POBUDE IN VPRAŠANJA

3. ODLOK O SPREMEMBI ODLOKA O IZVRŠEVANJU PRORAČUNU OBČINE MENGEŠZA LETO 2014

– HITRI POSTOPEK

4. SOGLASJE K SISTEMIZACIJI DELOVNIH MEST V VRTCU MENGEŠ ZA ŠOLSKO LETO 2014/2015

IN POVEČANJU ŠTEVILA OTROK V VSEH ODDELKIH

5. SKLEP O PRISTOPU K POBUDI ZA USTANOVITEV LOKALNE AKCIJSKE SKUPINE,

KI SE BO IZVAJALA V OKVIRU EU PROGRAMA RAZVOJA PODEŽELJA

REPUBLIKE SLOVENIJE ZA OBDOBJE 2014 – 2020

6. UPORABA PRIHODKA IZ NASLOVA ČLANARIN – KNJIŽNICA DOMŽALE

7. SKLEP O UKINITVI JAVNEGA DOBRA parc. št. 2945/7, 2946/11 in 2876/9 vse k.o. Mengeš

8. ODLOK O POIMENOVANJU ULIC V UREDITVENEM OBMOČJU ME25 –MALI MENGEŠ IN ME 30- S 

PRI CEGVENCI VZHOD – HITRI POSTOPEK

9. SKLEP O DELNEM POVRAČILU STROŠKOV ZA ORGANIZIRANJE IN FINANCIRANJE VOLILNE

KAMPANJE V OBČINI MENGEŠ ZA LOKALNE VOLITVE 2014

 

 

Župan Občine Mengeš

Franc Jerič

 

Vabljeni: 

-          članice in člani občinskega sveta,

-         g. Milan Burkeljca, OŠ Mengeš

-         ga. Mateja Hribar Sicherl, Vrtec Mengeš,

-         g. Roman Madved, RRA LUR,

-         ga. Barbara Zupanc Oberwalder, Knjižnica Domžale,

-         nadzorni odbor,

-          člani delovnih teles občinskega sveta,

-         občinska uprava (direktorica občinske uprave in poročevalci),

-         mediji.

 

 

 

 

 

 

Številka: 900-8/2014

Datum: 3.4.2014

 

OBČINSKEMU SVETU OBČINE MENGEŠ

 

Na podlagi 18. člena Poslovnika občinskega sveta

 

SKLICUJEM

 

25. sejo občinskega sveta Občine Mengeš, ki bo

v četrtek, 17. aprila 2014 ob 17. uri v

sejni sobi - poročni dvorani Občine Mengeš, Slovenska cesta 30, Mengeš.

 

 

Predlagam naslednji dnevni red:

 

1. OBRAVNAVA IN SPREJEM ZAPISNIKA 24. SEJE Z DNE 20.3.2014

2.  POBUDE IN VPRAŠANJA

3.  OBRAVNAVA dopolnjenega OSNUTKA odloka o SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAHODLOKA O OBÈINSKEM LOKACIJSKEM NAÈRTU OBMOÈJA »ME 25 MALI MENGEŠ« -1. OBRAVNAVA

4.  OBRAVNAVA dopolnjenega OSNUTKA odloka o OBÈINSKEM PODROBNEMPROSTORSKEM NAÈRTU ZA OBMOÈJE »LO 08 IK/1 JABLJE« - 1. OBRAVNAVA

5.  ODLOK O PODLAGAH ZA ODMERO KOMUNALNEGA PRISPEVKA ZA OBMOÈJE  OBÈINE MENGEŠ – HITRI POSTOPEK

6.  POTRDITEV NOVELACIJE INVESTICIJSKEGA PROGRAMA ZA NADGRADNJO  CENTRALNE ÈISTILNE NAPRAVE DOMŽALE-KAMNIK

     - priloga Novelacija ip

7.  PREDLOG DOPOLNITVE LETNEGA NAÈRTA RAVNANJA S STVARNIM PREMOŽENJEM  OBÈINE MENGEŠ ZA LETO 2013/2014

8.  VOLITVE IN IMENOVANJA

 Imenovanje ObÈinske volilne komisije ObÈine Mengeš

9.  PREDLOG STATUTA OBÈINE MENGEŠ – 2. OBRAVNAVA – nadaljevanje  obravnave prekinjene tOÈke

10. PREDLOG POSLOVNIKA OBÈINSKEGA SVETA OBÈINE MENGEŠ – 2. OBRAVNAVA  – nadaljevanje obravnave prekinjene toÈke

11.POROÈILO O REALIZACIJI RAZPOLAGANJA IN PRIDOBIVANJA NEPREMIÈNEGA PREMOŽENJA ZALETO 2013 (priloga k zakljuÈnemu raÈunu za leto 2013)

12. ODLOK O ZAKLJUÈNEM RAÈUNU PRORAÈUNA OBÈINE MENGEŠ ZA LETO 2013  – HITRI POSTOPEK

      - priloga obrazložitev 

 

        -POROČILA JAVNIH ZAVODOV:

                      - Vrtec Mengeš- Poslovno poroèilo 2013.pdf

                      - Osnovna šola Mengeš- Letno poroèilo za leto 2013.pdf

                      - Osnovna šola Roje- Letno poroèilo za leto 2013.pdf

                      - Glasbena šola Domžale- Letno poroèilo za leto 2013.pdf

                      - Knjižnica Domžale- Letno poroèilo za poslovno leto 2013.pdf

                      - Zdravstveni dom Domžale- Letno poroèilo 2013.pdf

                     - JZ Mestne lekarne- Letno poroèilo za leto 2013.pdf

                     - Center za socialno delo Domžale- Poslovno poroèilo za leto 2013.pdf

                     - Medobèinski inšpektorat in redarstvo - Letno poroèilo za leto 2013.pdf

 

Župan Občine Mengeš

Franc Jerič

 

Opomba:

- Gradivo k točki 9 in 10 je bilo posredovano z gradivom za 24. sejo. Priložena so vložena dopolnila.

