Številka: 9000-4/2021-1       

Datum: 11.10.2021    

OBČINSKEMU SVETU OBČINE MENGEŠ


S K L I C U J E M

20. sejo Občinskega sveta Občine Mengeš, ki bo v

četrtek, 21. oktobra 2021, ob 17. uri, v

sejni sobi Gasilskega doma Loka pri Mengšu (Gasilska cesta 46, Loka pri Mengšu).


Predlagam naslednji dnevni red:              

1.     OBRAVNAVA IN SPREJEM ZAPISNIKA 19. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA OBČINE MENGEŠ Z DNE 17. 6. 2021

2.     VOLITVE IN IMENOVANJA

-         Soglasje k imenovanju skupnega predstavnika občin v Svet javnega vzgojno - izobraževalnega zavoda Glasbena šola Domžale

3.     ODLOK O SOFINANCIRANJU LETNEGA PROGRAMA ŠPORTA V OBČINI MENGEŠ - prva obravnava

4.     POROČILO O IZVRŠEVANJU PRORAČUNA OBČINE MENGEŠ V OBDOBJU OD 1.1. DO 30.6.2021

5.     ODLOK O REBALANSU PRORAČUNA OBČINE MENGEŠ ZA LETO 2021 – skrajšani postopek

6.     ODLOK O SPREMEMBI PRORAČUNA OBČINE MENGEŠ ZA LETO 2022 – skrajšani postopek

7.     DOPOLNITEV NAČRTA RAVNANJA Z NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM OBČINE MENGEŠ ZA LET0 2021 

8.     SKLEP O DOLOČITVI POVPREČNE GRADBENE CENE NA PODROČJU OBČINE MENGEŠ ZA LETO 2022 TER VREDNOSTI ZEMLJIŠČ IN ODŠKODNIN ZA TRAJNO USTANOVITEV SLUŽNOSTI 

9.     SKLEP O DOLOČITVI VREDNOSTI TOČKE ZA IZRAČUN KOMUNALNE TAKSE ZA LETO 2022

10.   SKLEP O DOLOČITVI VREDNOSTI TOČKE ZA IZRAČUN NADOMESTILA ZA UPORABO STAVBNEGA ZEMLJIŠČA V OBČINI MENGEŠ ZA LETO 2022

11.   POBUDE IN VPRAŠANJA


                                                                                                                                            Župan Občine Mengeš

                                                                                                                                                      Franc JERIČ

 

Vabljeni:

 

-         članice in člani občinskega sveta,

-         Olaf Grbec, Gol šport d.o.o.,

-         Nadzorni odbor Občine Mengeš,

-         občinska uprava.