11. seja, 27.2.2020

Številka: 9000-1/2020-1

Datum: 12.2.2020

OBČINSKEMU SVETU OBČINE MENGEŠ 


S K L I C U J E M

11. sejo  Občinskega sveta Občine Mengeš, ki bo v 

četrtek, 27. februarja 2020, ob 17. uri, v 

sejni sobi, poročni dvorani Občine Mengeš (Slovenska cesta 30, Mengeš).Predlagam naslednji dnevni red:

1. OBRAVNAVA IN SPREJEM ZAPISNIKA 10. REDNE SEJE Z DNE 12.12.2019 
2. POROČILO O REALIZACIJI PROGRAMA DELA NADZORNEGA ODBORA ZA LETO 2019
- priloga
3. POTRDITEV DIIPa ZA PROJEKT »ŠIRITEV ZDRAVSTVENEGA DOMA DOMŽALE IN GRADNJA PODZEMNE GARAŽE« - priloga
4. SKLEP O UKINITVI JAVNEGA DOBRA parc. št. 2831/16 k. o. Mengeš
- priloga 
5. BREZPAPIRNO IN ELEKTRONSKO DELOVANJE SVETA, NJEGOVIH DELOVNIH TELES IN UPRAVE OBČINE MENGEŠ TER JAVNOSTI S PRAVILNIKOM O NADOMESTILIH ZA STROŠKE UPORABE LASTNIH NAPRAV
6. POBUDE IN VPRAŠANJA

                                                                                                                                                         Župan Občine Mengeš

                                                                                                                                                          Franc Jerič

Priloga:

Poročilo o delu odgovornega urednika Mengšana za leto 2019


Vabljeni:

- članice in člani občinskega sveta,
- Marjeta Horjak, predsednica Nadzornega odbora,
- Blaž Poljšak, JHP projektne rešitve d.o.o.,
- Nadzorni odbor,
- občinska uprava.