- Gradivo k točki 8 bo posredovano naknadno.

 

Vabljeni: 

-          članice in člani občinskega sveta,

-         ga. Vera Rutar, RRD, Regijska razvojna družba

-         ga.Urša Dirjec Meško, Fin ARS d.o.o.

-         g. Gvido Modrijan, Struktura d.o.o.

-         ga. dr. Marjeta Stražar, CČN Domžale- Kamnik

-         ga. Neža Vodušek, zunaja sodelavka

-         nadzorni odbor,

-          èlani delovnih teles občinskega sveta,

-         občinska uprava (direktorica občinske uprave in poročevalci),

-         mediji. 

 

 

 

 

Številka: 900-5/2014

Datum: 6.3.2014

 

OBČINSKEMU SVETU OBČINE MENGEŠ

 

Na podlagi 18. člena Poslovnika občinskega sveta

 

SKLICUJEM

 

24. sejo Občinskega sveta Obèine Mengeš, ki bo

v četrtek, 20. marca 2014 ob 17. uri v

sejni sobi - poročni dvorani Občine mengeš, Slovenska cesta 30, Mengeš

 

Predlagam naslednji dnevni red:

 

1. OBRAVNAVA IN SPREJEM ZAPISNIKA 23. SEJE Z DNE 30.1.2014

2.  POBUDE IN VPRAŠANJA

3.  PREDLOG STATUTA OBČINE MENGEŠ – 2. OBRAVNAVA

4.  PREDLOG POSLOVNIKA OBČINSKEGA SVETA OBČINE MENGEŠ – 2. OBRAVNAVA

5.  OBRAVNAVA USKLAJENEGA PREDLOGA odloka o SPREMEMBAH IN

DOPOLNITVAH ODLOKA O ZAZIDALNEM NAÈRTU OBMOČJA »M28/3 OB PŠATI« - 1. obravnava

6.  SKLEP O SOGLASJU ZA SKLENITEV POGODB

7.  sklep o podelitvi trdinovE nagradE v letu 2014

8.  SKLEP O PODELITVI PRIZNANJ OBČINE MENGEŠ ZA POMEMBNE TRAJNE

DOSEŽKE, KI PRISPEVAJO K RAZVOJU, UGLEDU IN PROMOCIJI OBČINE V LETU 2014

9.  POVRNITEV PREVEČ ZARAČUNANIH STORITEV MEŠANI ODPADKI V LETIH OD 2010

DO MAJA 2013 IN 80 LITROV BIO-SMETARINA OB KOMPOSTIRANJU V LETIH OD MAJA 2007 DO 2010 V OBČINI MENGEŠ

 

Župan Občine Mengeš

Franc Jerič

 

Opomba: Gradivo k točki 7 in 8 bo posredovano naknadno.

 

 Vabljeni: 

-          članice in člani obèinskega sveta,

-         ga. Neža Vodušek, zunanja sodelavka

-         g. Leon Kobetič, LOCUS d.o.o.,

-         g. Tomaž Štebe,

-         g. Marko Fatur, direktor JKP Prodnik,

-         nadzorni odbor,

-          člani delovnih teles obèinskega sveta,

-         občinska uprava (direktorica občinske uprave in poročevalci),

-         mediji. 

 

 

 

 

Številka: 900-1/2014-1

Datum: 20.1.2014

 

OBČINSKEMU SVETU OBČINE MENGEŠ

 

Na podlagi 18. člena poslovnika občinskega sveta

 

SKLICUJEM

 

23. sejo Občinskega sveta Občine Mengeš, ki bo

v četrtek, 30. januarja 2014 ob 17. uri v

sejni sobi - poročni dvorani Občine Mengeš, Slovenska cesta 30, Mengeš

 

Predlagam naslednji dnevni red:

 

1. OBRAVNAVA IN SPREJEM ZAPISNIKA 22. SEJE Z DNE 21.11.2013                                                                           

2.  POBUDE IN VPRAŠANJA

3. PREDLOG STATUTA OBČINE MENGEŠ – 1. OBRAVNAVA                                                            

4. PREDLOG POSLOVNIKA OBČINSKEGA SVETA OBČINE MENGEŠ – 1. OBRAVNAVA              

5. LETNO POROČILO O IZVEDENIH UKREPIH IZ AKCIJSKEGA NAČRTA LOKALNEGA ENERGETSKEGA KONCEPTA (LEK) IN      

     NJIHOVIH UČINKIH V OBČINI MENGEŠ  ZA LETO 2013

6. PRISTOP H KONVENCIJI ŽUPANOV                                                                                                

7. PREDSTAVITEV PROJEKTA MOKRIŠČE PLANIK                                                                          

8. SKLEP O UKINITVI JAVNEGA DOBRA PARC. ŠT. 1062/7 IN 1062/8 k.o. LOKA

9.  ODLOK O PRODAJI BLAGA NA TRŽNEM PROSTORU V OBČINI MENGEŠ                           

10. ODLOK O RAZVELJAVITVI ODLOKA O PODELITVI KONCESIJE ZA OPRAVLJANJE MUZEJSKE DEJAVNOSTI NA PODROČJU OBČINE  

      MENGEŠ – HITRI POSTOPEK

11.PRAVILNIK O DOPOLNITVI PRAVILNIKA:                                                                                      

-         O SOFINANCIRANJU TURISTIČNIH DRUŠTEV V OBČINI MENGEŠ (Uradni vestnik Občine Mengeš, št. 7/12) 

