26. seja, 22.9.2022

Številka:   9000-5/2022-1
Datum:     12.9.2022
OBČINSKEMU SVETU OBČINE MENGEŠ

 

S K L I C U J E M
26. sejo Občinskega sveta Občine Mengeš, ki bo v
četrtek, 22. septembra 2022 ob 17. uri v
 sejni sobi – poročni dvorani Občine Mengeš, Slovenska c. 30, Mengeš.


Predlagam naslednji dnevni red:              

1     OBRAVNAVA IN SPREJEM ZAPISNIKA 25. SEJE Z DNE 23.6. 2022

2     VOLITVE IN IMENOVANJA

- IMENOVANJE PREDSTAVNIKA USTANOVITELJA V SVET ZAVODA KNJIŽNICA DOMŽALE

3     OBRAVNAVA dopolnjenega osnutka ODLOKA O občinskem podrobnem prostorskem načrtu za TP MM Količevo – prva obravnava

     3.1 TP MM Količevo

     3.2. ureditvena situacija

     3.3 vplivi in povezave

4     OBRAVNAVA dopolnjenega osnutka ODLOKA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O OBČINSKEM LOKACIJSKEM NAČRTU ZA OBMOČJE UREJANJA ME – 26I - OBMOČJE RTP 110/20KV MENGEŠ S KABELSKIMI IN DALJNOVODNIMI PRIKLJUČKI NA OBSTOJEČE ELEKTRO OMREŽJE – prva obravnava

     4.1 SD OLN RTP_dosn 2022-08-29

     4.2 Čistopis OLN RTP

     4.3 OLN_dosn_karta_DOF

     4.3 OLN_načrt lege objekta

OBRAVNAVA USKLAJENEGA PREDLOGA ODLOKA O OBČINSKEM PODROBNEM PROSTORSKEM NAČRTU ZA ENOTO UREJANJA PROSTORA ME 58 pc, ME 57/1 ZD IN ME 64 SSc -»južna povezovalna in napajalna cesta« – DRUGA obravnava

     5.1_MENGEŠ_ODLOK_J pov predlog

     5.2 elaborat ekonomike_OPPN_20220826

     5.3 Grafika

          5.3.1 EUP_leg

              5.3.2.1 vplivi_in_povezave

              5.3.2.1 vplivi_in_povezave_leg

              5.3.3.1 geodezija

              5.3.3.1 geodezija_leg

              5.3.3.2 parcelacija

              5.3.3.2_parcelacija_leg

              5.3.3.3 javno_dobro

              5.3.3.3 javno_dobro_leg

              5.3.4.1 zazidalna_situacija

              5.3.4.1 zazidalna_situacija_leg

              5.3.4.2 prometna_situacija

              5.3.4.2 prometna_situacija_leg

              5.3.4.3 prerez_TPP_leg

              5.3.4.3 prerez_TPP-3

              5.3.4.3 prerez_TPP-12

              5.3.4.4 komunalni_zbirnik

              5.3.4.4 komunalni_zbirnik_leg

6 OBRAVNAVA usklajenega PREDLOGA ODLOKA O spremembah in dopolnitvah ZAZIDALNEGA NAČRTA ZA UREDITVENO OBMOČJE M28/2 V MENGŠU - DRUGA OBRAVNAVA

     6.1 011_Odlok SD ZN M28

     6.2 Obrazložitev_SDOPPN_M28-2_Menges

     6.3 Povzetek_za_javnost_SDOPPN_M28-2

     6.4 ELABORAT EKONOMIKE - EE Mengeš

     6.5 Predlog_SDOPPN_ZN_M28-2_IP02-List_1_20220824

    6.6 Predlog_SDOPPN_ZN_M28-2_IP02

7 POTRDITEV INVESTICIJSKEGA PROGRAMA (IP) ZA PROJEKT »PROSTORSKA PREUREDITEV OŠ MENGEŠ«

    7.1 IP PROSTORSKA OŠ MENGEŠ_IBE

    7.2. popravek

8 POROČILO O IZVRŠEVANJU PRORAČUNA OBČINE MENGEŠ ZA OBDOBJE OD 1.1. DO 30.6.2022

     8.1 Sklep o seznanitvi

     8.2 Poročilo

     8.3 Polletno poročilo_Splošni del_K4

     8.4 polletno poročilo_Posebni del_K4

9 ODLOK O REBALANSU PRORAČUNA OBČINE MENGEŠ ZA LETO 2022 – SKRAJŠANI POSTOPEK

     9.1 Odlok_Reb III_2022

     9.2 Tabele rebalans

          2022_predlog_Reb.III_2022_NRP 2022-2025

          2022_predlog_Reb.III_2022_posebni del_K4

          2022_predlog_Reb.III_2022_splošni del_K4

          Izpis odhodkov po funkcionalni klasifikaciji_Reb.III_2022

10 PREDLOG ODLOKA O PRORAČUNU OBČINE MENGEŠ ZA LETO 2023 – DRUGA OBRAVNAVA

     10.1 Odlok o proračunu 2023_II.obravnava

     10.2 Obrazložitve proračuna za leto 2023_II.obr

          2023_predlog_PR_2023_Posebni del_K4

          2023_predlog_PR_2023_Splošni del_K4

          Izpis odhodkov po funkcionalni klasifikaciji_II.obr.PR_2023

          Letni program pridobivanja in razpolaganja nepremičnin za leto 2023_II_obravnava

          Predlog NRP 2023-2026_II.obravnava

     10.3 dopolnila Štebe

     10.3 Amandma župana in mnenje k vloženemu amandmaju

11 ODLOK O SPREMEMBI OBMOČIJ NASELIJ IN MEJE MED OBČINAMI KAMNIK, KOMENDA IN MENGEŠ – DRUGA OBRAVNAVA

     11.1 Mnenje GURSA

     11.2 Tehnično poročilo za spremembo meje KO

     11.3 Sprememba območij naselij - grafična priloga

12 SKLEP O DOLOČITVI VREDNOSTI TOČKE ZA IZRAČUN KOMUNALNE TAKSE ZA LETO 2023

13 SKLEP O DOLOČITVI VREDNOSTI TOČKE ZA IZRAČUN NADOMESTILA ZA UPORABO STAVBNEGA ZEMLJIŠČA V OBČINI MENGEŠ ZA LETO 2023

14 SKLEP O DOLOČITVI POVPREČNE GRADBENE CENE NA PODROČJU OBČINE MENGEŠ ZA LETO 2023 TER VREDNOSTI ZEMLJIŠČ IN ODŠKODNIN ZA TRAJNO USTANOVITEV SLUŽNOSTI

15 SKLEP O DELNEM POVRAČILU STROŠKOV ZA ORGANIZIRANJE IN FINANCIRANJE VOLILNE KAMPANJE V OBČINI MENGEŠ ZA LOKALNE VOLITVE 2022

16 POBUDE IN VPRAŠANJA

     16.1 pobude in vprašanja Štebe

     16.2 Odgovori na vprašanja Tomaža Štebeta

                                                                                                                 Župan Občine Mengeš

                                                                                                                                      Franc JERIČ

 

 

 

 

 

Vabljeni:

-         članice in člani občinskega sveta,

-         Urbi d.o.o., Judita Thaler,

-         LUZ d.d., Martin Starc,

-         Locus d.o.o., Tomaž Kmet,

-         Petra Polak Kovačič, IBE d.d.

-         Nadzorni odbor Občine Mengeš,

-         občinska uprava.