10. seja, 12.12.2019

Številka: 9000-11/2019-1

Datum: 28.11.2019

OBČINSKEMU SVETU OBČINE MENGEŠ


S K L I C U J E M

10. sejo Občinskega sveta Občine Mengeš, ki bo v 

četrtek, 12. decembra 2019, ob 17. uri, v  

sejni sobi, poročni dvorani Občine Mengeš (Slovenska cesta 30, Mengeš).


Predlagam naslednji dnevni red:

1. OBRAVNAVA IN SPREJEM ZAPISNIKA NADALJEVANJA 8. REDNE SEJE IN 9. REDNE SEJE Z DNE 7.11.2019
2. PREDLOG ODLOKA O PRORAČUNU OBČINE MENGEŠ ZA LETO 2020 – II. OBRAVNAVA
- priloge (7 datotek)
3. PRAVILNIK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH PRAVILNIKA O SOFINANCIRANJU HUMANITARNIH IN SOCIALNIH PROGRAMOV IN PROJEKTOV V OBČINI MENGEŠ
- priloga
4. LETNI PROGRAM ŠPORTA V OBČINI MENGEŠ ZA LETO 2020
- priloge (2 datoteki)
5. SKLEP O UKINITVI JAVNEGA DOBRA PARC. ŠT. 2945/7, 2946/11, 2867/9 VSE K. O. MENGEŠ
- priloga
6. VIŠINA TRDINOVE NAGRADE V LETU 2020
7. SKLEP O JAVNEM RAZPISU ZA PODELITEV PRIZNANJ OBČINE MENGEŠ ZA POMEMBNE    97 TRAJNE DOSEŽKE, KI PRISPEVAJO K RAZVOJU, UGLEDU IN PROMOCIJI OBČINE ZA LETO 2020
8. POBUDE IN VPRAŠANJA

Gradivo za predlog dodatne točke:
BREZPAPIRNO IN ELEKTRONSKO DELOVANJE SVETA, NJEGOVIH DELOVNIH TELES IN UPRAVE OBČINE MENGEŠ TER JAVNOSTI S PRAVILNIKOM O NADOMESTILIH ZA STROŠKE UPORABE LASTNIH NAPRAV


                                                                                                                                                         Župan Občine Mengeš

                                                                                                                                                     Franc Jerič


Opomba: Gradivo k točki 6 prejmete naknadno.


Vabljeni:

- članice in člani občinskega sveta,
- Olaf Grbec, zunanji sodelavec,
- Nadzorni odbor,
- občinska uprava.