-         O SOFINANCIRANJU DEJAVNOSTI DRUŠTEV NA PODROČJU KMETIJSTVA IZ PRORAČUNA OBČINE MENGEŠ (Uradni vestnik Občine Mengeš, št. 6/12) 

-         O SOFINANCIRANJU MLADINSKIH PROGRAMOV IN PROJEKTOV V OBČINI MENGEŠ (Uradni vestnik Občine Mengeš, št. 3/12) 

-         O SOFINANCIRANJU HUMANITRANIH IN SOCIALNIH PROGRAMOV IN PROJEKTOV V OBČINI MENGEŠ (Uradni vestnik Občine Mengeš, št. 6/11) 

-         ZA VREDNOTENJE IN SOFINANCIRANJE PROGRAMOV ŠPORTA V OBČINI MENGEŠ (Uradni vestnik Občine Mengeš, št. 3/10)

12. SKLEP O JAVNEM RAZPISU ZA PODELITEV PRIZNANJ OBČINE MENGEŠ ZA POMEMBNE TRAJNE DOSEŽKE, KI PRISPEVAJO K 

        RAZVOJU, UGLEDU IN PROMOCIJI OBČINE ZA LETO 2014                      

13.  VIŠINA TRDINOVE NAGRADE V LETU 2014                                                                                

14. VOLITVE IN IMENOVANJA

       Imenovanje nadomestnega člana Odbora za družbene in društvene dejavnosti

       Imenovanje predstavnikov ustanovitelja v Svet zavoda Vrtec Mengeš

 

Opomba: Gradivo k točki 14.

 

Vabljeni: 

-          članice in člani občinskega sveta,

 -         ga. Neža Vodušek,

 -         ga. Katarina Pogačnik, Envirodual d.o.o.,

 -         ga. Andreja Škvarč, Zavod RS za varstvo narave

-        nadzorni odbor,

-         člani delovnih teles občinskega sveta,

-         občinska uprava (direktorica občinske uprave in poročevalci),

-         mediji. 

 

 

                                                                                                                                     

                                                                                                

Številka: 034-5/2013

Datum: 7.11.2013

 

OBÈINSKEMU SVETU OBÈINE MENGEŠ

 

Na podlagi 18. èlena poslovnika obèinskega sveta

 

SKLICUJEM

 

22. sejo Obèinskega sveta Obèine Mengeš, ki bo

v èetrtek, 21. novembra 2013 ob 17. uri v

sejni sobi - poroèni dvorani Obèine Mengeš, Slovenska cesta 30, Mengeš

 

Predlagam naslednji dnevni red:

 

1.  OBRAVNAVA IN SPREJEM ZAPISNIKA 21. SEJE Z DNE 19. SEPTEMBER 2013

2.  POBUDE IN VPRAŠANJA

3. DODELITEV DENARNE SOCIALNE POMOÈI PRIZADETIM V POŽARU NA GRAJSKICESTI

V LOKI PRI MENGŠU

4.  ODLOK O OBÈINSKIH CESTAH V OBÈINI MENGEŠ – II. Obravnava

5.  PREDLOG ZA IZDAJO SOGLASJA K SISTEMIZACIJI IN K SPREMEMBI CENE PROGRAMA RAZVOJNEGA

ODDELKA VRTCA V OSNOVNI ŠOLI ROJE

6.  SPREJEM LETNEGA PROGRAMA ŠPORTA V OBÈINI MENGEŠ ZA LETO 2014 

7.  SKLEP O UKINITVI JAVNEGA DOBRA PARC. ŠT. 2841/2 k.o. Mengeš

8.  SKLEP O DOLOÈITVI VREDNOSTI TOÈKE ZA IZRAÈUN NADOMESTILA ZA UPORABO STAVBNEGA

ZEMLJIŠÈA V OBÈINI MENGEŠ ZA LETO 2014

9.  SKLEP O DOLOÈITVI VREDNOST TOÈKE ZA IZRAÈUN KOMUNALNE TAKSE ZA LETO 2014

10. SKLEP O DOLOÈITVI POVPREÈNE GRADBENE CENE NA PODROÈJU OBÈINE MENGEŠ ZA LETO 2014 TER

VREDNOST ZEMLJIŠÈ IN ODŠKODNIN ZATRAJNO USTANOVITEV SLUŽNOSTI

11. PRAVILNIK O SPREMEMBAH PRAVILNIKA O SOFINANCIRANJU JAVNIH KULTURNIH PROGRAMOV IN KULTURNIH

PROJEKTOV DRUŠTVENEKULTURNE DEJAVNOSTI V OBÈINI MENGEŠ

12. ODLOK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O ÈIŠÈENJU KOMUNALNIH ODPADNIH IN PADAVINSKIH

VODA – hitri postopek

13. ODLOK O SPREMEMBI ODLOKA O IZVRŠEVANJU PRORAÈUNA OBÈINE MENGEŠ ZA LETO 2013 – hitri postopek

14. OKVIRNI PROGRAM DELA IN TERMINSKI PLAN SEJ OBÈINSKEGA SVETA V LETU 2014

15. VOLITVE IN IMENOVANJA

 Imenovanje nadomestnega èlana Odbora za družbene in društvene dejavnosti

 

Opomba: Gradivo k toèki 3 in 15 bo posredovano naknadno.

 

 

Vabljeni:

-         èlanice in èlani obèinskega sveta,

-         ga. Irena Karènik, Medobèinski inšpektorat

-         ga. Marjanca Bogataj, ravnateljica OŠ Roje

-         nadzorni odbor,

-         èlani delovnih teles obèinskega sveta,

-         obèinska uprava (direktorica obèinske uprave in poroèevalci),

-         mediji.

