Številka: 9000-3/2022-1
Datum: 11.4.2022
OBČINSKEMU SVETU OBČINE MENGEŠ
S K L I C U J E M
24. sejo Občinskega sveta Občine Mengeš, ki bo v
četrtek, 21. aprila 2022 ob 17. uri v
sejni sobi – poročni dvorani Občine Mengeš, Slovenska c. 30, Mengeš.


Predlagam naslednji dnevni red:

1. OBRAVNAVA IN SPREJEM ZAPISNIKA 23. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA OBČINE MENGEŠ Z DNE 17. 3. 2022

2. VOLITVE IN IMENOVANJA

- MNENJE O KANDIDATIH ZA RAVNATELJA OSNOVNE ŠOLE MENGEŠ

3. ODLOK O REBALANSU PRORAČUNA OBČINE MENGEŠ ZA LETO 2022 – skrajšani postopek

3.1. Odlok_Reb II_2022.pdf

3.2. Predlog_Reb.II.PR_2022-Splošni del_K4.pdf

3.3. Predlog_Reb.II_PR_2022-Posebni del_K4.pdf

3.4. Izpis odhodkov po funkcionalni klasifikaciji_Reb.II_2022.pdf

3.5. Predlog_NRP 2022-2025_Reb.II_2022.pdf

3.6. Obrazložitve_Reb II_2022 - dopolnitev.pdf

3.7. amandma na rebalans Tomaž Štebe.pdf

3.8. amandma na rebalans Franc Jerič.pdf

4. PREDLOG CENE ZA POMOČ DRUŽINI NA DOMU ZA LETO 2022

4.1. PND izračun cene 2022_MENGEŠ.pdf

4.2. PND izračun cene 2022_MENGEŠ.pdf

4.3. PND izračun cene 2022_MENGEŠ.pdf

5. POTRDITEV PREDINVESTICIJSKE ZASNOVE (PIZ) ZA PROJEKT »PROSTORSKA PREUREDITEV OŠ MENGEŠ«

5.1. PIZ_OŠ Mengeš_IBE.pdf

6. POROČILO O DELU PP DOMŽALE ZA LETO 2021

6.1. PP Domžale.pdf

7. POBUDE IN VPRAŠANJA

7. 1. Pobude in vprašanja - Tomaž Štebe.pdf

Župan Občine Mengeš

Franc JERIČOpomba:

Gradivo k točki 2 bo posredovano naknadno.Vabljeni:

- članice in člani občinskega sveta,
- Lidija Krivec Fugger, Dom počitka Mengeš,
- Petra Polak Kovačič, IBE d.d.,
- Dejan Košir, PP Domžale,
- Nadzorni odbor Občine Mengeš,
- občinska uprava.