Mandat 2014 - 2018

  Številka: Datum: 9000-6/2018-1 5.10.2018        

 

OBČINSKEMU SVETU OBČINE MENGEŠ

 

S K L I C U J E M

 

 27. sejo Občinskega sveta Občine Mengeš, ki bo v sredo, 17. oktobra 2018 ob 17. uri v  sejni sobi – poročni dvorani Občine Mengeš, Slovenska c. 30, Mengeš.

 

Predlagam naslednji dnevni red:                                                                                                                                                                                                                                                                        1. OBRAVNAVA IN SPREJEM ZAPISNIKA 26. SEJE Z  DNE 21.6. 2018 IN ZAPISNIKA KORESPONDENČNE SEJE Z DNE 27. SEPTEMBRA 2018                                                                 2. ODLOK O SPREMEMBI ODLOKA O PRORAČUNU OBČINE MENGEŠ ZA LETO 2018 – skrajšani postopek

    - predlog Odloka 

    - splošni del 

    - posebni del

    - načrt razvojnih programov 3. ODLOK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH OBČINSKEGA PROSTORSKEGA NAČRTA OBČINE MENGEŠ ZA OBMOČJE LEK (SD OPN 2) – DRUGA OBRAVNAVA

    - priloga 4. PREDLOG DOPOLNITVE LETNEGA PROGRAMA PRIDOBIVANJA IN RAZPOLAGANJA NEPREMIÈNIN ZA LETI 2017 IN 20185. SKLEP O DOLOČITVI POVPREČNE GRADBENE CENE NA PODROČJU OBČINE MENGEŠ ZA LETO 2019 TER VREDNOSTI ZEMLJIŠČ IN ODŠKODNIN ZA TRAJNO USTANOVITEV SLUŽNOSTI6. SKLEP O DOLOČITVI VREDNOSTI TOČKE ZA IZRAČUN KOMUNALNE TAKSE ZA LETO 2019 7. SKLEP O DOLOČITVI VREDNOSTI TOČKE ZA IZRAČUN NADOMESTILA ZA UPORABO STAVBNEGA ZEMLJIŠČA V OBČINI MENGEŠ ZA LETO 20198. SKLEP O DELNEM POVRAČILU STROŠKOV ZA ORGANIZIRANJE IN FINANCIRANJE VOLILNE KAMPANJE V OBČINI MENGEŠ ZA LOKALNE VOLITVE 2018 9. POBUDE IN VPRAŠANJA

 

Župan Občine Mengeš Franc JERIČ

 

Vabljeni: - članice in člani občinskega sveta, - Manca Jug, Locus d.o.o., - Nadzorni odbor Občine Mengeš, - občinska uprava.

 

Številka:

Datum:

9000-5/2018-1

24.9.2018

 

 

 

 

 

OBČINSKEMU SVETU OBČINE MENGEŠ 

Na podlagi 29. in 30. člena Poslovnika občinskega sveta (Uradni vestnik Občine Mengeš, št. 9/17)

 

 

 

S K L I C U J E M

3. izredno sejo Občinskega sveta Občine Mengeš, ki bo

v četrtek, 27. septembra 2018 ob 17. uri v

 sejni sobi – poročni dvorani Občine Mengeš, Slovenska c. 30, Mengeš.

 

 

 

Predlagam naslednji dnevni red:

      

 

CENIK OGLASNEGA PROSTORA GLASILA MENGŠAN ZA PREDSTAVITEV KANDIDATOV IN LIST KANDIDATOV V ČASU VOLILNE KAMPANJE ZA LOKALNE VOLITVE 2018 

 

 

 

 

 

 

Župan Občine Mengeš

                                                                                                                                                   Franc JERIČ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vabljeni:

-       članice in člani občinskega sveta,

-       občinska uprava (direktor občinske uprave in poročevalci),

 

Številka:

Datum:

9000-4/2018-1

7.6.2018

 

 

 

 

 

 

OBČINSKEMU SVETU OBČINE MENGEŠ

 

S K L I C U J E M

 

26. sejo Občinskega sveta Občine Mengeš, ki bo

četrtek, 21. junija 2018 ob 17. uri v

sejni sobi – poročni dvorani Občine Mengeš, Slovenska c. 30, Mengeš.

 

 

Predlagam naslednji dnevni red:

                                                                                                                                                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                                                  

1.

OBRAVNAVA IN SPREJEM ZAPISNIKA 25. SEJE Z  DNE 17.5.2018                                                                              

2.

VOLITVE  IN  IMENOVANJA                                                                                                                 

-        Imenovanje Občinske volilne komisije Občine Mengeš

3.

ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE MENGEŠ ZA LETO 2017– skrajšani postopek          

- predlog Zaključnega računa

- tabele s prilogami

- obrazložitve

4.

ODLOK OPOKOPALIŠKEM REDU V OBČINI MENGEŠ –

druga obravnava                                    

5.

ODLOK O TURISTIČNI TAKSI V OBČINI MENGEŠ –

druga obravnava                                                            

6.

SOGLASJE K SISTEMIZACIJI DELOVNIH MEST V VRTCU MENGEŠ ZA ŠOLSKO LETO 2018/2019 IN POVEČANJU ŠTEVILA ZA NAJVEČ DVA OTROKA V VSEH ODDELKIH

- priloga

7.

POBUDE IN VPRAŠANJA

 

 

                                                                                                                Župan Občine Mengeš

                                                                                                                       Franc JERIČ

 

 

 

 Opomba:

- predlog dodatne toče predlagatelja Tomaža Štebeta: UKREPI SVETA OBČINE MENGEŠ ZA IZVAJANJE SKLEPOV SVETA OBČINE MENGEŠV ZVEZI ZMEDOBČINSKIM VODOOSKRBNIM SISTEMOM KRVAVEC, ZA POVRNITEV VODNIHPRAVIC OBČINE MENGEŠ NA IZVIRIH KRVAVEC, ZA POVRNITEV OSKRBE IN DRUGOZARADI KRŠITEV ZAKONODAJE IN USTAVE TER ZA ODGOVORNO SODELOVANJE OBČINE MENGEŠ Z DRUGIMI OBČINAMI NA SKUPNEM SISTEMU IN ZA POVEZOVANJE MEDVODNIMI VIRI IN VODOOSKRBNIMI SISTEMI

 

 

 

Vabljeni:

-       članice in člani občinskega sveta,

-       Marko Fatur, JKP Prodnik d.o.o.,

-       Mateja Hribar Sicherl, Vrtec Mengeš

-       Nadzorni odbor Občine Mengeš,

-       občinska uprava.

 

 

 

Številka: 9000-3/2018-1

Datum: 7.5.2018

 

OBČINSKEMU SVETU OBČINE MENGEŠ

 

 

 

S K L I C U J E M

 

 

25. sejo Občinskega sveta Občine Mengeš, ki bo

četrtek, 17. maja 2018 ob 17. uri vsejni sobi – poročni dvorani Občine Mengeš, Slovenska c. 30, Mengeš.

 

 

 

Predlagam naslednji dnevni red:

                                                                                                                                                                              

                                                                                                                                               

 

1. OBRAVNAVA IN SPREJEM ZAPISNIKA 23. SEJE Z  DNE 18. 1. 2018 in

     24. SEJE Z DNE 22.3.2018    

2. VOLITVE IN IMENOVANJA

    Imenovanje Občinske volilne komisije Občine Mengeš

3. ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE MENGEŠ ZA LETO 2017 – skrajšani postopek

     - odlok

     - priloge

     - obrazložitve

4. ODLOK O SPREMEMBI ODLOKA O PRORAČUNU OBČINE MENGEŠ ZA LETO 2018 -skrajšani postopek            

      - odlok

      - priloga

5. ODLOK O POKOPALIŠKEM REDU V OBČINI MENGEŠ – prva obravnava                                  

6. ODLOK O TURISTIČNI TAKSI V OBČINI MENGEŠ – prva obravnava                                          

7. PORABA PRESEŽKA PRIHODKOV NAD ODHODKI IZ LETA 2017 – OSNOVNA ŠOLA MENGEŠ

      - priloga

8. PREDLOG NOVE CENE PROGRAMOV ZA PREDŠOLSKO VZGOJO V VRTCU MENGEŠ    

     - priloga    

9. POROČILA O POSLOVANJU AVNIH ZAVODOV IN MEDOBČINSKEGA INŠPEKTORATA IN REDARSTVA V LETU 2017

     - Medobčinski inšpektorat in redarstvo

     - Knjižnica Domžale

     - Mestne lekarne

     - Osnovna šola Mengeš

     - Vrtec Mengeš

     - Glasbena šola Mengeš

     - Osnovna šola Roje

10. POROČILO PREDSTAVNIKOV OBČINE MENGEŠ V SVETIH JAVNIH ZAVODOV

       - priloga

11. POBUDE IN VPRAŠANJA            

 

 

                                                                                        Župan Občine Mengeš

                                                                                                Franc Jerič

 

Opomba: Gradivo k točki 2 bo posredovano naknadno.

                                                          

  Vabljeni:

      

-       članice in člani občinskega sveta,

-        Lidija Žvegla, zunanja sodelavka, 

-       Marko Fatur, JKP Prodnik d.o.o.,

-       Milan Burkeljca, Osnovna šola Mengeš,

-       Nada Vuković, Osnovna šola Mengeš,

-       Mateja Hribar Sicherl, Vrtec Mengeš,

-       Neža Pibernik, Vrtec Mengeš,

-       Nadzorni odbor Občine Mengeš,

-       občinska uprava.

Številka: 9000-2/2018-1

Datum: 9.3.2018

 

 

OBÈINSKEMU SVETU OBČINE MENGEŠ

 

 

 

S K L I C U J E M

 

 

24. sejo Občinskega sveta Občine Mengeš, ki bo

četrtek, 22. MARCA 2018 ob 17. uri vsejni sobi – poročni dvorani Občine Mengeš, Slovenska c. 30, Mengeš.