 

 

                                                                                                                                    

                                                                                                

Številka: 034-4/2013

Datum 05.09.2013

 

OBÈINSKEMU SVETU OBČINE MENGEŠ

 

Na podlagi 18. člena Poslovnika občinskega sveta

 

SKLICUJEM

 

21. sejo Občinskega sveta Občine Mengeš, ki bo

v četrtek, 19. septembra 2013 ob 17. uri v

sejni sobi – poročni dvorani Občine Mengeš, Slovenska c. 30, Mengeš.

 

Predlagam naslednji dnevni red:

 

1. OBRAVNAVA IN SPREJEM ZAPISNIKA 20. SEJE Z DNE 20.6.2013

2.  POBUDE IN VPRAŠANJA

3.  ODLOK O OBčINSKEM PROSTORSKEM NAČRTU OBČINE MENGEŠ – II. Obravnava

     -Priloga 1

 

4.  ODLOK O SPREMEMBAH IN DOPONITVAH ODLOKA O ZAZIDALNEM NAČRTU

    OBMOČJA »M28/3 OB PŠATI« I. obravnava

     - priloga 1

     - priloga 2

     - priloga 3

5. ODLOK O OBČINSKIH CESTAH V OBČINI MENGEŠ – I. Obravnava

6.  PRAVILNIK O SOFINANCIRANJU PROGRAMOV IN PROJEKTOV VETERANSKIH

    ORGANIZACIJ V OBČINI MENGEŠ

7. POROÈILO O REALIZACIJI PRORAČUNA OBČINE MENGEŠ V OBDOBJU JANUAR –

    JUNIJ 2013

     -priloga

8.  VOLITVE IN IMENOVANJA

    Imenovanje predstavnika ustanoviteljev v Svet Glasbene šole Domžale

9. ZADNJA MOŽNOST/PRILOŽNOST SOFINANCIRANJA IZ EU SKLADOV/KOHEZIJE

    IN S TEM SEDANJA IZVEDBA PROJEKTA POVEČANJA ZMOGLJIVOSTI

    MEDOBÈINSKEGA VODOVODA KRVAVEC

 

Župan Občine Mengeš

Franc JERIČ

 

Vabljeni: 

-          članice in člani občinskega sveta,

-         ga. Majda Zupanič, ZUP d.o.o.,

-         g. Leon Kobetič, LOCUS d.o.o.,

-         ga. Irena Karčnik, Medobčinski inšpektorat

-         nadzorni odbor,

-          člani delovnih teles občinskega sveta,

-         občinska uprava (direktorica občinske uprave in poročevalci),

-         mediji. 

 

 

 

Številka: 034-3/2013

Datum: 10.6.2013

 

OBČINSKEMU SVETU OBČINE MENGEŠ

 

Na podlagi 18. člena Poslovnika občinskega sveta

 

SKLICUJEM

 

20. sejo Občinskega sveta Občine Mengeš, ki bo

v četrtek, 20. junija 2013 ob 17. uri v

sejni sobi - poročni dvorani Občine Mengeš, Slovenska cesta 30, Mengeš

 

 

Predlagam naslednji dnevni red:

 

1.  OBRAVNAVA IN SPREJEM ZAPISNIKA 19. SEJE Z DNE 11.4.2014

2.   POBUDE IN VPRAŠANJA  

3.   SOGLASJE K SISTEMIZACIJI DELOVNIH MEST V VRTCU MENGEŠ

4.   PORABA PRESEŽKA PRIHODKOV NAD ODHODKI IN SREDSTEV IZ LETA 2012

      V OSNOVNI ŠOLI MENGEŠ

5.   SKLEP O UKINITVI JAVNEGA DOBRA parc. št. 2832/17 k. o. Mengeš

6.   POBUDA ZA ODKUP DREVOREDA RAVBARJEVEGA GRADU – UREDITEV

      NADOMESTNE SPREHAJALNE POTI OB PŠATI

7.   ODLOK O NAČINU OPRAVLJANJA REDNEGA VZDRŽEVANJA OBÈINSKIH JAVNIH 

      CEST IN DRUGIH PROMETNIH POVRŠIN V OBČINI MENGEŠ –II. Obravnava

8.   ODLOK O predmetu in pogojih za podelitev koncesije za OPRAVLJANJE 

      REDNEGA VZDRŽEVANJA OBČINSKIH JAVNIH CEST IN DRUGIH PROMETNIH

      POVRŠIN V OBČINI MENGEŠ – II. Obravnava

9.   LETNI PROGRAM PRODAJE FINANČNEGA PREMOŽENJA OBČINE MENGEŠ

      ZALETO 2013

10. ODLOK O POIMENOVANJU ULICE V UREDITVENEM NAÈRTU ME 23/2 – S PRI

      CEGVENCI ZAHOD MENGEŠ

11. SKLEP O POTRDITVI SESTAVE SKUPNE LISTE KANDIDATOV ZA ČLANA

      RAZVOJNEGA SVETA LJUBLJANSKE URBANE REGIJE ZA MANDATNO OBDOBJE

      2014 – 2020

12. POROČILO O ZAVRNITVI POBUDE ZA SKLIC IZREDNE SEJE

13. ZADNJA MOŽNOST/PRILOŽNOST SOFINANCIRANJA IZ EU SKLADOV/KOHEZIJE

      IN S TEM SEDANJA IZVEDBA PROJEKTA POVEÈANJA ZMOGLJIVOSTI

      MEDOBČINSKEGA VODOVODA KRVAVEC

 

Župan Občine Mengeš

        Franc Jerič 

 

Vabljeni: 

-         članice in člani občinskega sveta,

-         ga. Mateja Hribar Sicherl, ravnateljica Vrtca Mengeš

-         g. Milan Burkeljca, ravnatelj OŠ Mengeš

-         nadzorni odbor,

-         članidelovnih teles občinskega sveta,

-         občinska uprava (direktorica obèinske uprave in poroèevalci),

-       mediji. 

