Številka:   9000-6/2022-1
Datum:     10.10.2022
OBČINSKEMU SVETU OBČINE MENGEŠ

 

 

S K L I C U J E M
27. sejo Občinskega sveta Občine Mengeš, ki bo v
četrtek, 20. oktobra 2022 ob 17. uri v
 sejni sobi – poročni dvorani Občine Mengeš, Slovenska c. 30, Mengeš.

 

 

Predlagam naslednji dnevni red:   

1 OBRAVNAVA IN SPREJEM ZAPISNIKA 26. SEJE Z DNE 22.9. 2022

VOLITVE IN IMENOVANJA 

IZVOLITEV PREDSTAVNIKOV V VOLILNO TELO ZA VOLITVE ČLANA DRŽAVNEGA SVETA  

SKLEP O VIŠINI NADOMESTILA ZA DELO ODGOVORNEGA UREDNIKA GLASILA MENGŠAN

4 POBUDE IN VPRAŠANJA

     Pobude in vprašanja T. Štebe

     Predlog dodatne točke T. Štebe

     Odgovori na vprašanja Tomaža Štebeta.pdf


 Župan Občine Mengeš

Franc JERIČ

 

 

 

 

 

Vabljeni:

-         članice in člani občinskega sveta,

-         Nadzorni odbor Občine Mengeš,

-         občinska uprava.