 

 

 

Predlagam naslednji dnevni red:

                                                                                                                                                                              

                                                                                                                                               

 

1. OBRAVNAVA IN SPREJEM ZAPISNIKA 23. SEJE Z  DNE 18. 1.   

    2018    

2. POROČILO O GRADNJI OBVOZNICE MENGEŠ  

    -priloga

3. POTRDITEV DIIPa ZA PROJEKT »REGIONALNA KOLESARSKA POVEZAVA KAMNIK – MENGEŠ – TRZIN – LJUBLJANA«  

- priloga     

4. LETNO POROČILO O IZVEDENIH UKREPIH IZ AKCIJSKEGA NAČRTA LOKALNEGA ENERGETSKEGA KONCEPTA (LEK) IN NJIHOVIH UČINKIH V OBČINI MENGEŠ ZA LETO 2017 IN PLAN DELA ZA LETO 2018 

- priloga 1

- priloga 2

- priloga 3              

5. SKLEP O PODELITVI PRIZNANJ OBČINE MENGEŠ 

    - priloga

6. SKLEP O PODELITVI TRDINOVE NAGRADE V LETU 2018 

7. UREDITEV MESTNEGA SREDIŠČA MENGŠA 

    - priloga

8. POBUDE IN VPRAŠANJA            

 

 

                                                                                        Župan Občine Mengeš

                                                                                                Franc Jerič

 

Opomba: Gradivo k točki 6 bo posredovano naknadno.

Priloga: Poročilo odgovornega urednika glasila Mengšan za leto 2017.

                                                          

  Vabljeni:

-       članice in člani občinskega sveta,

-       Aleš Hojs, DRI upravljanje investicij d.o.o.,

-       Katarina Pogačnik, Envirodual d.o.o.,

-       Barbara Strajnar, koordinatorica projekta,

-       Stanislav Golob, predsednik Komisije za podeljevanje priznanj

-       Tomaž Schlegl, zunanji sodelavec,

-       Nadzorni odbor Občine Mengeš,

-       občinska uprava,

-       mediji.

 

Številka: 9000-1/2018-1

Datum: 15.1.2018

 

OBČINSKEMU SVETU OBČINE MENGEŠ

 

SKLICUJEM

 

23. sejo Občnskega sveta Občine Mengeš, ki bo v

četrtek, 25. januarja 2018 ob 17. uri v

sejni sobi - poročni dvorani Občine Mengeš, Slovenska cesta 30, Mengeš

 

Predlagam naslednji dnevni red:

 

1.  OBRAVNAVA IN SPREJEM ZAPISNIKA NADALJEVANJA 21. SEJE IN 22. SEJE Z DNE 7. 12. 2017

2.  VOLITVE IN IMENOVANJA

    - Imenovanje predstavnikov ustanovitelja v Svet zavoda Vrtec Mengeš

3.  OBVEZNA RAZLAGA 112. ČLENA ODLOKA O OBČINSKEM PROSTORSKEM NAČRTU OBČINE MENGEŠ ZA ENOTO UREJENJA PROSTORA EUP ME 39 CU/5, 34 ALINEA (URADNI VESTNIK OBČINE MENGEŠ ŠT. 5/13 IN 6/13 POPRAVEK)

- priloga: Soglasje Zavoda za kulturno dedišino RS št. 35101-0037/2016-2

4.  OBRAVNAVA DOPOLNJENEGA OSNUTKA SPREMEMB IN DOPOLNITEV OBČINSKEGA PROSTORSKEGA NAČRTA OBČINE MENGEŠ ZA OBMOČJE LEK (SD OPN 2) - PRVA OBRAVNAVA

- priloga grafika 1

- priloga grafika 2

5.  PREDLOGI SPREMEMB POSLOVNIKA OBČINSKEGA SVETA OBČINE MENGEŠ

6.  LETNI PROGRAM KULTURE V OBČINI MENGEŠ ZA LETO 2018

7.  SKLEP O JAVNEM RAZPISU ZA PODELITEV PRIZNANJ OBČINE MENGEŠ ZA POMEMBNE TRAJNE DOSEŽKE, KI PRISPEVAJO K RAZVOJU, UGLEDU IN PROMOCIJI OBČINE ZA LETO 2018

8.  VIŠINA TRDINOVE NAGRADE V LETU 2018

9.  POBUDE IN VPRAŠANJA

 

Župan Občine Mengeš

Franc JERIČ

 

Opomba: Gradivo k točki 2 in 8 bo posredovano naknadno.

 

Vabljeni:

-         članice in člani občinskega sveta,

-         Frano Toš, Darja Glavaš Prva hiša d.o.o.,

-         Miloš Ekar, ZVKDS OE Kranj,

-         Manca Jug, Locus d.o.o.,

-         Nadzorni odbor Občine Mengeš,

-         občinska uprava,

-          mediji.

 

   

Številka: 9000-1/2017-1

Datum: 24.11.2017

 

OBČINSKEMU SVETU OBČINE MENGEŠ

 

SKLICUJEM

 

nadaljevanje 21. seje Občinskega sveta Občine Mengeš, ki bo v

četrtek, 7. decembra 2017 ob 17. uri v

sejni sobi - poročni dvorani Občine Mengeš, Slovenska c. 30, Mengeš

 

Obravnavana bo nedokončana točka potrjenega dnevnega reda:

 

7.  POBUDE IN VPRAŠANJA 

 

in 22. sejo Občinskega sveta Občine Mengeš, ki bo

v četrtek, 7. decembra 2017 po končani 21. seji Občinskega sveta Občine Mengeš v sejni sobi - 

poročni dvorani Občine Mengeš, Slovenska c. 30, Mengeš

 

Predlagam naslednji dnevni red:

 

1.  OBRAVNAVA IN SPREJEM ZAPISNIKA 21. SEJE Z DNE 21.9.2017 IN 2. IZREDNE SEJE Z DNE 19.10.2017

2.  VOLITVE IN IMENOVANJA

     Imenovanje nadomestnega èlana Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu

3.  ODLOK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O KNJIŽNICI DOMŽALE - skrajšani postopek

4.  OBVEZNA RAZLAGA ODLOKA O OPN OBČINE MENGEŠ - območje urejanja ME 39 CU/5

5.  ODLOK O SPREMEMBI ODLOKA O PRORAČUNU OBČINE MENGEŠ ZA LETO 2017 - skrajšani postopek

     - predlog Odloka

     - tabele

6.  ODLOK O SPREMEMBI ODLOKA O PRORAČUNU OBČINE MENGEŠ ZA LETO 2018 - skrajšani postopek

    - predlog Odloka

     - tabele

7. LETNI PROGRAM ŠPORTA V OBČINI MENGEŠ ZA LETO 2018

8.  URADNO PREČIŠČENO BESEDILO POSLOVNIKA OBČINSKEGA SVETA OBČINE MENGEŠ - skrajšani postopek

9.  OBVEZNA RAZLAGAODLOKA O OBČINSKEM PODROBNEM PROSTORSKEM NAČRTU ZA OBMOČJE UREJENJA ME 30-S PRI CEGVENCI VZHOD MENGEŠ 

10. PREDLOG DOPOLNITVE LETNEGA PROGRAMA PRIDOBIVANJA INRAZPOLAGANJA NEPREMIČNIN ZA LETI 2017 IN 2018

11.SKLEP O UKINITVI JAVNEGA DOBRA parc. št. 2833/2 k. o. Mengeš

12. SKLEP O DOLOČITVI POVPREČNE GRADBENE CENE NA PODROČJU OBČINEMENGEŠ ZA LETO 2018 TER VREDNOSTI ZEMLJIŠÈ IN ODŠKODNINZA TRAJNO USTANOVITEV SLUŽNOSTI

13. SKLEP O DOLOČITVI VREDNOSTI TOČKE ZA IZRAČUN KOMUNALNE TAKSE ZA LETO 2018

14. SKLEP O DOLOČITVI VREDNOSTI TOÈKE ZA IZRAČUN NADOMESTILAZA UPORABO STAVBNEGA ZEMLJIŠČA V OBČINI MENGEŠ ZA LETO 2018

15. POBUDE IN VPRAŠANJA

 

Župan Občine Mengeš

Franc JERIČ

 

Opomba: Gradivo k točki 4 bo posredovano naknadno.

 

Vabljeni:

-         članice in člani občinskega sveta,

-         Frano Toš, Evio d.o.o.,

-         Barbara Zupanc Oberwalder, Knjižnica Domžale,

-          Olfa Grbec, zunanji strokovni sodelavec,

-         Nadzorni odbor Občine Mengeš,

-         občinska uprava,

-          mediji.

 

 

Številka: 900-9/2017-1

Datum: 10.10.2017

 

OBÈINSKEMU SVETU OBČINE MENGEŠ

 

Na podlagi 29. člena Poslovnika občinskega sveta (Uradni vestnik Občine Mengeš, št. 1/15)

 

SKLICUJEM

 

2. izredno sejo Občineskega sveta Občine Mengeš, ki bo

v četrtek, 19. oktobra 2017 ob 17. uri v

sejni sobi - poročni dvorani Občine Mengeš, Slovenska c. 30, Mengeš

 

 

Predlgam naslednji dnevni red:

 

1. VOLITVE IN IMENOVANJA

    Izvolitev predstavnikov v volilno telo za volitve člana Državnega sveta

- popravljen predlog

 

Župan Občine Mengeš

Franc JERIÈ

 

 

Vabljeni:

- članice in člani občinskega sveta,

- občinska uprava (direktor občinske uprave in poročevalci),

 

 

Številka: 900-7/2017-1

Datum: 7.9.2017

 

OBČINSKEMU SVETU OBČINE MENGEŠ

 

SKLICUJEM

 

21. sejo Občinskega sveta Občine Mengeš, ki bo

v četrtek, 21. septembra 2017 ob 17. uri v

sejni sobi - poročni dvorani Občine Mengeš, Slovenska c. 30, Mengeš

 

 

Predlagam naslednji dnevni red:

 

1. OBRAVNAVA IN SPREJEM ZAPISNIKA 20. SEJE Z DNE 22.6.2017

2. ODLOK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O OBČINSKEM PROSTORSKEM NAČRTU ZA OBMOČJE EUP ME 76 (DRNOVO) - DRUGA OBRAVNAVA

3. SKLEP O UKINITVI JAVNEGA DOBRA parc. št. 2905/5 k.o. Mengeš

4. PORABA NEPORABLJENIH SREDSTEV V UPRAVLJANJU IN PRESEŽKA PRIHODKOV NAD ODHODKI IZ PRETEKLIH LET - KNJIŽNICA DOMŽALE

5. PREDLOG SPREMEMBE POSLOVNIKA OBČINSKEGA SVETA OBČINE MENGEŠ - skrajšani postopek

6. POROČILO O IZVRŠEVANJU PRORAČUNA OBČINE MENGEŠ ZA OBDOBJE OD 1.1.2017 DO 30.6.2017

    - obrazložitve

    - tebelarni del

7. POBUDE IN VPRAŠANJA

 

Župan Občine Mengeš

Franc JERIČ

 

 

Vabljeni:

- članice in člani občinskega sveta

- Peter Lovšin, Urbania d.o.o.