 

 

 

 

 

Številka: 034-2/2013

Datum: 2.4.2013

 

OBČINSKEMU SVETU OBČINE MENGEŠ

 

Na podlagi 18. člena Poslovnika občinskega sveta

 

SKLICUJEM

19. sejo Občinskega sveta Občine mengeš, ki bo

v četrtek, 11. aprila 2013 ob 17.00 uri v

sejni sobi - poročni dvorani Občine Mengeš, Slovenska cesta 30, Mengeš

 

Predlagam naslednji dnevni red:

 

1.OBRAVNAVA IN SPREJEM ZAPISNIKA 18. SEJE Z DNE 24.1.2013

2. POBUDE IN VPRAŠANJA

3. PREDLOG CENE ZA POMOČ DRUŽINI NA DOMU

4. CENE STORITEV OBVEZNIH GOSPODARSKIH JAVNIH SLUŽB VARSTVA OKOLJA 

5. SKLEP O PODELITVI PRIZNANJ OBČINE MENGEŠ ZA POMEMBNE TRAJNE DOSEŽKE,KI PRISPEVAJO K RAZVOJU, UGLEDU IN PROMOCIJI OBČINE V LETU 2013 ZA LETO 2013

6. POROČILO O REALIZACIJI RAZPOLAGANJA IN PRIDOBIVANJA NEPREMIČNEGAPREMOŽENJA ZA LETO 2012 (priloga k zaključnemu računu za leto 2012)

7. ODLOK O ZAKLJUČNEM RAČUNU PRORAČUNA OBČINE MENGEŠ ZA LETO 2012 - hitri postopek

8. POTRDITEV INVESTICIJSKEGA PROGRAMA ZA KANALIZACIJO OBMOČJA SEVERNEGA DELA MENGŠAIN POD GROBELJSKO CESTO Z OBNOVO OSTALE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

9. ODLOK O SPREMEMBI ODLOKA O PRORAČUNU OBČINE MENGEŠ ZA LETO 2013 - hitri postopek

10. ODLOK O SPREMEMBI ODLOKA O PRORAČUNU OBČINE MENGEŠ ZA LETO 2014 - hitri postopek

11. ODLOK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O GOSPODARSKIH JAVNIH SLUŽBAH V OBČINI MENGEŠ - hitri postopek

12. ODLOK O NAČINUOPRAVLJANJA REDNEGA VZDRŽEVANJA OBČINSKIH JAVNIH CEST IN DRUGIH PROMETNIH POVRŠIN V OBČINI MENGEŠ - I.Obravnava

13. ODLOK O PREDMETU IN POGOJIH ZA PODELITEV KONCESIJE ZA OPRAVLJANJE REDNEGA VZDRŽEVANJA OBČINSKIH JAVNIH CEST IN DRUGIH PROMETNIH POVRŠIN V OBČINI MENGEŠ - I. Obravnava

 

Župan Občine Mengeš

     Franc Jerič 

 

Vabljeni:

-         članice in člani občinskega sveta,

-         ga. Irena Gričar, direktorica Dom počitka Mengeš,

-         g. Marko Fatur, direktor JKP Prodnik d.o.o.,

-         ga. Tadeja Šušteršič, predsednica Komisije za podeljevanje priznanj,

-         ga. Nevenka Franko, FIMEX-N d.o.o.,

-         nadzorni odbor,

-         člani delovnih teles občinskega sveta,

-         občinska uprava (direktorica občinske uprave in poročevalci),

-       mediji.

 

 

 

Številka:

Datum:

 

 034-1/2013

 10. 1. 2013

 

 

 

 

OBČINSKEMU SVETU OBČINE MENGEŠ 

Na podlagi 18. člena Poslovnika občinskega sveta

S K L I C U J E M

 

18. sejo Občinskega sveta Občine Mengeš, ki bo

v četrtek, 24. januarja 2013 ob 17. uri v

 sejni sobi – poročni dvorani Občine Mengeš, Slovenska c. 30, Mengeš.

Predlagam naslednji dnevni red:

 

1.  OBRAVNAVA IN SPREJEM ZAPISNIKA 17. SEJE Z DNE 20. 12. 2012

2.  POBUDE IN VPRAŠANJA

3.  ODLOK O PRORAČUNU OBČINE MENGEŠ ZA LETO 2013 - II. obravnava, priloga tabela

4.  ODLOK O PRORAČUNU OBČINE MENGEŠ ZA LETO 2014 - II. obravnava, priloga tabela

5.  SPREJEM LETNEGA PROGRAMA ŠPORTA V OBČINI MENGEŠ ZA LETO 2013

6.  SKLEP O DODELITVI MESEČNE SUBVENCIJE ZA OTROKE, KI NISO BILI

     SPREJETI V VRTEC MENGEŠ

7.  VIŠINA TRDINOVE NAGRADE V LETU 2013

8.  SKLEP O JAVNEM RAZPISU ZA PODELITEV PRIZNANJ OBČINE MENGEŠ ZA

     POMEMBNE TRAJNE DOSEŽKE, KI PRISPEVAJO K RAZVOJU, UGLEDU IN

     PROMOCIJI OBČINE ZA LETO 2013

 

Župan občine Mengeš

Franc Jerič

 

Opomba: Gradivo k točki 7 bo posredovano naknadno.

 

Vabljeni:

-         članice in člani občinskega sveta,

-         nadzorni odbor,

-         člani delovnih teles občinskega sveta,

-         občinska uprava (direktorica občinske uprave in poročevalci),

-         mediji. 

 

  

Številka:

Datum:

 034-6/2012

 04.12.2012

 

 

 

 

OBČINSKEMU SVETU OBČINE MENGEŠ 

Na podlagi 18. člena Poslovnika občinskega sveta

S K L I C U J E M

17. sejo Občinskega sveta Občine Mengeš, ki bo

v četrtek, 20. DECEMBRA 2012 ob 17. uri v

 sejni sobi – poročni dvorani Občine Mengeš, Slovenska c. 30, Mengeš.

