22. seja, 20.1.2022

Številka: 9000-1/2022-1         

Datum:   10.1.2022      

OBČINSKEMU SVETU OBČINE MENGEŠ


S K L I C U J E M

22. sejo Občinskega sveta Občine Mengeš, ki bo v

četrtek, 20. januarja 2022 ob 17. uri v

sejni sobi Gasilskega doma Loka pri Mengšu, Gasilska cesta 46, Loka pri Mengšu

 

Predlagam naslednji dnevni red:              

1 OBRAVNAVA IN SPREJEM ZAPISNIKA 21. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA OBČINE

MENGEŠ Z DNE 9. 12. 2021

2 VOLITVE IN IMENOVANJA

-         Imenovanje predstavnikov ustanovitelja v Svet zavoda Vrtec Mengeš

PREDINVESTICIJSKA ZASNOVA ZA PROJEKT »REKONSTRUKCIJA SLOVENSKE CESTE«

      3.1. PIZ_Slovenska cesta_Mengeš.pdf

POTRDITEV INVESTICIJSKEGA PROGRAMA (IP) ZA PROJEKT »REKONSTRUKCIJA SLOVENSKE CESTE«

      4.1 Investicijski program Slovenska cesta Mengeš

AKT O USTANOVITVI SVETA RCERO LJUBLJANA

ODLOK O REBALANSU PRORAČUNA OBČINE MENGEŠ ZA LETO 2022 – skrajšani postopek

      6.1 ODLOK Rebalans I 2022

      6.2 Reb.I.PR_2022-Splošni del_K4

      6.3 Reb.I_PR_2022-Posebni del_K4

      6.4 Izpis odhodkov po funkcionalni klasifikaciji

      6.5 NRP

      6.6. Dopolnilo g. Štebe.pdf

7 Pobude in vprašanja - g. Štebe.pdf

 

                                                                                                                                            Župan Občine Mengeš

                                                                                                                                                     Franc JERIČ

 

 

 

 

Opomba:

Gradivo k točki 3 bo posredovano naknadno.

 

Vabljeni:

-         članice in člani občinskega sveta,

-         Matej Hašaj, LUZ d.d.,

-         Alenka Kovič, Javni holding Ljubljana

-         Nadzorni odbor Občine Mengeš,

-         občinska uprava.