- Barbara Zupanc Oberwalder, Knjižnica Domžale

- Nadzorni odbor Občine Mengeš

- občinska uprava

- mediji

 

 

Številka: 901-4/2017-1

Datum: 12.6.2017

 

OBČINSKEMU SVETU OBČINE MENGEŠ

 

SKLICUJEM

 

20. sejo Občinskega sveta Občine Mengeš, ki bo

v četrtek 22. JUNIJA 2017 ob 17. uri v

sejni sobi - poročni dvorani Občine Mengeš, Slovenska c. 30, Mengeš

 

Predlagam naslednji dnevni red:

 

1.  OBRAVNAVA IN SPREJEM ZAPISNIKA 19. SEJE Z DNE 18.5.2017

2.  SOGLASJE K SISTEMIZACIJI DELOVNIH MEST V VRTCU MENGEŠ ZA ŠOLSKO LETO 2017/2018 IN POVEČANJU ŠTEVILA ZA NAJVEČ DVA    

     OTROKA V VSEH ODDELKIH

3.  PREDSTAVITEV IDEJNE ZASNOVE NIZKOENERGIJSKE VEČNAMENSKE ŠPORTNE DVORANE V MENGŠU

4. POBUDE IN VPRAŠANJA

 

Župan Občine Mengeš

Franc JERIČ

 

Opomba: Gradiva k točki 3 ni, ker bo projektant na sami seji predstavil idejno zasnovo nizkoenergijske večnamenske športne dvorane v Mengšu.

 

 

Vabljeni:

- članice in člani občinskega sveta,

- Mateja Hribar Sicherl, Vrtec Mengeš,

- Gregor Košorok, KošorokGartner Arhitekti d.o.o.,

- Gradbeni odbor za izgradnjo večnamenske športne dvorane,

- Nadzorni odbor Občine Mengeš,

- člani delovnih teles občinskega sveta,

- občinska uprava,

- mediji.

 

 

Številka: 900-6/2017-1

Datum: 5.5.2017

 

OBČINSKEMU SVETU OBČINE MENGEŠ

 

SKLICUJEM

19. sejo Občinskega sveta Občine Mengeš, ki bo

v četrtek, 18. MAJA 2017 ob 17. uri v

sejni sobi - poročni dvorani Občine Mengeš, Slovenska c. 30, Mengeš

 

 

Predlagam naslednji dnevni red:

 

1.  OBRAVNAVA IN SPREJEM ZAPISNIKA 18. SEJE Z DNE 16.3.2017

2.  VOLITVE IN IMENOVANJA

- Imenovanje predstavnikov ustanovitelja v Svet Osnovne šole Mengeš

- Imenovanje predstavnika ustanovitelja v Svet Knjižnice Domžale

- Imenovanje predstavnika ustanoviteljev v Svet Glasbene šole Domžale

3.  ZAKLJUČNI RAČUN OBČINE MENGEŠ ZA LETO 2016 - skrajšani postopek

     obrazložitev

4.  POROČILA O POSLOVANJU JAVNIH ZAVODOV IN MEDOBČINSKEGA INŠPEKTORATA IN REDARSTVA V LETU 2016 IN PREDSTAVNIKOV OBČINE V JAVNIH ZAVODIH

     - Osnovna šola Mengeš

     - Vrtec Mengeš

     - Osnovna šola Roje

     - Glasbena šola Domžale

     -Knjižnica Domžale

     - Zdravstveni dom Domžale

     - Mestne lekarne

     - Medobčinski inšpektorat in redarstvo

     - JP CČN domžale - Kamnik

     - dodatni poročili predstavnikov

5.  ODLOK O SPREMEMBI ODLOKA O PRORAČUNU OBČINE MENGEŠ ZA LETO 2017 – skrajšani postopek

6.  ODLOK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O OBČINSKEM PODROBNEM PROSTORSKEM NAČRTU ZA OBMOČJE UREJANJA ME 30-S PRI CEGVENCI VZHOD MENGEŠ – ZA ENOTE UREJANJA P1; P2; P3 IN P4 – II. obravnava

7.  OBRAVNAVA PREDLOGA ODLOKA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O OBČINSKEM LOKACIJSKEM NAČRTU OBMOČJA »ME 25 MALI MENGEŠ« -SPREMEMBA ŠT. 2

8.  PORABA PRESEŽKA PRIHODKOV NAD ODHODKI IZ LETA 2016 – OSNOVNA ŠOLA MENGEŠ

9.  PORABA PRESEŽKA PRIHODKOV NAD ODHODKI IZ LETA 2016 – VRTEC MENGEŠ

10. PREDLOG DOPOLNITVE LETNEGA PROGRAMA PRIDOBIVANJA IN RAZPOLAGANJA NEPREMIČNIN ZA LETI 2017 IN 2018

11. SKLEP O UKINITVI JAVNEGA DOBRA parc. št. 1066/6 k. o. Loka 

12. POBUDE IN VPRAŠANJA 

 

Župan Občine Mengeš

Franc JERIČ

 

Zapisniki pristojnih odborov  

 

Vabljeni:

- članice in člani občinskega sveta,

- Martin Starc, Lin nepremičnine d.o.o.,

- Vera Rutar, RRD d.o.o.,

- Milan Burkeljca, Osnovna šola Mengeš,

- Nada Vukovič, Osnovna šola Mengeš,

- Neža Zalokar, Vrtec Mengeš,

- Nadzorni odbor Občine Mengeš,

- člani delovnih teles občinskega sveta,

- občinska uprava,

- mediji.       

     

Številka: 900-4/2017-1

Datum: 6.3.2017

 

OBČINSKEMU SVETU OBČINE MENGEŠ

 

SKLICUJEM

 

18. sejo Občinskega sveta Občine Mengeš, ki bo

v četrtek, 16. MARCA 2017 ob 17.00 uri v

sejni sobi - poročni dvorani Občine Mengeš, Slovenska c. 30, Mengeš

 

 

Predlagam naslednji dnevni red:

 

1.   OBRAVNAVA IN SPREJEM ZAPISNIKA 17. SEJE Z DNE 19.1.2017

2.   ODLOK O SPREMEMBI ODLOKA O PRORAČUNU OBČINE MENGEŠ ZA LETO 2017 (DOPOLNITEV NRP) - SKRAJŠANI POSTOPEK IN ODLOK O SPREMEMBI ODLOKA O PRORAČUNU OBČINE MENGEŠ ZA LETO 2018 (DOPOLNITEV NRP) - SKRAJŠANI POSTOPEK

3.   PRAVILNIK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH PRAVILNIKA ZA SOFINANCIRANJE PRIREDITEV

4.   SPREJEM IZJAVE OBČINSKEGA SVETA O SEZNANITVI S FINANČNIM JAMSTVOM IN ODGOVORNOSTJO

 ZAGOTAVLJANJA IZVIRNIH NALOG OBČINE GLEDE ZAPRTJA ODLAGALIŠČA DOB

      priloga

5.   POROČILO NADZORNEGA ODBORA O DELU V LETU 2016

6.   SKLEP O PODELITVI PRIZNANJ OBČINE MENGEŠ ZA LETO 2017

7.   SKLEP O PODELITVI TRDINOVE NAGRADE V LETU 2017

8.   POBUDE IN VPRAŠANJA

 

 

Župan Občine Mengeš

      Franc JERIČ

 

 

Vabljeni:

- članice in člani občinskega sveta,

- Nadzorni odbor Občine Mengeš

- člani delovnih teles občinskega sveta,

- občinska uprava,

- mediji.

 

Dodatno gradivo:

- Potrditev investicijskega programa za izvedbo agromelioracije na komasacijskem območju Drnovo v občinah Kamnik, Komenda in Mengeš

   *  priloga

- Predlog dopolnitve letnega programa pridobivanja in razpolaganja nepremičnin za leti 2017 in 2018

 

Številka: 900-1/2017-1

Datum: 5. 1. 2017

 

OBČINSKEMU SVETU OBČINE MENGEŠ

 

SKLICUJEM

 

17. sejo Občinskega sveta Občine Mengeš, ki bo

v četrtek, 19. JANUARJA 2017 ob 17. uri v

sejni sobi - poročni dvorani Občine Mengeš, Slovenska cesta 30, Mengeš.

 

Predlagam naslednji dnevni red:

 

1.

OBRAVNAVA IN SPREJEM ZAPISNIKA 16. SEJE Z DNE 15.12.2016

2.

ODLOK O PRORAČUNU OBČINE MENGEŠ ZA LETO 2017 – druga obravnava in ODLOK O PRORAČUNU OBČINE MENGEŠ ZA LETO 2018 – DRUGA OBRAVNAVA 

-   PRILOGA - OBRAZLOŽITVE PRORAČUNA OBČINE MENGEŠ ZA LETO 2017

- PRILOGA - OBRAZLOŽITVE PRORAČUNA OBČINE MENGEŠ ZA LETO 2018              

3.

PRAVILNIK O POSTOPKU IN MERILIH ZA SOFINANCIRANJE LETNEGA PROGRAMAŠPORTA V  OBČINI MENGEŠ                                                                                                           

4.

LETNI PROGRAM ŠPORTA V OBČINI MENGEŠ ZA LETO 2017                                                   

5.

SKLEP O JAVNEM RAZPISU ZA PODELITEV PRIZNANJ OBČINE MENGEŠ ZA

POMEMBNE TRAJNE DOSEŽKE, KI PRISPEVAJO K RAZVOJU, UGLEDU IN

PROMOCIJI OBČINE ZA LETO 2017                                                                                             

6.

SKLEP O VIŠINI TRDINOVE NAGRADE V LETU 2017                                                                 

7.

POBUDE IN VPRAŠANJA 

 

 

 

 

 

Župan Občine Mengeš

Franc Jerič

 

          

Vabljeni:

-         članice in člani občinskega sveta,

-         g. Olaf Grbec, zunanji strokovni sodelavec,

-         Nadzorni odbor Občine Mengeš,

-         člani delovnih teles občinskega sveta,

-         občinska uprava,

-         mediji.