 

Predlagam naslednji dnevni red:

 

1.  OBRAVANAVA IN SPREJEM ZAPISNIKA 16. SEJE Z DNE 15.11.2012

2.  POBUDE IN VPRAŠANJA

3.  POROČILO O RAZVOJNEM POVEZOVANJU OBČINE MENGEŠ NA SUBREGIJSKI

     RAVNI

4.  PREDLOG LETNEGA NAČRTA RAVNANJA Z STVARNIM PREMOŽENJEM OBČINE

     MENGEŠ ZA LETO 2013

5.  ODLOK O PRORAČUNU OBČINE MENGEŠ ZA LETO 2013 - I. obravnava 

6.  ODLOK O PRORAČUNU OBČINE MENGEŠ ZA LETO 2014 - I. obravnava

7.  PREDLOG NOVE CENE PROGRAMOV VRTCA

8.  SKLEP O SPREMEMBI SKLEPA O POTRDITVI SISTEMIZACIJE DELOVNIH MEST

     V VRTCU MENGEŠ IN POVEČANJU ŠTEVILA OTROK V VSEH ODDELKIH

9.  NAKAZILO SREDSTEV ZA ODPRAVO POSLEDIC POPLAV

10.VOLITVE IN IMENOVANJA

               -   Imenovanje kandidata za predstavnika občine v Razvojni svet Ljubljanske

                   urbane regije

 

 

- Priloga k točki 5.: Proračun Občine Mengeš za leto 2013 - obrazložitve proračuna

  Občine Mengeš za leto 2013

 

- Priloga k točki 6.: Proračun Občine Mengeš za leto 2014 - obrazložitev proračuna

  Občine Mengeš za leto 2014

 

Župan Občine Mengeš

    Franc JERIČ

 

 Vabljeni:

-         članice in člani občinskega sveta,

-         ga. Aleksandra Gradišek, direktorica Centra za razvoj Litija,

-         ga. Mateja Hribar Sicherl, ravnateljica Vrtca Mengeš,

-         nadzorni odbor,

-         člani delovnih teles občinskega sveta,

-         občinska uprava (direktorica občinske uprave in poročevalci),

-         mediji. 

 

 

 

Številka:

Datum:

 

 

034-5/2012

02.11.2012

 

 

 

 

OBČINSKEMU SVETU OBČINE MENGEŠ 

Na podlagi 18. člena Poslovnika občinskega sveta

S K L I C U J E M

 

16. sejo Občinskega sveta Občine Mengeš, ki bo

v četrtek, 15. NOVEMBRA 2012 ob 17. uri v

 sejni sobi – poročni dvorani Občine Mengeš, Slovenska c. 30, Mengeš.

Predlagam naslednji dnevni red:

 

1. OBRAVNAVA IN SPREJEM ZAPISNIKA 15. SEJE Z DNE 18.10.2012

2. POBUDE IN VPRAŠANJA

3. PREDLOG ZNIŽANJA CEN PROGRAMOV RAZVOJNEGA ODDELKA

4. OBRAVNAVA OSNUTKA PROGRAMA KOMUNALNEGA OPREMLJANJA

    STAVBNIH ZEMLJIŠČ ZA OBMOČJE IZGRADNJE KANALIZACIJSKEGA

    OMREŽJA OB ROPRETOVI CESTI TER OSNUTEK ODLOKA O PODLAGAH

    ZA ODMERO KOMUNALNEGA PRISPEVKA ZA OBMOČJE IZGRADNJE

    KANALIZACIJSKEGA OMREŽJA OB ROPRETOVI CESTI - hitri postopek

5. PRAVILNIK O SOFINANCIRANJU TURISTIČNIH DRUŠTEV V OBČINI MENGEŠ

6. SKLEP O DOLOČITVI VREDNOSTI TOČKE ZA IZRAČUN KOMUNALNE TAKSE

    ZA LETO 2013

7. SKLEP O DOLOČITVI POVPREČNE GRADBENE CENE NA PODROČJU OBČINE

    MENGEŠ

8. SKLEP O DOLOČITVI VREDNOSTI TOČKE ZA IZRAČUN NADOMESTILA ZA

    UPORABO STAVBNEGA ZEMLJIŠČA V OBČINI MENGEŠ ZA LETO 2013

9. OKVIRNI PROGRAM DELA IN TERMINSKI PLAN SEJ OBČINSKEGA SVETA V

    LETU 2013

10.POTRDITEV INVESTICIJSKEGA PROGRAMA ZA NADGRADNJO CENTRALNE

     ČISTILNE NAPRAVE DOMŽALE KAMNIK in INVESTICIJSKI PROGRAM (celotno gradivo)

11.ZADRŽANJE SKLEPA

 

 

Župan Občine Mengeš

Franc JERIČ, l.r.

 

Opomba: Gradivo k točki 11. bo posredovano naknadno.

 

Vabljeni:

-         članice in člani občinskega sveta,

-         ga. Marjanca Bogataj, ravnateljica Osnovne šole Roje,

-         g. Uroš Košir, Locus d.o.o.

