Številka:   9000-5/2022-1
Datum:     12.9.2022
OBČINSKEMU SVETU OBČINE MENGEŠ

 

S K L I C U J E M
26. sejo Občinskega sveta Občine Mengeš, ki bo v
četrtek, 22. septembra 2022 ob 17. uri v
 sejni sobi – poročni dvorani Občine Mengeš, Slovenska c. 30, Mengeš.


Predlagam naslednji dnevni red:              

1     OBRAVNAVA IN SPREJEM ZAPISNIKA 25. SEJE Z DNE 23.6. 2022

2     VOLITVE IN IMENOVANJA

- IMENOVANJE PREDSTAVNIKA USTANOVITELJA V SVET ZAVODA KNJIŽNICA DOMŽALE

3     OBRAVNAVA dopolnjenega osnutka ODLOKA O občinskem podrobnem prostorskem načrtu za TP MM Količevo – prva obravnava

     3.1 TP MM Količevo

     3.2. ureditvena situacija

     3.3 vplivi in povezave

4     OBRAVNAVA dopolnjenega osnutka ODLOKA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O OBČINSKEM LOKACIJSKEM NAČRTU ZA OBMOČJE UREJANJA ME – 26I - OBMOČJE RTP 110/20KV MENGEŠ S KABELSKIMI IN DALJNOVODNIMI PRIKLJUČKI NA OBSTOJEČE ELEKTRO OMREŽJE – prva obravnava

     4.1 SD OLN RTP_dosn 2022-08-29

     4.2 Čistopis OLN RTP

     4.3 OLN_dosn_karta_DOF

     4.3 OLN_načrt lege objekta

OBRAVNAVA USKLAJENEGA PREDLOGA ODLOKA O OBČINSKEM PODROBNEM PROSTORSKEM NAČRTU ZA ENOTO UREJANJA PROSTORA ME 58 pc, ME 57/1 ZD IN ME 64 SSc -»južna povezovalna in napajalna cesta« – DRUGA obravnava

     5.1_MENGEŠ_ODLOK_J pov predlog

     5.2 elaborat ekonomike_OPPN_20220826

     5.3 Grafika

          5.3.1 EUP_leg

              5.3.2.1 vplivi_in_povezave

              5.3.2.1 vplivi_in_povezave_leg

              5.3.3.1 geodezija

              5.3.3.1 geodezija_leg

              5.3.3.2 parcelacija

              5.3.3.2_parcelacija_leg

              5.3.3.3 javno_dobro

              5.3.3.3 javno_dobro_leg

              5.3.4.1 zazidalna_situacija

              5.3.4.1 zazidalna_situacija_leg

              5.3.4.2 prometna_situacija

              5.3.4.2 prometna_situacija_leg

              5.3.4.3 prerez_TPP_leg

              5.3.4.3 prerez_TPP-3

              5.3.4.3 prerez_TPP-12

              5.3.4.4 komunalni_zbirnik

              5.3.4.4 komunalni_zbirnik_leg

6 OBRAVNAVA usklajenega PREDLOGA ODLOKA O spremembah in dopolnitvah ZAZIDALNEGA NAČRTA ZA UREDITVENO OBMOČJE M28/2 V MENGŠU - DRUGA OBRAVNAVA

     6.1 011_Odlok SD ZN M28

     6.2 Obrazložitev_SDOPPN_M28-2_Menges

     6.3 Povzetek_za_javnost_SDOPPN_M28-2

     6.4 ELABORAT EKONOMIKE - EE Mengeš

     6.5 Predlog_SDOPPN_ZN_M28-2_IP02-List_1_20220824

    6.6 Predlog_SDOPPN_ZN_M28-2_IP02

7 POTRDITEV INVESTICIJSKEGA PROGRAMA (IP) ZA PROJEKT »PROSTORSKA PREUREDITEV OŠ MENGEŠ«

    7.1 IP PROSTORSKA OŠ MENGEŠ_IBE

    7.2. popravek

8 POROČILO O IZVRŠEVANJU PRORAČUNA OBČINE MENGEŠ ZA OBDOBJE OD 1.1. DO 30.6.2022

     8.1 Sklep o seznanitvi

     8.2 Poročilo

     8.3 Polletno poročilo_Splošni del_K4

     8.4 polletno poročilo_Posebni del_K4

9 ODLOK O REBALANSU PRORAČUNA OBČINE MENGEŠ ZA LETO 2022 – SKRAJŠANI POSTOPEK

     9.1 Odlok_Reb III_2022

     9.2 Tabele rebalans

          2022_predlog_Reb.III_2022_NRP 2022-2025

          2022_predlog_Reb.III_2022_posebni del_K4

          2022_predlog_Reb.III_2022_splošni del_K4

          Izpis odhodkov po funkcionalni klasifikaciji_Reb.III_2022

10 PREDLOG ODLOKA O PRORAČUNU OBČINE MENGEŠ ZA LETO 2023 – DRUGA OBRAVNAVA

     10.1 Odlok o proračunu 2023_II.obravnava

     10.2 Obrazložitve proračuna za leto 2023_II.obr

          2023_predlog_PR_2023_Posebni del_K4

          2023_predlog_PR_2023_Splošni del_K4

          Izpis odhodkov po funkcionalni klasifikaciji_II.obr.PR_2023

          Letni program pridobivanja in razpolaganja nepremičnin za leto 2023_II_obravnava

          Predlog NRP 2023-2026_II.obravnava

     10.3 dopolnila Štebe

     10.3 Amandma župana in mnenje k vloženemu amandmaju

11 ODLOK O SPREMEMBI OBMOČIJ NASELIJ IN MEJE MED OBČINAMI KAMNIK, KOMENDA IN MENGEŠ – DRUGA OBRAVNAVA

     11.1 Mnenje GURSA

     11.2 Tehnično poročilo za spremembo meje KO

     11.3 Sprememba območij naselij - grafična priloga

12 SKLEP O DOLOČITVI VREDNOSTI TOČKE ZA IZRAČUN KOMUNALNE TAKSE ZA LETO 2023

13 SKLEP O DOLOČITVI VREDNOSTI TOČKE ZA IZRAČUN NADOMESTILA ZA UPORABO STAVBNEGA ZEMLJIŠČA V OBČINI MENGEŠ ZA LETO 2023

14 SKLEP O DOLOČITVI POVPREČNE GRADBENE CENE NA PODROČJU OBČINE MENGEŠ ZA LETO 2023 TER VREDNOSTI ZEMLJIŠČ IN ODŠKODNIN ZA TRAJNO USTANOVITEV SLUŽNOSTI

15 SKLEP O DELNEM POVRAČILU STROŠKOV ZA ORGANIZIRANJE IN FINANCIRANJE VOLILNE KAMPANJE V OBČINI MENGEŠ ZA LOKALNE VOLITVE 2022

16 POBUDE IN VPRAŠANJA

     pobude in vprašanja Štebe

     odgovori na vprašanja Tomaža Štebeta

     predlog za dodatno točko dnevnega reda Tomaža Štebeta

         obrazložitev dodatna točka Tomaža Štebeta

         vpis digitalni


                                                                                                                 Župan Občine Mengeš

                                                                                                                                      Franc JERIČ

 

 

 

 

 

Vabljeni:

-         članice in člani občinskega sveta,

-         Urbi d.o.o., Judita Thaler,

-         LUZ d.d., Martin Starc,

-         Locus d.o.o., Tomaž Kmet,

-         Petra Polak Kovačič, IBE d.d.

-         Nadzorni odbor Občine Mengeš,

-         občinska uprava.