Številka: 900-8/2016-1

Datum: 2. 12. 2016

 

OBČINSKEMU SVETU OBČINE MENGEŠ

 

SKLICUJEM

 

16. sejo Občinskega sveta Občine Mengeš, ki bo

v četrtek, 15. DECEMBRA 2016 ob 17. uri v

sejni sobi - poročni dvorani Občine Mengeš, Slovenska cesta 30, Mengeš.

 

Predlagam naslednji dnevni red:

 

1. OBRAVNAVA IN SPREJEM ZAPISNIKA 15. SEJE Z DNE 20.10.2016 

2. ODLOK O proračunu OBČINE MENGEŠ ZA LETO 2017 – PRVA OBRAVNAVA

      in ODLOK O proračunu OBČINE MENGEŠ ZA LETO 2018 – PRVA OBRAVNAVA

      - priloga: Obrazložitev proračuna Občine Mengeš za leto 2017

      - priloga: Obrazložitev proračuna Občine Mengeš za leto 2018

3.  ODLOK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O KATEGORIZACIJI 

     OBČINSKIH CEST V OBČINI MENGEŠ – SKRAJŠANI POSTOPEK

4.  ODLOK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH OBČINSKEGA PODROBNEGA       

     PROSTORSKEGA NAČRTA ZA OBMOČJE UREJANJA ME 30-S PRI CEGVENCI

     VZHOD MENGEŠ – za enote urejanja P1; P2; P3 in P4 – PRVA OBRAVNAVA

5.  SKLEP O DOLOČITVI POVPREČNE GRADBENE CENE NA PODROČJU OBČINE

     MENGEŠ ZA LETO 2017 TER VREDNOSTI ZEMLJIŠČ IN ODŠKODNIN

    ZA TRAJNO USTANOVITEV SLUŽNOSTI

6.  SKLEP O DOLOČITVI VREDNOSTI TOČKE ZA IZRAČUN KOMUNALNE TAKSE

     ZA LETO 2017

7.  SKLEP O DOLOČITVI VREDNOSTI TOČKE ZA IZRAČUN NADOMESTILA 

     ZA UPORABO STAVBNEGA ZEMLJIŠČA V OBČINI MENGEŠ ZA LETO 2017 

8.  POBUDE IN VPRAŠANJA

 

Župan Občine Mengeš

Franc Jerič

 

          

Vabljeni:

-         članice in člani občinskega sveta,

-         Ferdo Jordan, LUZ d.d.,

-         Martin Starc, LIN d.d.,

-         Gvido Modrijan, Structura d.o.o.,

-         Nadzorni odbor Občine Mengeš,

-         člani delovnih teles občinskega sveta,

-         občinska uprava,

-         mediji.

                                                            

Številka: 900-16/2016-1

Datum: 6.10.2016

 

OBČINSKEMU SVETU OBČINE MENGEŠ

 

SKLICUJEM

 

15. sejo Občinskega sveta Občine Mengeš, ki bo

v četrtek, 20. OKTOBRA 2016 ob 17. uri v

sejni sobi - poročni dvorani Občine Mengeš, Slovenska c. 30, Mengeš.

 

 

Predlagam naslednji dnevni red:

 

1.  OBRAVNAVA IN SPREJEM ZAPISNIKA 14. SEJE Z DNE 15.9.2016

2.  VOLITVE IN IMENOVANJA

         - Mnenje k imenovanju direktorice Knjižnice Domžale

         - Razrešitev in imenovanje članice Odbora za statutarno pravne zadeve

3.  ODLOK O SPREMEMBI ODLOKA O PRORAČUNU OBČINE MENGEŠ ZA LETO

2016 - SKRAJŠANI POSTOPEK

4.  ODLOK O SPREMEMBI ODLOKA O USTANOVITVI JAVNEGA

VZGOJNOVARSTVENEGA ZAVODA VRTEC MENGEŠ - SKRAJŠANI POSTOPEK

5.  STALIŠČE OBČINE MENGEŠ O VPISU PRAVICE DO PITNE VODE V USTAVO

REPUBLIKE SLOVENIJE

6.  POBUDE IN VPRAŠANJA

 

Župan Občine Mengeš

Franc JERIČ

 

Opomba: Gradivo k točki 5 bo posredovano naknadno.

 

Vabljeni:

- članice in člani občinskega sveta,

- Barbara Zupanc Oberwalder,

- Nadzorni odbor Občine Mengeš,

- člani delovnih teles občinskega sveta,

- občinska uprava,

- mediji.

 

 

Številka: 900-14/2016-1

Datum: 2.9.2016

 

OBČINSKEMU SVETU OBČINE MENGEŠ

 

SKLICUJEM

 

14. sejo Občinskega sveta Občine Mengeš, ki bo

v četrtek, 15. SEPTEMBRA 2016 ob 17. uri v

sejni sobi - poročni dvorani Občine mengeš, Slovenska c. 30, Mengeš

 

Predlagam naslednji dnevni red:

 

1.  OBRAVNAVA IN SPREJEM ZAPISNIKA 13. SEJE Z DNE 23.6.2016

2.  VOLITVE IN IMENOVANJA

      - Mnenje k imenovanju direktorice Dom počitka Mengeš

      - Razrešitev in imenovanje novega èlana Vaškega odbora Dobeno

3.  ODLOK O OBČINSKEM PODROBNEM PROSTORSKEM NAČRTU ZA REKONSTRUKCIJO DELA JAVNE POTI JP št. 753022 OD PRIKLJUČKA JP št. 753021 DO PRIKLJUČKA JAVNE POTI št. 753028 NA JAVNO POT št. 753022 - SPODNJE DOBENO - DRUGA OBRAVNAVA

4.  ODLOK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O OBČINSKEM PODROBNEM PROSTORSKEM NAČRTU ZA UREDITVENO OBMOČJE "LEK MENGEŠ-DOMŽALE" (ME-79 in ME-80) - DRUGA OBRAVNAVA

5.  ODLOK O OBČINSKEM PODROBNEM PROSTORSKEM NAČRTU ZA OBMOČJE ME 12 IG OPPN - PRVA OBRAVNAVA

6.  PREDLOG NOVE CENE STORITEV POMOČ NA DOMU

7.  POBUDE IN VPRAŠANJA

 

Župan Občine Mengeš

Franc JERIČ

 

Vabljeni:

-         članice in člani občinskega sveta,

-         Majda Zupanič, ZUP d.o.o.,

-         Leon Kobetič in Manca Jug, LOCUS d.o.o.,

-         Saša Smolej, PROTIM Ržišnik in Perc d.o.o.

-         Lidija Krivec Fugger, Dom počitka Mengeš 

-         Nadzorni odbor Občine Mengeš,

-         člani delovnih teles občinskega sveta,

-         občinska uprava,

-         mediji.

 

 

Številka: 900-11/16-1

Datum: 13.6.2016

 

OBČINSKEMU SVETU OBČINE MENGEŠ

 

SKLICUJEM

13. sejo Občinskega sveta Občine Mengeš, ki bo

v četrtek, 23. Junija 2016 ob 17. uri v

sejni sobi - poročni dvorani Občine Mengeš, Slovenska c. 30, Mengeš.

 

Predlagam naslednji dnevni red:

 

1.  OBRAVNAVA IN SPREJEM ZAPISNIKA 12. SEJE Z DNE 21.4.2016

2.  VOLITVE IN IMENOVANJA

               - Sprejem obrazloženega mnenja h kandidatkam za ravnateljico Vrtca Mengeš

               - Imenovanje skupnega predstavnika v svet javnega zavoda OŠ Roje

               - Imenovanje predstavnika Občine Mengeš v svet zavoda Dom počitka Mengeš

3. PORABA PRESEŽKA PRIHODKOV NAD ODHODKI IZ LETA 2015 - OSNOVNA ŠOLA MENGEŠ

    priloga

4. PORABA PRESEŽKA PRIHODKOV NAD ODHODKI IZ LETA 2015 - VRTEC MENGEŠ

    priloga

5. SOGLASJE K SISTEMIZACIJI DELOVNIH MEST V VRTCU MENGEŠ ZA ŠOLSKO LETO 2016/2017 IN POVEČANJU ŠTEVILA ZA NAJVEČ DVA OTROKA V VSEH ODDELKIH

    priloga 

6. PREDLOG NOVE CENE PROGRAMOV ZA PREDŠOLSKO VZGOJO V VRTCU MENGEŠ

     priloga

7. ODLOK O OBČINSKEM PODROBNEM PROSTORSKEM NAČRTU ZA OBMOČJE EUP ME 22 IG/1 IN DEL ME 02 V MENGŠU - 2. OBRAVNAVA

    grafika 1

    grafika 2

    grafika 3

    grafika 4

   grafika 5

    grafika 6

    grafika 7

    grafika 8

    grafika 9

    grafika 10

    grafika 11

 

8. SEZNANITEV S STROKOVNIM MNENJEM - MRLIŠKE VEŽICE MENGEŠ

    priloga

9. POBUDE IN VPRAŠANJA

 

Župan Občine Mengeš

Franc JERIČ

 

Opomba: Gradivo k točki 2, 1. alinea bo posredovano naknadno.

 

Vabljeni:

-         članice in člani občinskega sveta,

-         Milan Burkeljca, ravnatelj OŠ Mengeš

-         Nada Vuković, računovodkinja OŠ Mengeš,

-         Mateja Hribar Sicherl, ravnateljica Vrtca Mengeš,

-         Neža Zalokar, računovodja Vrtca Mengeš,

-         Majda Zupanič, ZUP d.o.o.,  

-         Milan Rus, cenilec stvarnega premožnja - nepremičnine

-         Nadzorni odbor Občine Mengeš,

-         člani delovnih teles občinskega sveta,

-         občinska uprava,

-          mediji.  