-         ga. Marjeta Stražar, direktorica CČN Domžale Kamnik

-         nadzorni odbor,

-         člani delovnih teles občinskega sveta,

-         občinska uprava (direktorica občinske uprave in poročevalci),

-         mediji 

 

 

 

Številka: 034-4/2012

Datum: 8.10.2012

 

OBÈINSKEMU SVETU OBČINE MENGEŠ

 

Na podlagi 18. èlena poslovnika obèinskega sveta

 

SKLICUJEM

15. sejo Občinskega sveta Občine Mengeš, ki bo

v četrtek, 18. OKTOBRA 2012, ob 17. uri v sejni

sobi - poroèni dvorani Obèine Mengeš, Slovenska cesta 30, Mengeš

 

Predlagam naslednji dnevni red:

 

1. OBRAVNAVA IN SPREJEM ZAPISNIKA 14. SEJE Z DNE 20.9.2012

2. POBUDE IN VPRAŠANJA

3. PREDLOG NOVE CENE PROGRAMOV VRTCA

4. ODLOK O SPREMEMBI ODLOKA O PRORAÈUNU OBÈINE MENGEŠ

    ZA LETO 2012 - HITRI POSTOPEK

5. ODLOK O POIMENOVANJU ULICE V OBMOÈJU OPPN M23/2 - PRI

    CEGVENCI ZAHOD MENGEŠ

6. PRAVILNIK O SOFINANCIRANJU DEJAVNOSTI DRUŠTEV NA PODROÈJU

    KMETIJSTVA IZ PRORAÈUNA OBÈINE MENGEŠ

7. VOLITVE IN IMENOVANJA

    - IZVOLITEV PREDSTAVNIKOV V VOLILNO TELO ZA VOLITVE ÈLANA

      DRŽAVNEGA SVETA

    - DOLOÈITEV KANDIDATA ZA ÈLANA DRŽAVNEGA SVETA

    - SOGLASJE K IMENOVANJU PREDSTAVNIKA V SVET ZAVODA OŠ ROJE

    - IMENOVANJE NADOMESTNEGA ÈLANA SVETA ZA PREVENTIVO IN

      VZGOJO V CESTNEM PROMETU

 

Župan Občine Mengeš

Franc JERIČ, l.r.

 

Opomba: Gradivo k točki 5 in 7 bo posredovano naknadno.

 

Vabljeni:

- članice in člani občinskega sveta

- Mateja Hribar Sicherl

- nadzorni odbor

- člani delovnih teles Obèinskega sveta

- občinska uprava (direktorica občinske uprave in poročevalci)

- mediji.

 

 

 

 

Številka:

Datum:

 034-4/2012

 6.9.2012

 

 

 

 

 

OBČINSKEMU SVETU OBČINE MENGEŠ 

Na podlagi 18. èlena Poslovnika obèinskega sveta

S  K L I C U J E M

14. sejo Občinskega sveta Občine Mengeš, ki bo

v četrtek, 20. SEPTEMBRA 2012 ob 17. uri v

 sejni sobi – poročni dvorani Občine Mengeš, Slovenska c. 30, Mengeš.

Predlagam naslednji dnevni red:

 

1.

OBRAVNAVA IN SPREJEM ZAPISNIKA 13. SEJE Z DNE 26.6..2012 

 

2.

POBUDE IN VPRAŠANJA

 

3.

UREDITEV SPREHAJALNE POTI OB PŠATI

 

4.

SOGLASJE K SISTEMIZACIJI DELOVNIH MEST V VRTCU MENGEŠ

 IN POVEÈANJU ŠTEVILA OTROK V VSEH ODDELKIH

 

5.

PORABA PRESEŽKA PRIHODKOV NAD ODHODKI IN SREDSTEV

 IZ LETA 2011

 

6.

POROÈILO O DELU ODGOVORNEGA UREDNIKA

GLASILA MENGŠAN IN NAÈRT DELA V LETU 2013

 

7.

ODLOK O SPREMEMBI IN DOPOLNITVI ODLOKA O JAVNEM

GLASILU MENGŠAN – hitri postopek

 

8.

poroÈilo O REALIZACIJI PRORAÈUNA OBÈINE

MENGEŠ v OBDOBJu januar – junij 2012 

- Poroèilo o realizaciji Obèine Mengeš v prvem polletju 2012

 

        9.

SMERNICE za IZDELAVO proraÈunA OBÈINE MENGEŠ

ZA LETI 2013 in 2014 TER naÈrt razvojnih programov

za letA OD 2013 DO 2016  

 

10.

VOLITVE IN IMENOVANJA Imenovanje predstavnika v sveta zavoda Knjižnice Domžale Imenovanje predstavnika v svet zavoda Dom poèitka Mengeš

 

 

Župan Občine Mengeš

 Franc JERIČ, l.r.

 

 

Opomba: 

 

Vabljeni:

-     članice in člani občinskega sveta,

-         Zdravko Grginič,

-         mag. Marta Vahtar, ICRO d.o.o., Domžale

-         Matega Hribar Sicherl, ravnateljica Vrtca Mengeš

-         Milan Burkeljca, ravnatelj OŠ Mengeš

-         Edvard Vrtačnik, odgovorni urednik glasila Mengšan

-         nadzorni odbor,

-     člani delovnih teles občinskega sveta,

-         občinska uprava (direktorica občinske uprave in poročevalci),

-     mediji

 

Številka:

Datum:

 034-3/2012

 11.6.2012

 

 

 

 

 

OBČINSKEMU SVETU OBČINE MENGEŠ 

Na podlagi 18. èlena Poslovnika obèinskega sveta

S K L I C U J E M

13. sejo Obèinskega sveta Obèine Mengeš, ki bo

v èetrtek, 21. JUNIJA 2012 ob 17. uri v

 sejni sobi – poroèni dvorani Obèine Mengeš, Slovenska c. 30, Mengeš.

Predlagam naslednji dnevni red:

 

1.

OBRAVNAVA IN SPREJEM ZAPISNIKA 

 12. SEJE Z DNE 19.4.2012 

 

2.

OCENA IZVAJANJA OBÈINSKEGA PROGRAMA

VARNOSTI OBÈINE MENGEŠ

 

3.

POBUDE IN VPRAŠANJA

 

4.

