19. seja, 17.6.2021

Številka:  9000-3/2021-1     

Datum:    4.6.2021  

OBČINSKEMU SVETU OBČINE MENGEŠ


S K L I C U J E M

19. sejo Občinskega sveta Občine Mengeš, ki bo v

četrtek, 17. junija 2021 ob 17. uri v

sejni sobi, poročni dvorani Občine Mengeš (Slovenska cesta 30, Mengeš).


Predlagam naslednji dnevni red:              

1. OBRAVNAVA IN SPREJEM ZAPISNIKA 18. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA OBČINE MENGEŠ Z DNE 15. 4. 2021

2. SKUPNA LISTA KANDIDATOV ZA ČLANE RAZVOJNEGA SVETA LJUBLJANSKE URBANE REGIJE (RS LUR) 2021-2027

3. PREDLOG CENE ZA POMOČ DRUŽINI NA DOMU

4. PORABA PRESEŽKA PRIHODKOV NAD ODHODKI IZ LETA 2017 in 2018 – VRTEC MENGEŠ 

5. SOGLASJE K SISTEMIZACIJI DELOVNIH MEST V VRTCU MENGEŠ ZA ŠOLSKO LETO 2021/2022 IN POVEČA NJU ŠTEVILA ZA NAJVEČ DVA OTROKA V VSEH ODDELKIH

6. INVESTICIJSKI PROGRAM ZA PROJEKT ŠIRITEV ZDRAVSTVENEGA DOMA DOMŽALE IN GRADNJA PODZEMNE GARAŽE

7. CENE STORITEV OBVEZNIH GOSPODARSKIH JAVNIH SLUŽB VARSTVA OKOLJA ZBIRANJA BIOLOŠKO RAZGRADLJIVIH KUHINJSKIH ODPADKOV IN ZELENEGA VRTNEGA ODPADA (ZBIRANJA BIOLOŠKIH ODPADKOV)

8. ODLOK O JAVNEM REDU IN MIRU V OBČINI MENGEŠ - druga obravnava

9. ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE MENGEŠ ZA LETO 2020 – skrajšani postopek

10. ODLOK O REBALANSU PRORAČUNA OBČINE MENGEŠ ZA LETO 2021 – skrajšani postopek

11. DOPOLNITEV NAČRTA RAVNANJA Z NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM OBČINE MENGEŠ ZA LET0 2021

12. POROČILA O POSLOVANJU JAVNIH ZAVODOV IN MEDOBČINSKEGA INŠPEKTORATA IN REDARSTVA V LETU 2020     

13. POROČILA PREDSTAVNIKOV OBČINE MENGEŠ V SVETIH JAVNIH ZAVODOVZA LETO 2020

14. POBUDE IN VPRAŠANJA


 

                                                                                                                                 Župan Občine Mengeš

                                                                                                                                            Franc JERIČ

 

Predlog dodatne točke dnevnega reda 

Zapisniki pristojnih delovnih teles:


Vabljeni:

 

-       članice in člani občinskega sveta,

-       Nadzorni odbor Občine Mengeš,

-       Lidija Krivec Fugger, Dom počitka Mengeš,

-       Mateja Hribar Sicherl, Vrtec Mengeš,

-       Neža Zalokar, Vrtec Mengeš,

-       mag. Renata Rajapakse, ZD Domžale,

-       Anja Ocepek,ZD Domžale,

-       Metod Pavšelj, JHP d.o.o.,

-       Marko Fatur, JKP Prodnik d.o.o.,

-       Karmen Kenk Hribar, JKP Prodnik d.o.o.,

-       Matjaž Draksler, JKP Prodnik d.o.o.,

-       občinska uprava.