 

Številka: 900-9/2016-1

Datum: 7.4.2016

 

OBČINSKEMU SVETU OBČINE MENGEŠ

 

SKLICUJEM

 

12. sejo Občinskega sveta Občine Mengeš, ki bo

v četrtek, 21. APRILA 2016 ob 17. uri v

sejni sobi - poročni dvorani Občine Mengeš, Slovenska cesta 30, Mengeš

 

Predlagam naslednji dnevni red:

 

1.  OBRAVNAVA IN SPREJEM ZAPISNIKA 11. SEJE Z DNE 17.3.2016

2.  ODLOK O ZAKLJUČNEM RAČUNU OBČINE MENGEŠ ZA LETO 2015 - SKRAJŠANI POSTOPEK

     - priloga odlok

     - priloga tabelarni del: splošni del, posebni del, načrt razvojnih programov

     - priloga - seznam pogodb

     - obrazložitev

3.  POROČILO NADZORNEGA ODBORA OBČINE MENGEŠ ZA LETO 2015

     -priloga

4.  PORABA PRESEŽKA PRIHODKOV NAD ODHODKI IZ LETA 2015

     - priloga 1

     - priloga 2 

5.  ODLOK O SPREMEMBI ODLOKA O USTANOVITVI POSVETOVALNIH TELES OBČINSKEGA SVETA - SKRAJŠANI POSTOPEK

     - priloga

6.  POTRDITEV CEN STORITEV OBVEZNIH GOSPODARSKIH JAVNIH SLUŽB VARSTVA OKOLJA:

     - Obdelava določenih vrst odpadkov in

     - Odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov

        - priloga 1

        - priloga 2

        -priloga 3

7.  PRAVILNIK O IZPLAČILIH NADOMESTIL ZA STROŠKE IN DELO PRI BREZPAPIRNEM POSLOVANJU IN KOMUNIKACIJI SVETNIKOV, ČLANOV DELOVNIH TELES IN KOMISIJ SVETA OBČINE MENGEŠ

8.  POVEZOVANJE - MEDOBČINSKI VODOOSKRBNI SISTEM KRVAVEC - PRAVICE, SOLASTNIŠTVO, KAKOVOST, VARNOST, ZANESLJIVOST OSKRBE Z ZDRAVO PITNO VODO - OBČINA MENGEŠ ODGOVORNA (NAJVEČJA) SOLASTNICA

- priloga

9.  POROČILA JAVNIH ZAVODOV IN MEDOBČINSKEGA INŠPEKTORATA IN REDARSTVA O POSLOVANJU V LETU 2015

     Poročila javnih zavodov:

     - Osnovna šola Mengeš

     - Vrtec Mengeš

     - Glasbena šola Domžale

     - Osnovna šola Roje

     - Zdravstveni dom Domžale

     - Mestne lekarne

     - Knjižnica Domžale

     - Medobčinski inšpktorat

     -JP Centralno čistilna naprava Domžale - Kamnik

10.  POBUDE IN VPRAŠANJA

 

Župan Občine Mengeš

Franc JERIČ

 

 

Vabljeni:

- članice in člani občinskega sveta,

- Nada Vukovič, Osnovna šola Mengeš

- Marko Fatur, direktor JKP Prodnik d.o.o.

- Nadzorni odbor Občine Mengeš

- člani delovnih teles občinskega sveta,

- občinska uprava (v.d. direktorja občinske uprave in poročevalci)

- mediji

 

 

Številka: 900-7/2016-1

Datum: 3.3.2016

 

OBČINSKEMU SVETU OBČINE MENGEŠ

 

Na podalagi 27. člena poslovnika občinskega sveta (Uradni vestnik Občine Mengeš, št. 1/15)

 

SKLICUJEM

 

nadaljevanje 10. sejo Občinskega sveta Občine Mengeš, ki bo

v četrtek, 17. MARCA 2016 ob 17. uri v

sejni sobi - poročni dvorani Občine Mengeš, Slovenska cesta 30, Mengeš

 

Obravnava bo točka potrjenega dnevnega reda:

10. ODREDBA O OSNOVNIH STANDARDIH POGREBNIH IN POKOPALIŠKIH STORITEV TER DOLOČITVI CEN V OBČINI MENGEŠ

 

 

in 11. sejo Občinskega sveta Občine Mengeš, ki bo

v četrtek, 17. MARCA 2016 ob 17. uri v

sejni sobi - poročni dvorani Občine Mengeš, Slovenska cesta 30, Mengeš

 

Predlagam naslednji dnevni red:

 

1.  OBRAVNAVA IN SPREJEM ZAPISNIKA 10. SEJE Z DNE 21.1.2016

2.  VOLITVE IN IMENOVANJA

- Imenovanje odgovornega urednika glasila Mengšan

- Mnenje k imanovanju direktorice Doma počitka Mengeš

- Razrešitev in imanovanje članice Odbora za družbene in društvene dejavnosti

3.  POBUDE IN VPRAŠANJA

4.  ODLOK O PRORAČUNU OBČINE MENGEŠ ZA LETO 2016 - DRUGA OBRAVNAVA

     - tabele splošni del

     - tabele posebni del

     -tabele NRP

     -Letni program pridobivanja in razpolaganja nepremičnin

     - obrazložitev

5.  OBRAVNAVA SPREMEMB IN DOPOLNITEV DOPOLNJENEGA OSNUTKA SPREMEMB IN DOPOLNITEV OBČINSKEGA PROSTORSKEGA NAČRTA ZA OBMOČJE EUP ME 76 (DRNOVO) - PRVA OBRAVNAVA

     - grafika

6.  SPREJEM ODLOKA O OBČINSKEM PODROBNEM PROSTORSKEM NAČRTU ZA REKONSTRUKCIJO DELA JAVNE POTI JP ŠT. 753022 OD PRIKLJUČKA JC 753021 DO PRIKLJUČKA JAVNE POTI ŠT. 753028 NA JAVNO POT 753022 - SPODNJE DOBENO - PRVA OBRAVNAVA

     - grafika

7.  ODLOK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O OBČINSKEM PODROBNEM PROSTORSKEM NAČRTU ZA UREDITVENO OBMOČJE "LEK MENGEŠ - DOMŽALE" - PRVA OBRAVNAVA (ME - 79 IN ME - 80)

8.  LETNI POGRAM ŠPORTA V OBČINI MENGEŠ ZA LETO 2016

9.  SOGLASJE K SODNI PORAVNAVI

     - priloga

10. SKLEP O PODELITVI PRIZNANJ OBČINE MENGEŠ ZA LETO 2016

11. SKLEP O PODELITVI TRDINOVE NAGRADE V LETU 2016

12. LETNO POROČILO O IZVEDENIH UKREPIH IZ AKCIJSKEGA NAČRTA LOKALNEGA ENERGETSKEGA KONCEPTA (LEK) IN NJIHOVIH UČINSKIH V OBÈINI MENGEŠ ZA LETO 2015

13. POROČILO NADZORNEGA ODBORA OBČINE MENGEŠ ZA LETO 2015

14. PRAVILNIK O IZPLAČILIH NADOMESTIL ZA STROŠKE IN DELO PRI BREZPAPIRNEM POSLOVANJU IN KOMUNIKACIJI SVETNIKOV, ČLANOV DELOVNIH TELES IN KOMISIJ SVETA OBČINE MENGEŠ

 

Župan Občine Mengeš

Franc Jerič

 

Opomba: Gradivo k točki 10, 11 in 13 bo posredovano naknadno.

                Dodatno gradivo -  predlog za razširitev točke VOLITVE IN IMENOVANJA 

Vabljeni:

-          članice in člani občinskega sveta,

-          Edavrd Vrtačnik,

-          Lidija Krivec Fugger,

-          Peter Lovšin, Urbania d.o.o.,

-          Majda Zupanič, ZUP d.o.o.,

-          Leon Kobetič, Locus d.o.o.,

-          Katarina Pogačnik, Envirodual d.o.o.,

-          Stanislav Golob, predsednik komisije za podeljevanje priznanj,

-          Nadzorni odbor Občine Mengeš,

-          člani delovnih teles občinskega sveta,

-          občinska uprava,

-          mediji.

 

 

 

Številka: 900-1/2016-1

Datum: 7.1.2016

 

OBÈINSKEMU SVETU OBČINE MENGEŠ

 

Na podlagi 27. člena Poslovnika občinekega sveta (Uradni vestnik Občine Mengeš, št. 1/15)

 

SKLICUJEM

 

10. seja Občinskega sveta Občine Mengeš, ki bo

v četrtek, 21. JANUARJA 2016 ob 17. uri v

sejni sobi - poročni dvorani Občine Mengeš, Slovenska cesta 30, Mengeš

 

Predlagam naslednji dnevni red:

 

1.  OBRAVNAVA IN SPREJEM ZAPISNIKA 9. SEJE Z DNE 26.11.2015

2.  VOLITVE IN IMENOVANJA

    - Imenovanje predstavnika ustanovitelja v Svet javnega zavoda Mestne lekarne

    - Imenovanje kandidatov za sodnike porotnike

3.  POBUDE IN VPRAŠNJA

4.  OBRAVNAVA SPREMEMB IN DOPOLNITEV DOPOLNJENEGA OSNUTKA SPREMEMB IN DOPOLNITEV OBČINSKEGA PROSTORSKEGA NAČRTA ZA OBMOČJE EUP ME76 (DRNOVO) - PRVA OBRAVNAVA

5.  POPRAVEK 122. IN 123. ČLENA ODLOKA O OBČINSKEM PROSTORSKEM NAČRTU OBČINE MENGEŠ (URADNI VESTNIK OBČINE MENGEŠ ŠT. 5/2013 IN 6/2013 - POPRAVEK) - SKRAJŠANI POSTOPEK

6.  OBRAVNAVA PREDLOGA SPREMEMB IN DOPOLNITEV OBČINSKEGA PODROBNEGA PROSTORSKEGA NAČRTA ZA OBMOČJE UREJENJA ME 30-S PRI CEGVENCI VZHOD MENGEŠ - DRUGA OBRAVNAVA

7.  ODLOK O OBČINSKEM PODROBNEM PROSTORSKEM NAČRTU ZA OBMOČJE EUP ME 22 IG/1 IN DEL ME 02 V MENGŠU - PRVA OBRAVNAVA

8.  PROSTORSKA PREUREDITEV OSNOVNE ŠOLE MENGEŠ Z IZVEDBO VZHODNEGA PRIZIDKA

9.  PRORAČUN OBČINE MENGEŠ ZA LETO 2016 - PRVA OBRAVNAVA 

     - obrazložitev

10.ODREDBA O OSNOVNIH STANDARDIH POGREBNIH IN POKOPALIŠKIH STORITEV TER DOLOČITVI CEN V OBČINI MENGEŠ

11.SKLEP O JAVNEM RAZPISU ZA PODELITEV PRIZNANJ OBČINE MENGEŠ ZA POMEMBNE TRAJNE DOSEŽKE, KI PRISPEVAJO K RAZVOJU, UGLEDU IN PROMOCIJI OBČINE ZA LETO 2016

12. SKLEP O VIŠINI TRDINOVE NAGRADE V LETU 2016

 

Župan Občine Mengeš

Franc Jerič

 

Opomba: Gradivo k točki 12 bo posredovano naknadno.