ODLOK O KONCESIJI ZA OPRAVLJANJE LOKALNE

GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE DOBAVE,

POSTAVITVE, VZDRŽEVANJA IN IZVAJANJA JAVNE

RAZSVETLJAVE V OBÈINI MENGEŠ 

 

5.

OBRAVNAVA ANALIZE IZVAJANJA STRATEGIJE

RAZVOJA OBÈINE MENGEŠ

 

6.

STANJE PROJEKTOV VODOOSKRBE V OBÈINI MENGEŠ

 

7.

ODLOK O OBÈINSKEM PODROBNEM PROSTORSKEM

NAÈRTU ZA OBMOÈJE UREJANJA ME 30-S

PRI CEGVENCI VZHOD MENGEŠ – ii. OBRAVNAVA

Predlog 1, Predlog 2, grafika 

 

8.

odlok o PROGRAMU OPREMLJANJA STAVBNIH

ZEMLJIŠÈ na OBMOÈJu OBÈINSKEGA 

 podrobnega prostorskega naèrta za

obmoèje urejanja me 30 – s pri cegvenci

vzhod mengeš - i. OBRAVNAVA 

 

 

9.

ODLOK O SPREMEMBI IN DOPOLNITVI ODLOKA O

JAVNEM GLASILU MENGŠAN – hitri postopek 

 

10.

ODLOK O JAVNEM KOMUNALNEM PODJETJU

PRODNIK D.O.O. – II. obravnava

 

 

 

Župan Obèine Mengeš

 Franc JERIÈ

 

 

Opomba: 

 

Vabljeni:

-         èlanice in èlani obèinskega sveta,

-         dr. Aleksij Možina,

-         g. Bojan Mažgon,

-         g. Marko Fatur, direktor JKP Prosnik d.o.o.,

-         ga. Irena Karènik, Medobèinski inšpektorat in redarstvo,

-         g. Ferdo Jordan, LUZ d.d.,

-         g. Martin Starc, LUZ d.d.,

-         nadzorni odbor,

-         èlani delovnih teles obèinskega sveta,

-         obèinska uprava (direktorica obèinske uprave in poroèevalci),

-          mediji 

 

 

12. SEJA OBÈINSKEGA SVETA OBÈINE MENGEŠ- èetrtek, 19. april 2012 ob 17. uri

 

Dnevni red:

- OBRAVNAVA IN SPREJEM ZAPISNIKA 11. SEJE Z DNE 2.2.2012

- POBUDE IN VPRAŠANJA

- STANJE PROJEKTOV VODOOSKRBE V OBÈINI MENGEŠ

- SPREMEMBA CENE ZA IZVAJANJE STORITVE "POMOÈ NA DOMU" 

- OBVEZNA RAZLAGA 18. ÈLENA ODLOKA O LOKACIJSKEM NAÈRTU ME 25 MALI MENGEŠ

- OBVEZNA RAZLAGA DOLOÈIL IZ POGLAVJA LOKACIJSKI POGOJI IN USMERITVE ZA PROJEKTIRANJE IN GRADNJO IZ ODLOKA O OBÈINSKEM LOKACIJSKEM NAÈRTU (OLN) ZA OBMOÈJE UREJANJA ME 23/2-S PRI CEGVENCI ZAHOD MENGEŠ (Uradni vestnik Obèine Mengeš, št. 5/2006, 8/2011)

- SKLEP O UKINITVI JAVNEGA DOBRA parc. št. 1067/4 k.o. Loka

- SKLEP O UKINITVI JAVNEGA DOBRA parc. št. 2925/58 k.o. Mengeš

- ODLOK O ZAKLJUÈNEM RAÈUNU PRORAÈUNA OBÈINE MENGEŠ ZA LETO 2011 - hitri postopek

- POROÈILO O REALIZACIJI RAZPOLAGANJA IN PRIDOBIVANJA NEPREMIÈNINSKEGA PREMOŽENJA ZA LETO 2011 (priloga k zakljuènemu raèunu za leto 2011)

- LETNI PROGRAM PRODAJE FINANÈNEGA PREMOŽENJA OBÈINE MENGEŠ ZA LETO 2012

- PORABA PRESEŽKA PRIHODKOV NAD ODHODKI IN SREDSTEV IZ LETA 2011 - KNJIŽNICA DOMŽALE

- PRAVILNIK O SOFINANCIRANJU MLADINSKIH PROGRAMOV IN PROJEKTOV V OBÈINI MENGEŠ

- ODLOK O SPREMEMBI ODLOKA O RAVNANJU S KOMUNALNIMI ODPADKI V OBÈINI MENGEŠ (POPRAVEK REDAKCIJSKE NAPAKE) - hitri postopek

- ODLOK O SPREMEMBI IN DOPOLNITVI ODLOKA O JAVNEM GLASILU MENGŠAN - hitri postopek

- SKLEP O PODELITVI PRIZNANJ V OBÈINI MENGEŠ ZA POMEMBNE TRAJNE DOSEŽKE, KI PRISPEVAJO K RAZVOJU, UGLEDU IN PROMOCIJI OBÈINE V LETU 2012

- SKLEP O PODELITVI TRDINOVE NAGRADE V LETU 2012

- POROÈILO JAVNIH ZAVODOV, CENTRA ZA SOCIALNO DELO, MEDOBÈINSKEGA INŠPEKTORATA IN REDARSTVA TER JKP PRODNIK IN CÈN DOMŽALE - KAMNIK ZA LETO 2011

- POROÈILO NADZORNEGA ODBORA ZA LETO 2011 TER POROÈILO O PORABI SREDSTEV NADZORNEGA ODBORA OBÈINE MENGEŠ ZA LETO 2011

- VOLITVE IN IMENOVANJA - PREDHODNO SOGLASJE K IMENOVANJU DIREKTORICE ZAVODA DOM POÈITKA MENGEŠ