3. seja, 15. 2. 2023

Številka: 9000-6/2022-2

Datum: 3. 2. 2023


OBČINSKEMU SVETU OBČINE MENGEŠ


S K L I C U J E M


3. sejo Občinskega sveta Občine Mengeš, ki bo v

sredo, 15. februarja 2023, ob 17. uri v

sejni sobi – poročni dvorani Občine Mengeš, Slovenska c. 30, Mengeš.


Predlagam naslednji dnevni red:

1. OBRAVNAVA IN SPREJEM ZAPISNIKA 2. SEJE Z DNE 18. 1. 2023

2. OBRAVNAVA DOPOLNJENEGA OSNUTKA ODLOKA O OBČINSKEM PODROBNEM PROSTORSKEM NAČRTU ZA ŠIRITEV INDUSTRIJSKE CONE »LEK MENGEŠ - 1. FAZA« - 1. OBRAVNAVA

2.1 Odlok_OPPN_Lek_1_faza

2.2 Obrazložitev_OPPN_Lek_1_faza

2.3 Graficni del OPPN_ortofoto

2.4 Graficni del OPPN_ureditvena

3. POTRDITEV NOVELACIJE INVESTICIJSKEGA PROGRAMA (IP) ZA PROJEKT »REKONSTRUKCIJA SLOVENSKE CESTE«

3.1 Novelacija_IP_Slovrenska_cesta_Menges

4. ODLOK O REBALANSU PRORAČUNA OBČINE MENGEŠ ZA LETO 2023 – SKRAJŠANI POSTOPEK

4.1 Odlok_Reb.I_2023

4.2 Predlog_Reb.I_2023_splosni del

4.3 Predlog_Reb.I_2023_posebni del

4.4 Predlog_Reb.I_2023_NRP 2023-2026

4.5 Izpis odhodkov po funkcionalni klasifikaciji

5. DOPOLNITEV NAČRTA RAVNANJA Z NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM OBČINE MENGEŠ ZA LET0 2023

6. LETNI PROGRAM ŠPORTA V OBČINI MENGEŠ ZA LETO 2023

6.1 2023-LPŠ-predlog

7. SKLEP O FINANCIRANJU POLITIČNIH STRANK ZA MANDATNO OBDOBJE 2022 - 2026

8. SKLEP O JAVNEM RAZPISU ZA PODELITEV PRIZNANJ OBČINE MENGEŠ ZA POMEMBNE TRAJNE DOSEŽKE, KI PRISPEVAJO K RAZVOJU, UGLEDU IN PROMOCIJI OBČINE ZA LETO 2023

9. VIŠINA TRDINOVE NAGRADE V LETU 2023

10. POBUDE IN VPRAŠANJA

Župan Občine Mengeš

Bogo Ropotar


Opomba:

Gradivo k točki 9 bo posredovano naknadno.Vabljeni:

   - članice in člani občinskega sveta,

   - Manca Jug, Locus d.o.o.,

   - Matej Hašaj, LUZ d.d.,

   - občinska uprava.