 

Vabljeni:

- članice in člani občinskega sveta;

- Peter Lovšin, Urbania d.o.o.;

- Marko Kavčič, Entrajana d.o.o.;

- Ferdo Jordan, LUZ d.d.;

- Martin Starc, LUZ d.d.;

- Majda Zupanič, ZUP d.o.o.;

- Milan Burkeljca, OŠ Mengeš;

- Breda Jamšek, IBE d.d.;

- Nadzorni odbor Občine Mengeš;

- člani delovnih teles občinskega sveta;

- občinska uprava (direktorica in poročevalci)

- mediji

 

  

Številka: 900-20/2015-1

Datum: 16.11.2015

 

OBČINSKEMU SVETU OBČINE MENGEŠ

 

Na podlagi 27. člena Poslovnika občinskega sveta (Uradni vestnik Občine Mengeš, št. 1/15)

 

SKLICUJEM

 

9. sejo Občnskega sveta Občine Mengeš, ki bo

v četrtek, 26. NOVEMBRA 2015 ob 17. uri v

sejni sobi - poročni dvorani Občine Mengeš, Slovenska cesta 30, Mengeš

 

Predlagam naslednji dnevni red:

 

1.  OBRAVNAVA IN SPREJEM ZAPISNIKA 8. SEJE - 22. oktober 2015

2.  POBUDE IN VPRAŠANJA

3.  PORABA PRESEŽKA PRIHODKOV NAD ODHODKI IZ LETA 2013 - OŠ ROJE

     - priloga

4.  PREDLOG NOVE CENE PROGRAMOV ZA PREDŠOLSKO VZGOJO V VRTCU MENGEŠ

     - priloga

5.  OBRAVNAVA SPREMEMB IN DOPOLNITEV DOPOLNJENEGA OSNUTKA SPREMEMB IN DOPOLNITEV OBÈINSKEGA PROSTORSKEGA NAČRTA ZA OBMOČJE EUP ME76 (DRNOVO) - PRVA OBRAVNAVA

     - priloga

6.  SKLEP O SOGLASJU K PODPISU POGODBE ZA IZVEDBO ARHEOLOŠKIH DEL ZA GRADNJO PRIZIDKA PRI OŠ MENGEŠ V BREME PRORAČUNA ZA LETO 2016

     - priloga

7.  SKLEP O DOLOČITVI IZVAJALCA ZA IZVAJANJE POKOPALIŠKE IN POGREBNE DEJAVNOSTI TER UREJANJE POKOPALIŠČA NA OBMOČJU OBČINE MENGEŠ

8.  POROČILO O OBNOVI MRLIŠKIH VEŽIC

     - priloga

9.  OKVIRNI PROGRAM DELA IN TERMINSKI PLAN SEJ OBČINSKEGA SVETA V LETU 2016

10.POROČILO NADZORNEGA ODBORA OBČINE MENGEŠ

 

Župan Občine Mengeš

Franc Jerič

 

Vabljeni:

-         članice in člani občinskega sveta,

-         Marjanca Bogataj, ravnateljica OŠ Roje,

-         Neža Zalokar, računovodja Vrtec Mengeš,

-         Peter Lovšin, Urbania d.o.o.,

-         Milan Rus,  

-         Rok Benda,  

-         Barbara Anžin, 

-         Tomaž Prelovšek,

-         Nadzorni odbor Občine Mengeš,

-         člani delovnih teles občinskega sveta,

-         občinska uprava (direktorica občinske uprave in poročevalci),

-         mediji.

 

 

 

 

Številka: 900-17/2015-1

Datum: 9.10.2015

 

OBČINSKEMU SVETU OBČINE MENGEŠ

 

Na podlagi 27. člena Poslovnika občinskega sveta (Uradni vestnik Občine Mengeš, št. 1/15)

 

SKLICUJEM

 

8. sejo Občinskega sveta Občine Mengeš, ki bo

v četrtek, 22. oktobra 2015 ob 17. uri v

sejni sobi - poročni dvorani Občine Mengeš, Slovenska c. 30, Mengeš

 

Predlagam naslednji dnevni red:

 

1. OBRAVNAVA IN SPREJEM ZAPISNIKA 7. SEJE - 16.7.2015, 1. izredne seje - 29.9.2015

     - 7. seja - 16.7.2015

     - 1. izredna -29.9.2015

2. VOLITVE IN IMENOVANJA

     Sklep o razrešitvi in imenovanju predsednika Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu

3. POBUDE IN VPRAŠANJA

4. ODLOK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O KATEGORIZACIJI OBČINSKIH CEST V OBČINI MENGEŠ - DRUGA OBRAVNAVA

5. ODLOK O POKOPALIŠKI IN POGREBNI DEJAVNOSTI TER UREJANJU POKOPALIŠČA - DRUGA OBRAVNAVA

6. ODREDBA O OSNOVNIH STANDARDIH POGREBNIH IN POKOPALIŠKIH STORITEV TER DOLOČITVI CEN V OBČINI MENGEŠ

7. SKLEP O DOLOČITVI VREDNOSTI TOČKE ZA IZRAČUN NADOMESTILA ZA UPORABO STAVBNEGA ZEMLJIŠČA V OBČINI MENGEŠ ZA LETO 2016

8. SKLEP O DOLOČITVI VREDNOSTI TOČKE ZA IZRAČUN KOMUNALNE TAKSE ZA LETO 2016

9. SKLEP O DOLOČITVI POVPREČNE GRADBENE CENE NA PODROČJU OBČINE MENGEŠ ZA LETO 2016 TER VREDNOSTI ZEMLJIŠČ IN ODŠKODNIN ZA TRAJNO USTANOVITEV SLUŽNOSTI

10. ODLOK O SPREMEMBI ODLOKA O PRORAČUNU OBČINE MENGEŠ ZA LETO 2015 - SKRAJŠANI POSTOPEK

      priloga - tabelarni del

 

Župan Občine Mengeš

Franc Jerič

 

 

Vabljeni:

-         članice in člani občinskega sveta,

-         g. Gvido Modrijan, Structura d.o.o.,

-         g. Marko Fatur, JKP Prodnik d.o.o.,

-         ga. Inge Waschel, JKP Prodnik d.o.o.

-         Nadzorni odbor Občine Mengeš,

-         člani delovnih teles občinskega sveta,

-         občinska uprava (direktorica občinske uprave in poročevalci),

-         mediji.

 

Številka: 900-14/2015-1

Datum: 24.9.2015

 

OBČINSKEMU SVETU OBČINE MENGEŠ

 

Na podlagi 29. člena Poslovnika občinskega sveta (Uradni vestnik Občine Mengeš, št. 1/15)

 

SKLICUJEM

 

1. izredno sejo Občinskega sveta Občine Mengeš, ki bo

v torek, 29. septembra 2015 ob 17. uri v

sejni sobi - poročni dvorani Občine Mengeš, Slovenska c. 30, Mengeš

 

Predlagam naslednji dnevni red:

 

1. POTRDITEV NOVELACIJE INVESTICIJSKEGA PROGRAMA ZA NADGRADNJO CENTRALNE ČISTILNE NAPRAVE DOMŽALE - KAMNIK

    - Novelacija IP

    -Novelacija IP - povzetek

    - tabele

 

 2. POTRDITEV NOVELACIJE INVESTICIJSKEGA PROGRAMA ZA ZAGOTOVITEV OSKRBE S PITNO VODO V OBČINI MENGEŠ IZ ČRPALIŠČ IN VRTIN NA MENGEŠKEMPOLJU

- Novelacija IP

- novelacija IP - povzetek

 

 

3.POTRDITEV NOVELACIJE INVESTICIJSKEGA PROGRAMA ZA  KANALIZACIJOOBMOČJA SEVERNEGA DELA MENGŠA IN POD GROBELJSKO CESTO Z OBNOVO OSTALE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE 

- novelacija IP

-novelacija IP - povzetek

 

 

Župan Občine Mengeš

Franc JERIČ

 

 

Vabljeni:

- članice in člani občinskega sveta,

- Ga. Marjeta Stražar, CČN Domžale Kamnik d.o.o.,

- g. Marko Fatur, JKP Prodnik d.o.o.

- Nadzorni odbor Obèine Mengeš

- občinska uprava (direktorica občinske uprave in poročevalci),

- mediji

 

 

 

Številka: 900-10/2015-1

Datum: 3. 7. 2015

 

OBČINSKEMU SVETU OBČINE MENGEŠ

 

Na podlagi 27. člena Poslovnika občinskega sveta (Uradni vestnik Občine Mengeš, št. 1/15)

 

SKLICUJEM

 

7. sejo Občinskega sveta Občine Mengeš, ki bo

v četrtek, 16. julija 2015 ob 17. uri v

sejni sobi - poročni dvorani Občine Mengeš, Slovenska cesta 30, Mengeš

 

Predlagam naslednji dnevni red:

 

1.

OBRAVNAVA IN SPREJEM ZAPISNIKA 6. SEJE – 18.6.2015 IN NADALJEVANJA - 23.6.2015                                                                            

2.

VOLITVE IN IMENOVANJA:                                                                                                              

-        Razrešitev in imenovanje člana Odbora za gospodarstvo, finance in proračun Občine Mengeš 

-        Mnenje k imenovanju direktorja Dom počitka Mengeš 

      3.    

POBUDE IN VPRAŠANJA

4.

Odlok o podlagah za odmero komunalnega prispevka za območje investicijE izgradnje kanalizacijskega omrežja za zaključeno

območje »Testenova ulica – Trzin« – DRUGA obravnava 

Program opremljanja

Grafika

5.

Odlok o podlagah za odmero komunalnega prispevka za območje                  

investicij izgradnje kanalizacijskega omrežja za zaključeno

območje »Severno od razbremenilnika Pšata« ter zaključeno

območje »Južno od Grobeljske ceste« – DRUGA obravnava 

Program opremljanja

Grafika

6.

Odlok o podlagah za odmero komunalnega prispevka za območje                investicijE izgradnje kanalizacijskega omrežja za zaključeno območje »RAŠIŠKA CESTA« – DRUGA obravnava 

Program opremljanja

Grafika

7.

