23. seja, 17.3.2022

Številka: 9000-2/2022-1          

Datum: 7.3.2022         

OBČINSKEMU SVETU OBČINE MENGEŠ

 S K L I C U J E M

23. sejo Občinskega sveta Občine Mengeš, ki bo v

četrtek, 17. marca 2022 ob 17. uri v

 sejni sobi – poročni dvorani Občine Mengeš, Slovenska c. 30, Mengeš.

 

Predlagam naslednji dnevni red:              

1.     OBRAVNAVA IN SPREJEM ZAPISNIKA 22. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA OBČINE MENGEŠ Z DNE 20. 1. 2022

2.     OBRAVNAVA dopolnjenega osnutka ODLOKA O OBČINSKEM PODROBNEM PROSTORSKEM NAČRTU ZA POSLOVNO GRADNJO AVTO DETR – DEL EUP ME53 V MENGŠU – PRVA OBRAVNAVA

     2.1. Predlog odloka o OPPN za poslovno gradnjo Avto Detr – del EUP ME53 v Mengšu

    2.2. Javna razgrnitev OPPN Avto Detr - povzetek za javnost 

3.     ODLOK O SPREMEMBI ODLOKA O USTANOVITVI JAVNEGA VZGOJNOVARSTVENEGA ZAVODA VRTEC MENGEŠ – SKRAJŠANI POSTOPEK

   3.1. Dopis vrtec

   3.2. ZVOFI-N

   3.3. Odlok Vrtec Mengeš - 18-96

   3.4. Dosedanje spremembe odloka Vrtec Mengeš.pdf

4.     LETNI PROGRAM ŠPORTA V OBČINI MENGEŠ ZA LETO 2022

   4.1. Predlog Letnega programa športa v občini Mengeš za leto 2022

5.     DOPOLNITEV NAČRTA RAVNANJA Z NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM OBČINE MENGEŠ ZA LETO 2022

5.1 priloga načrt razpolaganja.pdf

6.     SKLEP O PODELITVI PRIZNANJ OBČINE MENGEŠ ZA LETO 2022

   6.1  Predlogi priznanj Občine Mengeš

7.     SKLEP O PODELITVI TRDINOVE NAGRADE ZA LETO 2022

8.     POBUDE IN VPRAŠANJA

   8.1 pobude Tomaža Štebeta.pdf

 

                                                                                                                                            Župan Občine Mengeš

                                                                                                                                                    Franc JERIČ

 

Opomba:

Gradivo k točkama 6 in 7 bo posredovano naknadno.

 

Vabljeni:

-         članice in člani občinskega sveta,

-         Ivanka Kraljić, Proplan, Ivanka Kraljić s.p.,

-         Mateja Hribar Sicherl, Vrtec Mengeš,

-         Olaf Grbec, Gol šport d.o.o.,

-         Nadzorni odbor Občine Mengeš,

-         občinska uprava.