25. seja, 23.6.2022

Številka: 9000-4/2022-1
Datum:  9.6.2022
OBČINSKEMU SVETU OBČINE MENGEŠ

 

S K L I C U J E M

25. sejo Občinskega sveta Občine Mengeš, ki bo

četrtek, 23. junija 2022, ob 17. uri,

v sejni sobi – poročni dvorani Občine Mengeš, Slovenska c. 30, Mengeš.


Predlagam naslednji dnevni red:              

1 OBRAVNAVA IN SPREJEM ZAPISNIKA 24. SEJE Z DNE 21.4. 2022

VOLITVE IN IMENOVANJA

3 SOGLASJE K SISTEMIZACIJI DELOVNIH MEST ZA ŠOLSKO LETO 2022/2023 ZA VRTEC MENGEŠ IN POVEČANJU ŠTEVILA ZA NAJVEČ DVA OTROKA V VSEH ODDELKIH

4 OBRAVNAVA USKLAJENEGA PREDLOGA ODLOKA O OBČINSKEM PODROBNEM PROSTORSKEM NAČRTU ZA POSLOVNO GRADNJO AVTO DETR – DEL EUP ME-53 V MENGŠU – DRUGA OBRAVNAVA

      4.1 OPPN AVTO DETR UP

      4.2 OPPN_DETR_UP_izsek iz OPN

      4.3 OPPN_DETR_UP_zlozenka

      4.4. mnenje

      4.5 OPPN_DETR_P_tovorno vozilo

      4.6 OPPN_DETR_P_vlacilec_obracanje1

      4.7 OPPN_DETR_P_vlacilec_obracanje2

      4.8 OPPN_DETR_P_vlacilec_uvoz

LETNO POROČILO O IZVEDENIH UKREPIH IZAKCIJSKEGA NAČRTA LOKALNEGA ENERGETSKEGA KONCEPTA (LEK) IN NJIHOVIH UČINKIH V OBČINI MENGEŠ ZA LETO 2021 IN PLAN DELA ZA LETO 2022

6 ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE MENGEŠ ZA LETO 2021 – SKRAJŠANI POSTOPEK

      6.1 Predlog ZR_2021

      6.2 2021_ZR_Splošni del_K4

      6.3 2021_ZR_Posebni del_K4

      6.4 Izpis realiziranih odhodkov po funkcionalni klasifikaciji

      6.5 Obrazložitve-Zaključni račun 2021

      6.6 Bilanca stanja na dan 31.12.2021

      6.7 Izkaz prihodkov in odhodkov 2021

      6.8 Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ v letu 2021_podpisno

      6.9 Poročilo o realizaciji programa pridobivanja in razpolaganja nepremičnin za leto 2021

      6.10 Končno poročilo_nadzorni pregled_Zaključni račun proračuna 2021

      6.11 LETNA POROČILA ZAVODOV 2021

              Glasbena šola Mengeš

              Inšpektorat 2021

              OŠ ROJE

              Letno poročilo Vrtec Mengeš 2021-končno

              LETNO POROČILO 2021 - ZD Domžale

              Letno poročilo Glasbene šole Domžale

              LETNO POROČILO JAVNEGA ZAVODA MESTNE LEKARNE ZA LETO 2021

              Letno poročilo Knjižnice Domžale za leto 2021

              Letno poročilo OŠ Mengeš 2021

      6.12 Poročila predstavnikov Občine Mengeš v JZ

7 PREDLOG ODLOKA O PRORAČUNU OBČINE MENGEŠ ZA LETO 2023 – PRVA OBRAVNAVA

       7.1 Odlok o proračunu 2023_I.obravnava

       7.2 Sklep o sprejemu odloka o proračunu 2023_v I.obr.

       7.3 Predlog_Splošni del_2023_K4

      7.4 Predlog_Posebni del_2023_K4

      7.5 Predlog NRP 2023-2026_I.obravnava

      7.6 Odhodki po funkcionalni klasifikaciji_2023

      7.7 Obrazložitve proračuna za leto 2023

      7.8 Letni pogram pridobivanja in razpolaganja nepremičnin za leto 2023

8 ODLOK O SPREMEMBAH MEJ KATASTRSKIH OBČIN IN MEJ MED OBČINAMI KAMNIK, KOMENDA IN MENGEŠ – PRVA OBRAVNAVA

      8.1 Mnenje GURSA

      8.2 Tehnično poročilo za spremembo meje KO

      8.3 Sprememba območij naselij - grafična priloga - za ODLOK

9 DOPOLNITEV NAČRTA RAVNANJA Z NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM OBČINE MENGEŠ ZA LET0 2022

      9.1 DOPOLNITEV NAČRTA - PRILOGA

10 SKLEP O UKINITVI JAVNEGA DOBRA parc. št. 2916/2 k. o. MENGEŠ

     10.1 priloga - ukinitev javno dobro

11 POBUDE IN VPRAŠANJA

     11. 1 Pobude in vprašanja Tomaž Štebe

                                                                                                                                    Župan Občine Mengeš

                                                                                                                                              Franc JERIČ

Vabljeni:

-         članice in člani občinskega sveta,

-         Mateja Hribar Sicherl, Vrtec Mengeš,

-         Ivanka Kraljić – Proplan,

-         Branka Buršič, Eutrip,d.o.o.,

-         Nadzorni odbor Občine Mengeš,

-         občinska uprava.