ODLOK O SPREMEMBAH ODLOKA O KATEGORIZACIJI OBČINSKIH CEST V OBČINI MENGEŠ – skrajšani postopek 

Grafika

8.

ODLOK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH OBČINSKEGA PODROBNEGA

PROSTORSKEGA NAČRTA ZA OBMOČJE UREJANJA ME 30-S PRI CEGVENCI

VZHOD MENGEŠ –– prva obravnava

Odlok 

Grafika                                                                                     

 

Opomba: Gradivo k točki 2 bo posredovano naknadno.

Vabljeni:

-       članice in člani občinskega sveta,

-       g. Gvido Modrijan, Structura d.o.o.,

-       g. Ferdo Jurda, LUZ d.d.,

-       g. Martin Starc, LIN d.d.

-       Nadzorni odbor Občine Mengeš,

-       člani delovnih teles občinskega sveta,

-       občinska uprava (direktorica občinske uprave in poročevalci),

-        mediji. 

 

Številka: 900-7/2015-1

Datum: 2. 6. 2015

 

OBČINSKEMU SVETU OBČINE MENGEŠ

 

Na podlagi 27. člena Poslovnika občinskega sveta (Uradni vestnik Občine Mengeš, št. 1/15)

 

SKLICUJEM

 

6. sejo Občinskega sveta Občine Mengeš, ki bo

v četrtek, 18. junija 2015 ob 17. uri v

sejni sobi - poročni dvorani Občine Mengeš, Slovenska cesta 30, Mengeš

 

Predlagam naslednji dnevni red:

 

1. OBRAVNAVA IN SPREJEM ZAPISNIKA 5. SEJE Z DNE 19.3.2015 

2.VOLITVE IN IMENOVANJA  

-         Razrešitev in imenovanje člana Nadzornega odbora Občine Mengeš

-         Soglasje k imenovanju direktorja ZD Domžale

-          Mnenje k imenovanju direktorice VDC INCE Mengeš

3. POBUDE IN VPRAŠANJA 

4. ODLOK O POKOPALIŠKI IN POGREBNI DEJAVNOSTI TER UREJANJU POKOPALIŠČ - PRVA OBRAVNAVA

5. ODLOK O KONCESIJI ZA GOSPODARSKI JAVNI SLUŽBI OBDELAVE DOLOČENIH VRST KOMUNALNIH ODPADKOV IN ODLAGANJA OSTANKOV PREDELAVE ALI ODSTRANJEVANJA ODPADKOV ZA OBMOČJE OBČINE MENGEŠ - PRVA OBRAVNAVA

6. OBRAVNAVA POROČILA O IZVAJANJU JGS VARSTVA OKOLJA ZA LETI 2013 IN 2014 

    -  priloga 2013

    -  priloga 2014

7. PREDLOG CENE ZA POMOČ DRUŽINI NA DOMU 

8. PREDLOG NOVE CENE PROGRAMOV ZA PREDŠOLSKO VZGOJO V VRTCU MENGEŠ 

9. SOGLASJE K SISTEMIZACIJI DELOVNIH MEST V VRTCU MENGEŠ ZA ŠOLSKO LETO 2015/2016 IN POVEÈANJU ŠTEVILA OTROK V VSEH ODDELKIH

10. PORABA PRESEŽKA PRIHODKOV NAD ODHODKI IN SREDSTEV IZ LETA 2014 - VRTEC MENGEŠ

11. ODLOK O PODLAGAH ZA ODMERO KOMUNALNEGA PRISPEVKA ZA OBMOČJE INVESTICIJE IZGRADNJE KANALIZACIJSKEGA OMREŽJA ZA ZAKLJUČENO OBMOČJE TESTENOVA ULICA - TRZIN - PRVA OBRAVNAVA

     - program opremljanja

     -grafika

12. ODLOK O PODLAGAH ZA ODMERO KOMUNALNEGA PRISPEVKA ZA OBMOČJE INVESTICIJ IZGRADNJE KANALIZACIJSKEGA OMREŽJA ZA ZAKLJUČENO OBMOČJE SEVERNO OD RAZBREMENILNIKA PŠATA TER ZAKLJUČENO OBMOČJE JUŽNO OD GROBELJSKE CESTE - PRVA OBRAVNAVA

      - program opremljanja

      - grafika

13. ODLOK O PODLAGAH ZA ODMERO KOMUNALNEGA PRISPEVKA ZA OBMOČJE INVESTICIJE IZGRADNJE KANALIZACIJSKEGA OMREŽJA ZA ZAKLJUČENO OBMOČJE RAŠIŠKA CESTA - PRVA OBRAVNAVA

      - program opremljanja

      - grafika

14. ODLOK O ZAKLJUČNEM RAČUNU OBČINE MENGEŠ ZA LETO 2014 - SKRAJŠANI POSTOPEK

      - predlog odloka

      - tabele splošni del

      - tabele posebni del

      - tabele NRP

      - priloga - seznam pogodb

      - obrazložitve

 

Predlog dodatnih točk:

- PREDLOG SPREMEMBE STATUTA OBČINE MENGEŠ - hitri postopek

- PREDLOG UKREPANJA KONCENDENTA OBČINE MENGEŠ ZARADI NEZAKONITEGA ZARAČUNAVANJA SMETARINE KONCESIONARJA JKP PRODNIKA V LETIH OD 2010 DO 2013

 

 

Župan Občine Mengeš

Franc Jerič

 

 

Vabljeni:

- članice in člani občinskega sveta,

- ga. Vladka Pacek, direktorica VDC INCE Mengeš,

- g. Janez Svoljšak, direktor ZD Domžale,

- g. Marko Fatur, direktor JKP Prodnik d.o.o.

- g. Gvido Modrijan, Structura d.o.o.,

- ga. Irena Gričar, direktorica Dom počitka Mengeš,

- ga. Mateja Hribar Sicherl, ravnateljica Vrtec Mengeš,

- Nadzorni odbor Občine Mengeš,

- člani delovnih teles občinskega sveta,

- občinska uprava (direktorica občinske uprave in poročevalci),

- mediji.   

  

Številka: 900-3/2015-1

Datum:  9.3.2015

 

OBČINSKEMU SVETU OBČINE MENGEŠ

 

Na podlagi 27. člena Poslovnika občinskega sveta (Uradni vestnik Obèine Mengeš, št. 1/2015)

 

SKLICUJEM

 

5. sejo Občinskega sveta Občine Mengeš, ki bo

v četrtek, 19. marca 2015 ob 17. uri v

sejni sobi - poročni dvorani Občine Mengeš, Slovenska cesta 30, Mengeš.

 

Predlagam naslednji dnevni red:

1. OBRAVNAVA IN SPREJEM ZAPISNIKA 4. SEJE Z DNE 29.1.2015 IN NADALJEVANJA4. SEJE Z DNE 5.2.2015 

29.1.2015

5. 2.2015                                                                         

2. POBUDE IN VPRAŠANJA

3. ODLOK O PRORAČUNU OBČINE MENGEŠ ZA LETO 2015 - 2. OBRAVNAVA

- PRILOGA TABELARNI DEL

- PRILOGA GRAFIKA - LETNI PROGRAM PRODAJ IN RAZPOLAGANJA NEPREMIČNIN ZA LETO 2015 

- PRILOGA - OBRAZLOŽITEV PRORAČUNA ZA LETO 2015

4. LETNI PROGRAM ŠPORTA V OBČINI MENGEŠ ZA LETO 2015

5. PONOVNO ODLOČANJE O  PREDLOGU SKLEPA O POTRDITVI SISTEMIZACIJE DELOVNIH MEST ZA ŠOLSKO LETO 2014/2015 ZA VRTEC MENGEŠ

- PRILOGA

6. PRAVILNIK O DODELITVI PRORAČUNSKIH DONATORSKIH SREDSTEV

7. SKLEP O PODELITVI PRIZNANJ OBÈINE MENGEŠ ZA POMEMBNE TRAJNEDOSEŽKE, KI PRISPEVAJO K RAZVOJU, UGLEDU IN PROMOCIJI OBČINE ZA LETO  2015                                                                                              

8.SKLEP O PODELITVI TRDINOVE NAGRADE V LETU 2015                                                                                  

9. VOLITVE IN IMENOVANJA:

-         Imenovanje Nadzornega odbora Občine Mengeš

-         Imenovanje Vaških odborov

-         Imenovanje skupnega predstavnika v svet javnega zavoda Zdravstveni   dom Domžale

-         Sprejem mnenja k imenovanju direktorice VDC INCE

 

 

Župan Občine Mengeš

Franc Jerič

 

Opomba: Gradivo k točkam 7 8, in 9 prejmete naknadno.

 

 

Vabljeni:

- članice in člani občinskega sveta,

- Mateja Hribar Sicherl, Vrtec Mengeš,

- člani delovnih teles občinskega sveta,

- občinska uprava (direktorica občinske uprave in poročevalci),

- mediji.

 

 

 

Številka: 900-2/2015-1

Datum: 30.1.2015

 

OBČINSKEMU SVETU OBČINE MENGEŠ

 

Na podlagi 18. in 31. člena Poslovnika občinskega sveta

 

SKLICUJEM

 

nadaljevanje 4. seje Občinskega sveta Občine Mengeš, ki bo

v četrtek, 5. februarja 2015 ob 17. uri v

sejni sobi - poročni dvorani Občine Mengeš, Slovenska c. 30, Mengeš

 

 

5.  PREDLOG STATUTA OBČINE MENGEŠ - 2. obravnava

6.  PREDLOG POSLOVNIKA OBČINSKEGA SVETA OBČINE MENGEŠ - 2. obravnava

7.  LETNO POROČILO O IZVEDENIH UKREPIH IZ AKCIJSKEGA NAČRTA LOKALNEGA ENERGETSKEGA KONCEPTA (LEK) IN NJIHOVIH UČINKIH V OBČINI MENGEŠ ZA LETO 2014 IN PLAN DELA ZA LETO 2015

8.  SKLEP O JAVNEM RAZPISU ZA PODELITEV PRIZNANJ OBČINE MENGEŠ ZA POMEMBNE TRAJNE DOSEŽKE, KI PRISPEVAJO K RAZVOJU, UGLEDU IN PROMOCIJI OBČINE ZA LETO 2015

9.  SKLEP O VIŠINI TRDINOVE NAGRADE V LETU 2015

 

Župan Občine Mengeš

Franc JERIČ

 

 

Vabljeni:

- članice in člani občinskega sveta

- Katarina Pogačnik, Envirodual d.o.o.

- člani delovnih teles občinskega sveta

- občinska uprava (direktorica občinske uprave in poročevalci)

- mediji

 

 

 

 

Številka: 900-2/2015-1

Datum:  19.1.2015

 

OBÈINSKEMU SVETU OBČINE MENGEŠ

 

Na podlagi 18. člena Poslovnika obèinskega sveta

 

SKLICUJEM

 

4. sejo Občinskega sveta Občine Mengeš, ki bo

v četrtek, 29. januarja 2015 ob 17. uri v

sejni sobi - poročni dvorani Občine Mengeš, Slovenska c. 30, Mengeš

 

Predlagam naslednji dnevni red:

 

1.  OBRAVNAVA IN SPREJEM ZAPISNIKA 3. SEJE Z DNE 18.12.2014

2.  POBUDE IN VPRAŠANJA

3.  ODLOK O PRORAČUNU OBČINE MENGEŠ ZA LETO 2015 IN LETO 2016 - 1. obravnava

     - predlog Odloka o proračunu za leto 2015, tabela - splošni del

     - predlog Odloka o proračunu za leto 2016, tabela - splošni del

     - Načrt razvojnih programov 2015 - 2018 

     - Proračun Občine Mengeš za leti 2015 in 2016 - splošni del

     - Obrazložitev predloga proračuna Občine Mengeš za leto 2015 in 2016

4.  PREDLOG STATUTA OBČINE MENGEŠ - 2. obravnava

5.  PREDLOG POSLOVNIKA OBČINSKEGA SVETA OBČINE MENGEŠ - 2. obravnava

6.  LETNO POROČILO O IZVEDENIH UKREPIH IZ AKCIJSKEGA NAČRTA LOKALNEGA ENERGETSKEGA KONCEPTA (LEK) IN NJIHOVIH UČINKIH V OBČINI MENGEŠ ZA LETO 2014 IN PLAN DELA ZA LETO 2015

7.  SKLEP O POTRDITVI SPREMEMBE SISTEMIZACIJE DELOVNIH MEST ZA ŠOLSKO LETO 2014/2015 ZA VRTEC MENGEŠ,priloga

8.  SKLEP O JAVNEM RAZPISU ZA PODELITEV PRIZNANJ OBČINE MENGEŠ ZA POMEMBNE TRAJNE DOSEŽKE, KI PRISPEVAJO K RAZVOJU, UGLEDU IN PROMOCIJI OBČINE ZA LETO 2015

9.  SKLEP O VIŠINI TRDINOVE NAGRADE V LETU 2015

 

Župan Občine Mengeš

Franc Jerič

 

Opomba: Gradivo k točki 9 prejmete naknadno.

 

Vabljeni:

- članice in člani občinskega sveta

- Katarina Pogačnik, Envirodual d.o.o.

- Tina Vuri, Vrtec Mengeš

- člani delovnih teles

- občinska uprava (direktorica občinske uprave in poročevalci)

- mediji

 

 

 

Številka: 900-14/2014

Datum: 8.12.2014

 

OBÈINSKEMU SVETU OBČINE MENGEŠ

 

Na podlagi 18. člena Poslovnika občinskega sveta

 

SKLICUJEM

 

3. sejo Občinskega sveta Občine Mengeš, ki bo

v četrtek, 18. decembra 2014 ob 17. uri v

sejni sobi - poročni dvorani Občine Mengeš, Slovenska c. 30, Mengeš

 

Predlagam naslednji dnevni red:

 

1.  OBRAVNAVA IN SPREJEM ZAPISNIKA 2. SEJE Z DNE 27. 11. 2014

2.  POBUDE IN VPRAŠANJA

3.  POROÈILO O DELU ODGOVORNEGA UREDNIKA GLASILA MENGŠAN V LETU 2014 IN PLAN ZA LETO 2015

4.  PREDLOG STATUTA OBÈINE MENGEŠ - I. OBRAVNAVA

5.  PREDLOG POSLOVNIKA OBÈINSKEGA SVETA OBÈINE MENGEŠ - I. OBRAVNAVA

6.  SKLEP O FINANCIRANJU POLITIÈNIH STRANK

7.  PLAN DELA OBÈINSKEGA SVETA OBÈINE MENGEŠ

8.  VOLITVE IN IMENOVANJA

      - Imenovanje Odbora za statutarno pravne zadeve

      - Imenovanje Odbora za okolje in prostor

      - Imenovanje Odbora za gospodarstvo, finance in proraèun

      - Imenovanje Odbora za družbene in društvene dejavnosti

 

Župan Občine Mengeš

Franc JERIČ

 

Opomba:

Gradivo k točki 1 in 8 bo posredovano naknadno.

 

 

Vabljeni:

- članice in člani občinskega sveta

- Edvard Vrtačnik, odgovorni urednik glasila Mengšan

- občinska uprava (direktorica občinske uprave in poročevalci)

- mediji

 

 

 

 

Številka: 900-13/2014

Datum: 14.11.2014

 

OBČINSKEMU SVETU OBČINE MENGEŠ

 

Na podlagi 18. člena Poslovnika občinskega sveta

 

SKLICUJEM

 

2. sejo Občinskega sveta Občine Mengeš, ki bo

v četrtek, 27. NOVEMBRA 2014 ob 17. uri v

sejni sobi - poročni dvorani Občine Mengeš, Slovenska cesta 30, Mengeš.

 

Predlagam naslednji dnevni red:

 

1.  OBRAVNAVA IN SPREJEM ZAPISNIKA 1. KONSTITUTIVNE SEJE Z DNE 23.10.2014

2.  SLOVESNA IZJAVA NOVOIZVOLJENE ČLANICE OBČINSKEGA SVETA

3.  POBUDE IN VPRAŠANJA

4.  POROČILO MEDOBČINSKEGA INŠPEKTORATA IN REDARSTVA

5.  PREDSTAVITEV DELA POLICIJSKE POSTAJE DOMŽALE

6.  ODLOK O USTANOVITVI DELOVNIH TELES OBČINSKEGA SVETA OBČINE MENGEŠ

- hitri postopek

7.  SMERNICE ZA IZDELAVO PRORAČUNA ZA LETI 2015 IN 2016 TER ZA IZDELAVO

NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV ZA LETA OD 2015 DO 2018

8.  VOLITVE IN IMENOVANJA

- Imenovanje nadzornega odbora

- Imenovanje Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu

- Imenovanje Komisije za podeljevanje priznanj

 

 

Župan Občine Mengeš

Franc Jerič

 

Vabljeni:

- članice in člani občinskega sveta,

- Irena Karčnik, vodja medobčinskega inšpektorata in redarstva,

- Metod Vidmar, komandir Policijske postaje Domžale,

- občinska uprava (direktorica in poročevalci),

- mediji.

 

 

Številka: 900-12/2014

Datum: 13.10.2014

 

OBČINSKEMU SVETU OBČINE MENGEŠ

 

Na podlagi 6. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Mengeš

 

SKLICUJEM

1. - konstitutivno sejo - Občinskega sveta Občine Mengeš,

v četrtek dne 23. OKTOBRA 2014 ob 17. uri v sejni sobi - poročni

dvorani Občine Mengeš, Slovenska c. 30, Mengeš

 

Dnevni red:

 

1. Poročilo občinske volilne komisije o izidu glasovanja za izvolitev članov občinskega sveta in o izidu glasovanja za župana

2. Imenovanje mandatne komisije

3. Poročilo mandatne komisije, sprejem sklepov o potrditvi mandatov članov občinskega sveta, sprejem ugotovitvenega sklepa o oblikovnju občinskega sveta ter sprejem ugotovitvenega sklepa o izvolitvi župana

4. Slovesna izjava članov občinskega sveta in župana

5. Predstvitveni nastop novega župana

6. Imenovanje komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

 

Župan, Franc JERIČ

 

Priloga:

-         Poročilo o izidu glasovanja za izvolitev članov Občinskega sveta Občine Mengeš dne 5. oktobra 2014

-         Poročilo o izidu glasovanja za izvolitev župana Občine Mengeš dne 5. oktobra 2014

 

 

Opomba:

Prosimo novoizvoljene člane občinskega sveta, da predloge za imenovanje:

-         Mandatne komisije (8. člen Poslovnika občinskega sveta – glej druga stran)

-         Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja (34. člen Statuta Občine Mengeš – glej druga stran)

posredujete na predloženem obrazcu do 22.10.2014 na naslov Občina Mengeš, Slovenska cesta 30, Mengeš ali na elektronski naslov: irena.podborsek@menges.si

 

Vabljeni:

-         Novoizvoljene članice in člani občinskega sveta

-         Občinska volilna komisija Občine Mengeš

-          politične stranke in liste v svetu občine Mengeš ali z dejavnostjo v občini Mengeš

-         mediji, ki pokrivajo občino Mengeš (Mengšan, Delo, Dnevnik, Radio Slovenija,   Gorenjski glas – Jasna Paladin, Novice, Radio Kranj, Mamut, Regional)

 

 

 

Iz Poslovnika Občinskega sveta

8. člen

(mandatna komisija)

 

Mandatna komisija šteje tri člane, ki jih izmed sebe imenujejo člani občinskega sveta.

 

Predloge za predsednika in člane mandatne komisije lahko poda vsak član občinskega sveta.

 

Občinski svet z javnim glasovanjem glasuje o posameznih predlaganih kandidatih.

 

Občinski svet glasuje toliko časa, dokler mandatna komisija ni imenovana v polnem številu. O ostalih predlaganih kandidatih ne glasuje. O vrstnem redu glasovanja posameznih predlaganih kandidatov odloča predsedujoči, ki lahko tudi odloči, da se hkrati glasuje o treh predlaganih kandidatih.

 

 

 

Iz Statuta Občine Mengeš

3. Telesa občinskega sveta

34. člen

(komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja)

 

Občinski svet ima komisijo za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, v kateri so vse liste kandidatov, na katerih so bili na zadnjih lokalnih volitvah izvoljeni člani občinskega sveta, zastopane z enim članom oziroma z dvema, če so take liste tri ali manj. Predsednika in člane komisije izvoli občinski svet izmed članov občinskega sveta.

 

Komisija iz prvega odstavka občinskega sveta daje predloge iz področja mandatnih vprašanj, volitev in imenovanj, ki so v pristojnosti občinskega sveta.